АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Розробка режимів зберігання насіння

Читайте также:
 1. А. Рішення на застосування одного з перших трьох режимів радіаційного захисту
 2. Б. Рішення на застосування четвертого або п'ятого режимів радіаційного захисту
 3. Заслуговує на увагу розробка методу упорядкування, розпізнання і розміщення окремих
 4. Зберігання і подготовка борошна до виробництва
 5. Зберігання ячменю та солоду
 6. Інші види спеціальних режимів господарювання
 7. Комплектування, облік, зберігання музейних фондів
 8. МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ № 12
 9. Механізм організації антикризової команди та розробка антикризових дій
 10. Мова структурованих запитів SQL. Розробка SQL – запитів
 11. Мова структурованих запитів SQL. Розробка SQL – запитів
 12. Організація комбінованих режимів руху

Проектування споруд для зберігання насіння нині ведеться з врахуванням режимів середовища, відпрацьованих Робертсом (Roberts,1960, 1972). Згідно запропонованих ним рівнянь і номограм (на рис.22 одна з них) можна визначити співвідношення режимів середовища і рівень життєдіяльності згідно запланованого строку зберігання. Для цього на шкалі д вибирають необхідний мінімальний рівень життєздатності, а на шкалі г –період зберігання. Обидва пункти з’єднати лінійкою і на шкалі в позначити величину, в цій точці. Користуючись цим значенням на шкалі в у ролі точки обертання, необхідно перемістити лінійку по шкалах а і б. Будь-яке положення лінійки вкаже на ту комбінацію температури (шкала а) і вологості (шкала б), яка може привести до зниження життєздатності за весь запланований період зберігання.

Рис. Номограма життєздатності для насіння пшениці (Е.Н Roberts,D.L.Roberts,1972)

 

а- температура (в 0 С), б – вологість насіння (в % від сирої маси), в- середній період життєдіяльності (в днях) – лінії точок повертання, г- період часу (в днях) за який життєздатність знижується до відповідного рівня, д – життєздатність (в % ).

 

Усіма цими відомостями користуються не лише при зберіганні продовольчих і насінних партій, а й при створенні споруд для довготривалого (десятків і більше років)

підтримання життєдіяльності генетично цінного насіння. Такі національні сховища уже створені у США, Росії, Японії, ФРГ, Італії, Індії, Турції та інших країнах.

Температура у цих сховищах підтримується у більшості випадків 40 як найбільш оптимальна для цих цілей. У національному сховищі Японії насіння утримують при

4-6 %- ій вологості в герметичній упаковці. В центральній лабораторії США збереження проводять у відкритій тарі при відносній вологості повітря 32%. Згідно

Хорошайлова М.Г.(1978) у Російському національному сховищі (м Краснодар) збудованому у 1972-76рр. зберігається 400тис зразків у скляних або металевих банках різної ємності (до 0,5 кг).

Застосовується температура і 40С, і –100С; вологість повітря 60 та 30%; вологість насіння 2- 9%. Впевнена збереженість насіння на рівні його генетичної цілісності розраховувалась у межах 25- 35 років.

Нині продовжуються пошуки методів збереження життєздатності насіння і розробка технологій його зберігання.а) ліофільне зберігання – вода видаляється із замороженого насіння і білки не денатурують, повністю припиняються метаболічні процеси.

б) зберігання за наднизьких температур. У рідкому азоті –1920 С; і -2530С зрідженому повітрі. Успіх зберігання залежить від початкової оводненості (для декоративних рослин краще 5-10%), швидкості охолодження (від 5 до 1000 за секунду) і режиму відігрівання (найкраще у потоці повітря 35 +400С або проточній інтенсивно змішуваній воді 400) (Стрельцов, 1988; Федосенко, 1976)= кріобіологія.

+ Фумігація (газація)насіння від шкідників сірководнем і ССl4 (35 : 65); дихлоретаном; хлорпікрином – насіння гороху і квасолі проти горохової зернівки (Вruchus hisorum L.), личинка якої зимує в насінні: насіння газують в ямах, в які засипають горох шаром до 1 м. На 1м3 насіння 450 гр. хлоросуміші сірководень: ССl4 (35 : 65), тривалість газації 1,5-2 доби.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)