АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Морфологія насіння

Читайте также:
  1. Вплив світла на проростання насіння
  2. Життєздатність насіння бур’янів
  3. ІІ. Визначення життєздатності насіння за активністю дихальних ензимів
  4. Методи визначення життєздатності насіння
  5. Морфологія вегетативних органів деревних рослин
  6. Морфологія та типологія культури
  7. Проростання і життєздатність насіння
  8. Розробка режимів зберігання насіння.
  9. Тривалість збереження життєздатності насіння
  10. Фізіологічні причини старіння насіння

 

 

Рис. 127. Типи насіння:

А- з ендоспермом, що оточує зародок (мак); Б- з ендоспермом, що лежить поряд з зародком (пшениця); В- з периспермом (куколь); Г- з ендоспермом, що оточує зародок, і розвиненим периспермом (перець); Д- з ендоспермом і запасними речовинами у сім’ядолях (льон); Е- з запасними речовинами у сім’ядолях (горох);

1- спермодерма, 2- ендосперм, 3- корінець, 4- стебло, 5- брунька, 6- сім’ядолі (3-6 зародок), 7 - оплодень, 8- перисперм.

Рис. 128. Зернівка вівса:

А - поздовжній розріз (схема), Б- зародок, В- ендосперм;

1- зародок, 2- ендосперм, 3- оплодень, що злипся з спермодермою, 4- стебельце, 5 - корінець, 6- колеориза, - брунька, 8- колеоптиль, 9- сім’ядоля(щиток), 10- епібласт,
11- алейроновий шар, 12- клітини з запасним крохмалем.

 

 

Рис. 129. Насінина квасолі:
А — загальний вигляд; Б — зародок; 1 — корінець, 2 — мікропіле,

3 — рубчик, 4 —насінний шов, 5 — спермодерма, 6 — брунька,

7 — стебельце, 8 — сім’ядоля.

 

Рис.23. Будова насінної шкірки і рубчика насінини люпину.

а- шкірка: 1- кутикула, 2- світлова лінія, 3- палісадний шар, 4- гіподерма, 5 – паренхіма,

6- рубчик і в- рубчикова щілина: 1- залишки насінної ніжки,2 – протипалісадний шар, 3- кутикула, 4- палісадний шар, 5 – гіподерма, 6- рубчикова щілина, 7 – «острів трахеїд»,

8- стелярна тканина.

 

 

Рис. 2. Зернівка пшениці і її перикарп (Есау, 1969).

А- поздовжній розріз паралельно борозні; малий прямокутник – виріз ділянки і показ на рис. Б (х7); Б- поперечний зріз перикарпа (х300). 1-епідерма., 2-субепідермальний шар,3- зруйнована паренхіма, 4- поперечні клітини, 5- трубчата клітина, 6- шар кутикули, 7- внутрішній шар внутрішнього інтегумента, 8- зруйновані клітини нуцелуса,

9- алейроновий шар, 10- ендосперм, 11- крохмаленосний ендосперм, 12- борозна, 13- епідермальні волоски, 14- поверхня перикарпа, 15- щиток, 16- зародок.

 

 

.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)