АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Утворення оболонки пилкового зерна

Читайте также:
 1. АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ АКТИВНОГО ВЕНТИЛЮВАННЯ ЗЕРНА
 2. ВИДОУТВОРЕННЯ
 3. Вплив держави на ціноутворення.
 4. Вплив компонентів рецептури на процес тістоутворення
 5. Етапи процесу правоутворення
 6. За допомогою принципової електричної схеми бункера активного вентилювання зерна вкажіть для чого використовується реле часу КТ?
 7. Методи ціноутворення на інноваційну продукцію
 8. Механізм правоутворення та його відмінність від категорій правотворчість, законодавчий процес, законотворчий процес
 9. Организация производства зерна (картофеля, сахарной свеклы, кормовых культур, кормов (сена, силоса, сенажа) и др.)
 10. Особенности производства зерна в условиях радиоактивного загрязнения территории.
 11. Остатки зерна на элеваторе ХБ (тонн)
 12. ПЕРШІ ДЕРЖАВНІ УТВОРЕННЯ В ПІВНІЧНОМУ ПРИЧОРНОМОР'Ї ТА КРИМУ

Новоутворена мікроспора збільшується в розмірах, в ній утворюється вакуоля, яка відтісняє первинне ядро мікроспори до стінки, а також формується власна оболонка.

Утворюється дві оболонки: зовнішня – екзина і внутрішня – інтина. Пилинки водних

рослин мають лише інтину. Згідно даних палінологів (Еrdtman, 1966; Куприянова, Алехина,1972) екзина складається з трьох шарів: зовнішній–секзина, часто має різноманітні скульптурні потовщення, за ним некзина, без потовщень; внутрішній, що межує з інтиною, - мезина.

Зовнішня поверхня екзини шорстка, вкрита різноманітними гачками, складками, виростами, зубчиками

 

Рис. 4. Ультраструктурні характеристики оболонки пилкових зерен берези Betula verrucosa Ehrh.(Рощина ВВ.1998).

На ультратонкому зрізі (а) показано організацію екзини (э) і інтини (и). Мікроканальці або пори в екзині відмічені стрілками. Поверхня екзини вкрита тонким шаром ліпофільної

речовини. Показано надмолекулярну організацію поверхні пилку, виявлену методом заморожування – глибокого травлення (б); стрілками відмічені порові отвори.

Рисунок зовнішньої поверхні екзини слугує морфологічною ознакою для різних родин, родів і видів. На характеристиці екзини ґрунтується аналіз пилку викопних форм.

В екзині є борозенки, щілини, пори, які досягають поверхні інтини. Усіх їх об’єднують під загальною назвою апертура. Вони слугують місцями проростання пилкових трубок.

В порожнинах екзини локалізуються білки, які контролюють внутрі- та міжвидову спорідненість пилку і приймочки під час запилення. Терпеноїд спорополенін надає їй стійкості до зовнішніх впливів. Величина, форма і кількість пор у видів різна від 1 до

30-40.

Внутрішня оболонка мікроспори–інтина буває одно- чи двошарова. Вона, крім целюлози та пектинів, містить білки, які беруть участь у процесі взаємного «впізнання» пилку та приймочки маточки, а також гідролітичні ферменти: протеазу, кислу фосфатазу, кутиназу, РНК-азу та ін. Під час контакту з приймочкою перелічені ферменти помітно активуються.

В процесі формування оболонки пилинки інтина з’являється після екзини.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)