АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

БАТЫГИНА ОТ МИКРОСПОРЫ – К СОРТУ. 2010 с. 17-18

Читайте также:
 1. а) відношенню кількості елементарних подій, що сприяють події до кількості всіх
 2. Апоміксис і еволюція.
 3. Б.И. Коновалов 4 страница
 4. БИБЛИОГРАФИЯ НАУЧНЫХ РАБОТ БРЯНСКОЙ НАУЧНО-ФИЛОСОФСКОЙ ШКОЛЫ
 5. ВМЕШАТЕЛЬСТВО ДЕМОНОВ В СОВРЕМЕННЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ
 6. Внесистемные единицы
 7. Граничні теореми у схемі Бернуллі
 8. ДніпропетровськА державнА фінансовА АКАДЕМІЯ 3 страница
 9. Додаткова
 10. ІІI. Розв’язати задачі
 11. Інтегральна теорема Лапласа
 12. Классификация молока по редуктазе

Детальніше: Поддубная – Арнольди, 1976 с 54-61).+Будова квітки: Хржановский Ботаника. 1988. с.108 –115).

Детермінація статі у рослин. Зміна статі у рослин. Практичне значення вивчення проблеми статі у рослин.

Стать у рослин як і тварин є чоловіча та жіноча. Детермінація (визначення) статі – це здатність рослини формувати органи статевого розмноження (у покритонасінних рослин - квітки) чоловічої чи жіночої статі. Формування квітки відповідної статі може визначатись або ж локалізованими в хромосомах генами (генетична детермінація статі) або ж умовами зовнішнього і внутрішнього середовища (фенотипова детермінація статі).

У деяких дводомних видів виявлено статеві хромосоми типу ХХ і ХY (елодея, деякі види мохів). Окрім Х- та Y-хромосоми стать у цих рослин визначається ще й генами, що локалізовані у аутосомах. У конопель Cannabis sativa L (2n=20), хмелю Humulus lupulus L. (2n=20), щавлю Rumex angiocarpus (2n=14) рослини з жіночими суцвіттями мають статеві хромосоми ХХ (гомогаметна стать); рослини з чоловічими суцвіттями несуть статеві хромосоми ХY (гетеорогаметний тип). У суниць гетерогаметна жіноча стать (ХY), а чоловіча - гомогаметна (ХХ).

Варто пам’ятати, що клітини кожної рослини тотипотентні і потенційно здатні утворювати квітки двох статей. Тип квіток, що утворюються на рослині, закладено в генотипі і реалізується через синтез специфічних мРНК.

Крім того, внутрішнім регулятором співвідношення статей у рослин є фітогормональна система, а саме – цитокініни і гібереліни. Цитокініни, які синтезуються в коренях, транспортуються у верхівку пагона і індукують утворення в меристемі жіночих квіток. Гібереліни, які синтезуються у листках, транспортуються у верхівкові меристеми, стимулюючи утворення чоловічих квіток. Отже, обрізаючи частини листків чи коренів, можна регулювати співвідношення чоловічих та жіночих квіток у рослин (щорічне обрізання гілок у тополі сприяє перетворенню чоловічих особин на жіночі).

Наявність різних статевих форм квіток у багатьох культурних рослин впливає на вибір прийомів селекційної роботи, тобто може допомогти у питанні керування статтю і нести господарчо цінні ознаки. Наприклад, у дині чисто жіночі квітки утворюють видовжені, великі, солодкі плоди, у той же час як гермафродитні квітки дають менші, округлі і менш цукристі плоди. Двостатеві квітки хурми дають плоди дрібніші, кисліші, з більшим вмістом танінів, у порівнянні з плодами, що утворилися з жіночих квіток. Явище гетерокарпії описано також у Сarica papaya, Punica granatum.Відомо, що відношення чоловічих і жіночих рослин у конопель, чоловічих і жіночих квіток у гарбуза, дині, кавуна, огірків, суниць та інших роздільностатевих рослин сильно залежить від умов їхнього розвитку (тривалості, інтенсивності, спектрального складу світла, мінерального живлення, водопостачання, газового складу повітря тощо). Короткий день, зниження інтенсивності світла призводять до масової появи на чоловічих особинах жіночих чи двостатевих квіток, довгий день діє протилежно. Промені синьої ділянки спектра індукують формування жіночих квіток, червоної – чоловічих. Цей факт дає можливість стверджувати, що співвідношення статей у роздільностатевих рослин контролюється фітохромом.

Ще 1949 р. Д. Сабінін довів, що формування статі квіток залежить від мінерального складу грунту. Так, надлишок кальцію сприяє розвитку чоловічих квіток у кукурудзи, а фосфору – жіночих.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)