АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тривалість збереження життєздатності насіння

Читайте также:
 1. Б) Ревізія дотримання умов збереження основних засобів
 2. Блок збереження даних у робочій області То Workspace
 3. Відпустки без збереження заробітної плати.
 4. Вкажіть номер правильної відповіді. Яка тривалість ранньої фази радіаційної аварії?
 5. Вплив світла на проростання насіння
 6. Електронні таблиці. Табличний процесор, запуск, відкриття й збереження документа. Копіювання, переміщення й видалення даних, форматування даних.
 7. Життєздатність насіння бур’янів
 8. Загальна характеристика біорізноманіття України, його сучасний стан, тенденції зміни та проблеми збереження
 9. Закони збереження в механiцi
 10. Збереження XML-документа.
 11. Збереження жилого приміщення за тимчасово відсутніми громадянами.
 12. ІІ. Визначення життєздатності насіння за активністю дихальних ензимів

Відомості про тривалість життя насіння і пізнання механізмів її регуляції важливі як у теоретичному так і практичному аспектах. Оцінюють її не по окремій насінині, а по сукупності (особин)насінин. Показником тривалості життя є період часу, впродовж якого виживає чи відмирає відповідний відсоток насіння (Roberts,1972).

Розглянемо криву виживання насіння, що зберігається за сприятливих умов (Justice, Bass,1978).

Рис.17.Зміна життєздатності і сили насіння під час зберігання.

1- життєздатність; 2- сила. По осі абсцис-час, по осі ординат –схожість, % .

 

Ця крива отримана для насіння Сrеріs tectorum і виглядає як дзеркальне відображення S-подібної кривої росту. Її можна розділити на три періоди. Під час першого періоду послаблення життєвих функцій відбувається дуже повільно, він закінчується на рівні 90-75%. На другому етапі швидкість загибелі насіння різко зростає, а коли залишається 25-10% (третьому етапі) живих насінин, вона знову сповільнюється і повільно йде поки вони усі не відімруть

Розрізняють кілька типів довговічності: господарську, генетичну і біологічну.

Господарська довговічність – час впродовж якого насіння за показниками життєздатності відповідає вимогам державних стандартів. Вона береться до уваги при заготівлях страхових і резервних фондів. Ці фонди мають створюватись насінням, дозрівання і збирання якого проходили за сприятливих умов, тому, що насіння жита, наприклад, зібране з не полеглого поля, проростало і через 6 років, у той час як з полеглого – лише через 4.

Генетична довговічність – час впродовж якого у партії насіння зберігається генетична цілісність. Вважають, що генетична цілісність зберігається лише на першому етапі життєздатності, тобто до тих пір, доки зберігається 90-75% насіння. Подальше зниження

веде до різкого посилення мутаційних процесів. Коли у партії насіння залишається 50% живих насінин, рівень мутацій у них адекватний свіже зібраному насінню, опроміненому дозою 10000 Р.

Біологічна довговічність – відтинок часу за який насіння даної партії повністю втрачає життєздатність. Відомості про генетичну та біологічну довговічність необхідні в селекційній та науковій роботі. Дуже важливо знати біологічну довговічність бур’янів, оскільки навіть поодиноке здатне до проростання насіння може створювати небезпеку для посівів.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)