АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Фотоперіодичні впливи сприймаються головним чином листками, а не апексами пагона. Головна роль у сприйнятті фотоперіоду листком належить фітохрому

Читайте также:
 1. Административная и уголовная ответственность за налоговые правонарушения и преступления
 2. Глава 20. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
 3. Головная Воль Напряжения
 4. Головними коефіцієнтами
 5. Кроквяні дахи – класифікація, впливи, вимоги, конструктивні вирішення.
 6. Марксизм як головна альтернатива лібералізму
 7. МЕЖДУНАРОДНОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО: ПОНЯТИЕ, ПРИНЦИПЫ, ИСТОЧНИКИ, УГОЛОВНАЯ ЮРИСДИКЦИЯ
 8. Навантаження і впливи на будівельні конструкції. Метод граничних станів.
 9. Нормотворча діяльність МОП полягає головним чином у прийнятті конвенцій і рекомендацій.
 10. Общеуголовная преступность
 11. Перекриття – класифікація, впливи та вимоги, конструктивні рішення.
 12. Поголовная мобилизация населения для войны

Фітохром є димером білка, що ковалентно зв’язаний з хромофорною групою із чотирьох пірольних кілець (А,В,С, D). Ф 660 (червоний) сприймає „червоні кванти” світла і переходить у Ф730 (далекий червоний). Якщо після цього освітити рослину світлом з довжиною хвилі 730 нм, форма Ф730 перйде у Ф660.

Головною подією, яка приводить до фотоконверсії форм фітохрому, є поворот кільця D відносно кільця С (цис- транс-ізомеризація у метиновому містку). Ця реакція спричинює зміну конформації білкового оточення хромофора і димера в цілому.

У вирощених в темноті рослин, фітохроми локалізовані в цитозолі. При їх освітленні вони переміщаються в ядро і беруть участь у геномній регуляції, зв’язуючись в комплекси з факторами транскрипції (PAS-доменами).

У фотоперіодично нейтральних рослин перехід до цвітіння забезпечується віковими змінами (ендогенна регуляція).

Евокація - завершальна фаза ініціації цвітіння, під час якої в апексі відбуваються процеси, що зумовлюють появу зачатків органів квітки.

При закладанні квітки виділяють два взаємопов’язаних процеси:

1) просторову розмітку флорального примордію;


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)