АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Температура і доступ повітря

Читайте также:
 1. Access.conf : файл доступа к серверу
 2. Адресна доступність
 3. БИОЛОГИЧЕСКАЯ ДОСТУПНОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
 4. В соединении с расположением на высокой горе с крутыми склонами это была труднодоступная крепость.
 5. Влияние вспомогательных веществ и вида грануляции на биодоступность лекарственных веществ из таблеток
 6. Вопрос 4. Транспортная доступность и обеспеченность.
 7. Группы пользователей. Права доступа
 8. Дебая температура
 9. Допустимая температура различных частей электрических аппаратов
 10. Доступ абонентських систем до загального середовища передачі
 11. ДОСТУП ДО ВІРТУАЛЬНИХ МЕТОДІВ ЧЕРЕЗ ВКАЗІВНИКИ__________________________________
 12. ДОСТУП ДО ЗВИЧАЙНИХ МЕТОДІВ ЧЕРЕЗ ВКАЗІВНИК___________________________________

Чималою кількістю спостережень доведено залежність довголіття насіння від температури. Відоме друге правило Харрингтона (Наrringtоn,1963): кожне зниження температури на 50 збільшує тривалість життя насіння приблизно у 2 рази.

В умовах мінусової температури тривале збереження життєздатності можливе лише у насіння з невисоким вмістом води. А от насіння петунії, петрушки …за мінусових температур взагалі не виживає. Найбільш сприятливою для зберігання вважається температура 40. Та питання ще остаточно не вирішено і продовжує вивчатись у програмах національних лабораторій по довготривалому зберіганню насіння.

Доступ повітря.Підтримувати вологість насіння на одному рівні найзручніше у разі зберігання його у герметичній упаковці. Але виявилось, що з часом склад атмосфери всередині такої упаковки змінюється. (Чому?=Дихання насіння + дихання мікроорганізмів). Спеціальними дослідженнями було показано, що шкідливий вплив кисню найсильніший при відносно низькому парціальному тиску. Життєздатність насіння знижувалась при підвищенні вмісту кисню від 0 до 21%, тоді як подальше його збільшення до 100% практично впливу не виявляло.

М.Г.Хорошайлов (Бюл.ВИР, В.77, С. 3-8,1978) вивчав зберігання насіння 223 сортів 57 культур у відкритій і закритій тарі при 11- 200С і відносній вологості повітря 60%. Досліджувалось насіння з різною вологістю, схожістю і стиглістю. У закритих контейнерах через 20 років зберігання насіння висушене до 4-14% вологості практично не втратило життєздатності. Періодична короткочасна розгерметизація контейнерів впродовж 20 років під час відбору проб знизила схожість насіння на 25%. У разі зберігання у відкритій упаковці в кінці досліду (через 20 років) проростали лише окремі насінини .

Таким чином, за герметизації послаблюється газообмін, створюється постійний режим вологості і в результаті – подовжується життя насіння.

 

10.3.4. Залежність між температурою, вологістю насіння і його життєздатністю.

Щойно, з метою виявити значення кожного чинника, ми описали як залежить життєздатність насіння від температури і його вологості роздільно. Насправді ж під час зберігання насіння дію цих чинників неможливо розглядати окремо.

Робертс (Rоbеrts, 1972) запропонував три рівняння, які описують зв'язок між температурою, вологістю насіння і його життєздатністюlog p* = KV - C1m – C2 t,

де р* – середній період життєздатності (час, за який гине50% насіння; м – вологість насіння; t - температура (в 0С) і Кv, С1, С2 – константи.

Розподіл насіння, що загинуло для усієї популяції:

 

 

1 (p – p*)2

Y= ¾¾¾¾ e - ¾¾¾¾¾¾¾

s Ö 2п 2 s 2

 

де Y- відносна частота загибелі, що відбувається за час p;

р* – середній період життєздатності ;

s - стандартне відхилення розподілу загибелі у часі.

Розмах розподілу у часі пропорціональний середньому періоду життєздатності:

s = Кs . р* , де:

К- константа для даного виду рослин.

Ці рівняння були успішно використані при проектуванні національних сховищ у США і Японії. На їхній основі розроблені номограми, якими можна скористатися при регуляції параметрів середовища у всіх типах зерносховищ. Автори продовжують відпрацьовувати ці рівняння і вдосконалюють їх (Еllis, Roberts, 1980). За допомогою цих рівнянь уже зараз з високою точністю передбачити можливий період часу, за який виживе відповідне число насінин, що зберігаються за різних параметрів температури і вологості. Наприклад, щоб вижило до 50% насіння ячменю за 500 днів можливе за поєднання параметрів: за вологості 10%, насіння можна зберігати при 400; за вологості 15% температуру потрібно знизити як мінімум до 250 С і т.д.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)