АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Утворення плодів

Читайте также:
 1. ВИДОУТВОРЕННЯ
 2. Вплив держави на ціноутворення.
 3. Вплив компонентів рецептури на процес тістоутворення
 4. Етапи процесу правоутворення
 5. Методи ціноутворення на інноваційну продукцію
 6. Механізм правоутворення та його відмінність від категорій правотворчість, законодавчий процес, законотворчий процес
 7. ПЕРШІ ДЕРЖАВНІ УТВОРЕННЯ В ПІВНІЧНОМУ ПРИЧОРНОМОР'Ї ТА КРИМУ
 8. Порядок ціноутворення, що використовується в ремонтно-будівельному господарстві
 9. Проаналізуйте процес утворення СРСР в 30 роках ХХ ст. та його наслідки для українського народу.
 10. Процес стружкоутворення. Типи стружок.
 11. Процеси, що відбуваються під час утворення тіста
 12. Ринок праці: попит та пропозиція, особливості ціноутворення

Запліднену яйцеклітину називаютьзиготою або зародковою клітиною. Суттєвою особливістю її від інших клітин, що можуть започатковувати нові організми, наприклад при вегетативному розмноженні, є те, що зародок виникає не як результат безпосереднього ділення, а після злиття двох спеціалізованих клітин – гамет. Завдяки тому, що зигота наділена подвійною спадковістю (материнською та батьківською) і може розвиватись в новий організм, вона я к і с н о відрізняється як від яйцеклітини, так і від спермія. Ця нова, збагачена різноманіттям спадкових властивостей, клітина представляє (репрезентує) собою складну реактивну систему, в якій проходять автокаталітичні реакції.

Запліднена яйцеклітина залишається у стані спокою довше, ніж первинне ядро.

Форма і величина зигот різна. У покритонасінних звичними є грушовидні і циліндричні зиготи. Та найчастіше зигота – пряма клітина з поздовжньою віссю симетрії, що співпадає з віссю росту майбутнього зародка. Ядро зиготи розміщується у верхній метаболічно більш активній частині клітини.

В цитоплазмі зиготи є лейкопласти, хлоро-, хромо-, амілопласти, рибосоми, мітохондрії, апарат Гольджі, ЕПР, каплі жиру.

Зигота має чітко виражені зовнішню (морфологічну) і внутрішню (фізіологічну) полярності, тобто обмін речовин у верхньому і нижньому її кінцях різний, а, отже, і функціонально відрізняються. Морфологічна полярність полягає в тому, що у верхньому кінці, багатому цитоплазмою, розміщується ядро, у нижньому, збідненому на цитоплазму – вакуоля.

Фізіологічна полярність полягає у різній інтенсивності обміну речовин: у верхньому кінці зиготи вона більш інтенсивна, ніж у нижньому. Крім того, верхня частина зиготи, а в подальшому зародка, виявляє негативний геотропізм, а нижня – позитивний. Полярність – загальна властивість для зигот усіх груп рослин і тварин. Причини полярності як яйцеклітини так і зиготи ще не встановлені і дискутуються (градієнт обміну речовин, сила тяжіння, різниця рН чи електро-, і гідролітичних потенціалів, дією спадкових факторів).

Період спокою або дозрівання зиготи у видів різний. У Таrахаcum kok-saghyz ділення яйцеклітини відбувається через 5,5 годин після запліднення, Vіscum аlbum - через 2 місяці, Соlсhісum аutumnalе – через 4-5 місяців. Інколи, особливо у разі клітинного ендосперму,ядра зиготи діляться майже одночасно з діленням ядра ендосперму. Так, у Сеntrаnthus mасrоsіphоn спостерігали одночасну присутність у одному й тому ж зародковому мішку двоклітинних зародка і ендосперму.

Під час дозрівання зигота значно збільшується, її вакуоля поступово щезає, в цитоплазмі активується апарат Гольджі, формуються полісоми.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)