АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Ш т у ч н е з а п и л е н н я

цілеспрямоване запилення людиною для створення нових сортів, гібридів. Спершу підбирають з відповідними ознаками батьківські (для відбору пилку) і материнські (приймочки) форми.

Робота по штучному схрещуванню включає три послідовні операції: підготовка суцвіття до схрещування, кастрація, запилення.

Суцвіття готують наступним чином. Уважно оглядають і видаляють усі недорозвинені квітки. У квіток, які залишилися для схрещування, теж видаляють усі зайві частини, які заважають кастрації, наприклад остюки (у остистих форм) або віночок, як у льону. Потім вилучають усі пиляки у квітках, залишаючи маточки. Пиляки видаляють завчасно, коли тичинки ще не дозріли, тобто у фазі бутона. На. кастровані рослини поміщають паперові ізолятори.

Коли дозріють приймочки маточок пилок, відібраний з батьківської рослини піпеткою, щіточкою, пінцетом, наносять на приймочки маточок материнської кастрованої квітки. Цю операцію проводять в час масового цвітіння рослин цього сорту.

Способів запилення відомо кілька – примусовий, вільний і обмежено – вільний.

У разі примусового запилення одразу після нанесення пилку на жіночі квітки їх знову одягають в ізолятор, цим запобігається попадання небажаного пилку з повітря.

При вільному запиленні, кастровані квітки не ізолюють. У цьому випадку материнські і батьківські форми сіють на спеціальній ізольованій ділянці гібридизації насінням раніше підібраних сортів. Сіють так, щоб між батьківськими формами були розташовані ряди материнських рослин. Квітки материнського сорту каструють, а всі не кастровані суцвіття видаляють. За такої умови забезпечується вільне перенесення пилку з батьківських рослин на материнські. Спосіб вільного запилення економічно вигідний, бо

здійснюється без застосування штучно виготовлених ізоляторів.

Спосіб обмеженого запилення, розроблений П.П.Лук ,яненком. Спочатку вибирають

5-10 близько розташованих суцвіть материнського сорту, каструють і одягають на ці кастровані рослини загальний пергаментний ізолятор. Під час цвітіння під ізолятор підставляють зрізані суцвіття батьківської форми. Щоб зрізані суцвіття не засохли їх вміщують у пробірки або банки з водою, які прикріплюють до кілочка. Щоб забезпечити успішне запилення, на одне кастроване суцвіття материнської рослини потрібно 2-3 рослини батьківського сорту .Після дозрівання гібридного насіння його збирають і наступного року висівають у гібридному розсаднику для подальших досліджень.

Описаний метод гібридизації легко можуть виконати учні на посівах пришкільної ділянки.

Штучне запилення застосовують на виробничих посівах перехреснозапильних рослин для підвищення урожаю (жита, соняшника, кукурудзи)

Додаткове запилення соняшника можна здійснити двояко. 1) ворсисту рукавичку прикладають то до одного то до другого кошика. 2) прикладають кошики один до одного з двох паралельно розташованих рядків.

У кукурудзи для додаткового перехресного запилення виготовляють паперові лійки, дно яких закривається марлею. Коли пилок у волотях достигне, його струшують у підготовлені резервуари і наносять на приймочки, що з’являються з обгортки качана.

Крізь марлеве дно пилок легко просіюється і запилює жіночі квітки.

А ви проводили будь- коли схрещування?

 

5.3 Проростання пилку Увага ! це повтор с.42


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)