АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Швидкість росту пилкової трубки за різних способів і умов

Читайте также:
 1. XIV. 7. Вимірювання електрорушійних сил. Застосування методу вимірювання ЕРС для визначення різних фізико – хімічних величин
 2. Алгоритм постановки газоотводной трубки.
 3. Випуск продукції при різних комбінаціях факторів
 4. Виявлені стійкі кореляції різних форм девіантності між собою.
 5. Відносна швидкість в процедурах обміну інформацією при використанні ЗКК
 6. Відносна швидкість при використанні ВЗЗ з адресним перезапитом
 7. Відносна швидкість при використанні ВЗЗ з очікуванням
 8. Вольтер «Простудушный»
 9. Вплив каталізатора на швидкість хімічної реакції
 10. Вплив параметрів режиму буріння на механічну швидкість проходки
 11. Вторая стадия производства - рассмотрение дела о дисциплинарном проступке и принятие по делу решения.
 12. Вы и ваша семья: Руководство по личностному росту

Пилкової трубки спрямовано ростуть до насінного зачата з зародковим мішком. Обумовлений цей рух хемотропізмом. Фактори хемотропізму ще встановлюються. Встановлено, що пилкові трубки не ростуть без іонів кальцію. Сигналом орієнтованого росту слугує градієнт з високою концентрацією Са2+ у верхівці пилкової трубки. Основою підтримання цього градієнта є просторове розділення входу Са2+ в цитозоль по Са2+ - каналах плазмалеми в зоні активного росту верхівки і викачування Са2+-АТФазами плазмалеми і ендомембран в базальній частині клітини, пилкової трубки, трихобласта чи кореневого волоска Разом з тим, вважають, що не існує єдиного універсального хемітропічного фактора, і хемотропізм у різних рослин різний (свій).

Особливе значення як регулятор росту пилкової трубки має бор. Цей елемент стимулює їхній ріст, активує обмін вуглеводів. Ред далі

Крім внутрішніх факторів ріст пилкової трубки стимулюють амінокислоти, спирт, ауксини, каротиноїди, кінетик, вітаміни, цукри, дріжджові екстракти. Підвищена температура та помірно знижена вологість пришвидшують, знижена температура і підвищена вологість, навпаки, сповільнюють або й призупиняють ріст пилкової трубки. Оптимальною температурою для росту пилкової трубки рослин, що цвітуть влітку є 20-300С. Для рослин, що цвітуть навесні вона дещо нижча.

Очевидно у проростанні пилинок та рості пилкових трубокстимулюючу роль маютьі нектарники. Адже на початок опилення і запліднення накопичується максимальна кількість нектару, а після опилення його синтез суттєво послаблюється. Має значення і кількість пилку, що потрапила на приймочку. За більшої кількості проростання і ріст прискорюються, що і застосовують у виробничій практиці.

Швидкість росту пилкової трубки в тканинах маточки різна. У складноцвітих пилкові трубки ростуть дуже швидко і досягають зародкового мішка вже за 20 хв. після запилення, а лілії – 4 доби, дуба -3-4 місяці.

Швидкість їхнього росту вочевидь залежить і від ступеню розвитку чоловічого і жіночого гаметофіту. Корелює вона і з типом чоловічого гаметофіту (дво-, чи триклітинний) та ступенем зрілості зародкового мішка. Якщо запилювати маточки з диференційованими зародковим мішком триклітинним пилком, то пилкові трубки. будуть рости швидше, ніж при запиленні двоклітинний пилком маточок з недодеференційованим зародковим мішком.Надзвичайно повільно ростуть пилкові трубки при віддаленому схрещуванні (міжвидових, міжродових). Спричинюється це генетичною несумісністю батьківських форм. В результаті пилкові трубки часто припиняють ріст на різних рівнях стовпчика тичинки, або ростуть настільки повільно, що досягають насінного зачатка тоді, коли зародковий мішок уже дегенерував.

Подібні ефекти мають місце і у гетеростилічних рослин. Так, у гречки за легітимного запилення статеві клітини зливаються через 18 годин, а нелегітимного – пилкові трубки досягають зародкового мішка лише через 72 години, і запліднення часто зовсім не відбувається.

Згідно численним спостереженням запилення великою кількістю пилку, пилкосумішами, до запилення чужорідним пилком і повторні запилення у багатьох випадках посилюють ріст пилкових трубок, скорочують час між проростанням пилку на приймочці і проникненням пилкової трубкти у зародковий мішок.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)