АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Блок збереження даних у робочій області То Workspace

Читайте также:
 1. А) Ревізія розрахунків за відшкодуванням завданих збитків
 2. Автоматизовані банки даних (АБД), їх особливості та структура.
 3. Аналіз результатів учнів 8 класу на ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії у Житомирській області 2014 року
 4. Б) Ревізія дотримання умов збереження основних засобів
 5. Бази даних, їх призначення та основні елементи.
 6. В цьому випадку буде запропоновано вказати список таблиць і їх полів, і на підставі цих даних буде створений запит.
 7. Відпустки без збереження заробітної плати.
 8. Графічне представлення даних
 9. Експериментальних даних
 10. Електронні таблиці. Табличний процесор, запуск, відкриття й збереження документа. Копіювання, переміщення й видалення даних, форматування даних.
 11. Завданих порушенням вимог щодо охорони праці

Блок записує у робочу область MatLab дані, що надходять на його вхід.

Основні параметри:

1) Variable name – ім'я змінної, в якій зберігаються записувані дані.

2) Limit data points to last – максимальна кількість розрахункових точок за часом, що зберігаються (відлік ведеться від моменту завершення моделювання). У тому випадку, якщо значення параметра Limit data points to last задано як inf, то в робочій області будуть збережені всі дані.

3) Decimation – кратність запису даних у робочу область.

4) Sample time – крок модельного часу, що визначає дискретність запису даних.

5) Save format – формат збереження даних, який може приймати значення:

· Matrix – матриця. Дані зберігаються як масив, у якому число рядків визначається числом розрахункових точок за часом, а число стовпців – розмірністю вектора подаваного на вхід блоку. Якщо на вхід подається скалярний сигнал, то матриця буде містити лише один стовпець.

· Structure – структура. Дані зберігаються у вигляді структури, що має три поля: time – час, signals – збережені значення сигналів, blockName – ім'я моделі й блоку To Workspace. Поле time для даного формату залишається не заповненим.

· Structure with Time – структура з додатковим полем „час”. Для даного формату, на відміну від попереднього, поле time заповнюється значеннями часу.

На рис. 7.35 показаний приклад використання даного блоку та його параметри. Результати розрахунку зберігаються в змінній simout. Для зчитування даних збережених у робочій області MatLab можна використовувати блок From Workspace бібліотеки Sources.

Рис. 7.35. Застосування блоку To Workspace

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.002 сек.)