АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Вплив світла на проростання насіння

Читайте также:
 1. Бюджетні обмеження споживача, бюджетне рівняння та фактори впливу на бюджетну лінію.
 2. Бюджетні обмеження. Вплив зміни доходу або ціни товару на бюджетні обмежені обмеження. Нелінійні бюджетні обмеження.
 3. Визначення впливу ризику на прибуток
 4. Використання сучасних технологій психологічного впливу для нейтралізації негативних психічних станів серед населення
 5. Вирішальним для реалізації гарантій національної безпеки й оборони України має стати її інтеграція в усі впливові європейські структури.
 6. Виробництво – це вплив людини на матеріальний світ природи з метою надання йому властивостей і форм природи, придатних для задоволення потреб людини.
 7. Відносний вплив парникових газів на парниковий ефект
 8. Вплив автоматичних стабілізаторів на коливання ділової активності
 9. Вплив алкоголю на нервову систему; утримання алкоголю в крові.
 10. Вплив величини напруги і параметрів ланцюга на перехідний процес
 11. Вплив держави на ціноутворення.
 12. ВПЛИВ ЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ЗМІНИ В БІОГЕОЦЕНОЗАХ. АГРОЦЕНОЗЫ

 

Насіння багатьох рослин під час проростання реагує на світло (сповільнює або пришвидшує проростання). Ця реакція пов’язана з екологічними вимогами насіння і визначається дією світла на обмін стимуляторів чи інгібіторів в набухлій насінині. У деяких випадках світло посилює проникність насінних оболонок для оксигену. Дія світла на насіння пов’язана з наявністю хлорофілу і каротиноїдів, а також фітохрому. Сприйняття світлового сигналу можливе лише набухлою насіниною. Проростання можна викликати незначною кількістю „червоних квантів” (через Ф(В) і мінорний Ф(Е) або інтенсивним ДЧ- світлом (через Ф(А).

На чутливість насіння до світла впливають умови вирощування материнської рослини. Якщо арабідопсис виростити на яскравому світлі, насіння проросте і в темноті. У зародку при розвитку на яскравому світлі на материнській рослині фотохромна система отримує достатню кількість червоних променів, і фітохроми переходять у форму Ф730 (сигнал до проростання). Після періоду спокою насіння проростає без світла. Якщо рослина виросла в тіні інших рослин (чи за нестачі світла), фітохроми в зародках залишаються у формі Ф660 і „чекають” червоних променів – світло потрібне для проростання.

Часто незріле насіння при освітленні набуває здатності до проростання.

Світло пригнічує появу сходів у фацелії (Phacelia tanacetifolia B e n t ), крес-салату (Lepidium sativum L.), вероніки (Veronica persica L.), гарбуза (Cucurbita pepo L.), каланхое (Kalanchoe A d a s.) та інших.

Негативно світлочутливі, тобто проростають у темноті, переважно рослини сухих місцезростань, де наявність світла є сигналом несприятливого розміщення насінини: вона перебуває на поверхні ґрунту і незахищена від посухи.

Світло обумовлює або прискорює появу сходів у омели (Viscum L.), тютюну (Nicotiana tabacum L.), салату латука (Lactuca sativa L.), салату дикого (Lactuca scariola L.), череди

(Bidens radiatа T h u i l l.) та інших рослин, насіння яких містить мало олій.

Слід відмітити, що деякі із названих позитивно світлочутливих (світлосхожиж) рослин – типово болотні рослини або такі аерофіти, як омела, для насіння яких попадання в темноту (глибоко в грунт) означає наявність несприятливих умов.

Проте, насіння деяких рослин, наприклад жовтецю отруйного(Ranunculus sceleratus L.), мітлиці лугової (Poa pratensis L.), на початку краще проростають на світлі, а через 8-10-місяців зберігання – в темноті. З точки зору екології проростання це пристосування можна пояснити наступним чином: для осіннього проростання вологи достатньо, якщо насіння перебуває на поверхні ґрунту; у той же час як весною для гарантованого росту краще, коли насіння виявиться в ґрунті.Дію світла інколи можна замінити обробкою насіння гібереліном, деякими вітамінами, дією холоду. Оболонка у багатьох насінин зафарбована пігментами і діє як світлофільтр, що пропускає до зародка промені лише відповідної довжини хвилі.

Світлочутливість насіння може стати визначальним у розробці агротехнологічних прийомів у боротьбі з бур’янами. Так, можна орати і сіяти поле вночі, щоб світло не попадало на насіння бур’янів (більшість культурних рослин проростає без світла). Оранка поля вночі показує, що засміченість зменшується на 30-60% порівняно з ділянками зораними вдень.

 

СР: опрацювати тему Життєздатність або довговічність насіння.

Тривалість збереження життєздатності насіння.

Видові особливості і умови формування насіння.

Вологість і життєздатність насіння.

Температура і доступ повітря.

Залежність між температурою, вологістю насіння і його життєздатністю.

Життєздатність насіння бур’янів.

Фізіологічні причини старіння насіння.

Методи визначення життєздатності насіння.

Зберігання насіння.

Принципи і практика довготривалого зберігання насіння.

Розробка режимів зберігання насіння.

 

Л-ура:

Прокофьев А.А. Физиология семян. М.: Наука. 1982. с.104-122.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)