АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Формування первинного ядра – родоначальника ендосперму

Читайте также:
 1. Автоматизовані системи управління процесом розформування составів на сортувальних гірках
 2. Взаємодії в екологічних системах. Принципи формування екосистем
 3. Воєнно-економічна політика України в умовах формування ринкових відносин та конверсії ОПК.
 4. Господарський розвиток періоду формування світових цивілізацій.
 5. Громадянське виховання – це виховна діяльність школи, сім’ї і громадськості спрямована на формування громадянської культури вихованців.
 6. Державний бюджет. Формування доходів Державного бюджету.
 7. Економічна думка періоду формування світових цивілізацій.
 8. Етапи формування оборонного бюджету України
 9. Етапи формування світового господарства
 10. Етапи формування та реалізації соціальної політики.
 11. Етапи формування української народності
 12. За даними таблиці побудуйте кліматодіаграму. Визначте тип клімату та територію, для якої він характерний. Вкажіть чинники, що вплинули на його формування. (12 балів)

Після запліднення у зародковому мішку із первинного ядра розвивається ендосперм, а із заплідненої яйцеклітини – зародок.

Що таке ендосперм? Ендоспермом називають тканину, що утворюється в результаті низки поділів первинного ядра.

Під час утворення ендосперму у більшості покритонасінних відбувається злиття трьох ядер. При цьому можливі наступні випадки:

1). Верхнє (Р1) і нижнє (Р2) полярні ядра зливаються з утворенням вторинного, або центрального ядра зародкового мішка, яке потім зливається з одним із сперміїв (sр). В результаті злиття полярних ядер зі спермієм (Р1) + (Р2 ) + sр виникає первинне ядро ендосперму. Так відбувається у переважній більшості випадків.

2).Злиття обох полярних ядер і спермію відбувається одночасно (Р1 + Р2 + sр).

3).Спермій спочатку зливається з верхнім полярним ядром, потім запліднене верхнє полярне ядро зливається з нижнім полярним ядром (Р1+ sр) + Р2 .

4). Спермій спочатку зливається з нижнім полярним ядром, потім запліднене нижнє полярне ядро зливається з верхнім полярним ядром (Р2 + sр) + Р1.

Та інколи при утворенні первинного ядра ендосперму спермій зливається тільки з одним ядром або ендосперм утворюється без запліднення і навіть без попереднього злиття полярних ядер, тобто із одного полярного ядра, що спостерігається у деяких

4-, 5-, 6- ядерних зародкових мішках. У такому разі ендосперм буде не триплоїдним, а диплоїдним чи гаплоїдним.

 

Утворення ендосперму.

Після запліднення первинне ядро ендосперму починає ділитись раніше зиготи. Тільки в рідких випадках перше ділення первинного ядра ендосперму і перше ділення зиготи відбуваються одночасно (валеріана, валіснерія). Більш ранньому і швидкому діленню первинного ядра ендосперму, ніж зиготи сприяє те, що воно розміщене в тяжі густої цитоплазми на шляху потоку поживних речовин, що надходять із халази через антиподи до яйцеклітини, тобто у більш вигідних умовах живлення (Яковлєв, 1950).

Відомі й інші пояснення цього феномену.

Перше ділення ядра ендосперму наступає за 2-4-6-8-24 і більше годин після запліднення (злаки, пасльонові, складноцвіті). В період розвитку ендосперм дуже чутливий до впливу зовнішніх умов, наприклад, у разі коливання температури в сторону зниження чи підвищення, активність його розвитку сповільнюється. Оптимальними температурами для розвитку ендосперму у злаків є 20-300 С.Ядра і клітини ендосперму розмножуються мітозом. Інколи зустрічається амітоз і ендомітоз, що спричинює поліплоїдність ендосперму.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.015 сек.)