АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Бази даних, їх призначення та основні елементи

Читайте также:
 1. I. Основні риси політичної системи України
 2. Автоматизоване робоче місце бухгалтера (АРМБ): призначення, функції та його рівні.
 3. Автоматизоване робоче місце бухгалтера (АРМБ): призначення, функції та його рівні.
 4. Автомобільні транспортні засоби за своїм призначенням
 5. Б) Основні властивості операцій над множинами
 6. Бази знань та їх призначення
 7. Будова, призначення та правила використання порошкових вогнегасників.
 8. Бухгалтерські рахунки, їх призначення, функції і побудова
 9. Бюджетна система України: основні характеристики
 10. Визначення долі (призначення) закладених органів (developmental fate).
 11. Виникнення економічної теорії та основні етапи її розвитку.

План

Мотивація вивчення теми .

Необхідність організації інформації в такі структури, як бази даних (загальне обговорення).

Визначення основних понять у темі.

Основні моделі БД. їх особливості.

Найпоширеніші СУБД. СУБД Access. Об'єкти СУБД Access.

3. Проектування бази даних у середовищі СУБД Access. Ство­рення таблиць БД.

Типи даних, які використовують у СУБД Access.

Використання режиму конструктора для створення та редагування структури таблиці БД.

.

Нові терміни та поняття: бази даних, системи управління база­ми даних, структури організації даних у БД, ієрархічна, мережева та реляційна моделі БД, об'єкти СУБД Access їх визначення.

Теоретичний конспект

 

Бази даних, їх призначення та основні елементи.

У повсякденному житті ми часто користуємося записниками, до­відниками, календарями, картотеками тощо. Операції, пов'язані з опрацюванням великих обсягів інформації, сьогодні виконують за до­помогою комп'ютера і спеціальних програм. Для цього інформацію потрібно зберігати у базі даних (скорочено — БД).

База даних — це розміщена на носіях велика кількість даних однакової структури з конкретної галузі.

Тематики баз даних побутового характеру можуть бути, наприклад, такі: телефонний довід­ник, каталог книг у бібліотеці, документів учнів школи, розклад руху транспорту, продажу квитків; а виробничо­го — такі: анкетні дані про співробітників фірми, облік випущеної продукції, матеріалів на складах тощо.

Бази даних використовуються в інформаційно-пошукових сис­темах, наприклад, електронних довідниках, картотеках, каталогах. В аеропорту або на залізничному вокзалі можна отримати на дисплеї інформацію про вільні місця, розклад руху літаків чи поїздів у потріб­ному напрямку. Сьогодні за допомогою комп'ютера можна зробити покупку, не виходячи з дому. Переглядаючи ілюстровану базу даних — електронний каталог, можна вибрати продукти, одяг чи модель ав­томобіля й організувати через Internet відповідне замовлення, оплату і доставку.

Дані у базі повинні бути повними, розумно організованими, зруч­ними у користуванні. Даних може бути дуже багато, їх регулярно по­трібно оновлювати. Тому їх зберігають у зовнішній пам'яті у файлах даних.Поява комп'ютерної техніки підвищила ефективність роботи з базами даних. Доступ до даних та керування ними відбувається в середовищі спеціального програмного пакету — системи управління базами даних (СУБД).

СУБД— це програма, за допомогою якої здійснюється збере­ження, обробка та пошук інформації в базах даних.

Класифікація баз даних.

І. За способом організації даних:

· фактографічні – зберігають короткі відомості про об’єкти(автор, назва, рік видання);

· документальні – містять інформацію різного виду(текстова, графічна, звукова, мультимедійна)

ІІ. За структурою організації інформації в БД розрізняють такі моделі баз даних:

· ієрархічна,

· мережева ,

· реляційна.

Ієрархічна модель бази даних. Ця модель являє собою структуру даних, які впорядковані за підляганням від загального до конкретного; нагадує «дерево» (граф), тому має такі самі параметри: рівень, вузол, зв'язок. Модель працює за таким принципом: кілька вузлів нижчого рівня з'єднуються за допомогою зв'язку з одним вузлом вищого рівня. Ієрархічну модель шкільної бази даних наведено на схемі 1.

Ієрархічна модель бази даних має такі властивості: кілька вузлів нижчого рівня пов'язані тільки з одним вузлом вищого рівня; дерево ієрархії має тільки одну вершину, що не підлягає іншій; кожний вузол має власне ім'я, є тільки один маршрут від вершини дерева (кореневого вузла) до будь-якого вузла структури.

Мережева модель бази даних. Загальним виглядом вона схожа на ієрархічну. Має такі самі складові структури, вирізняється характером відношення між ними. Між елементами структури до­вільний, не обмежений кількістю елементів-зв'язок. Мережеву модель роботи викладачів у школі наведено на схемі 2 .

Реляційна модель бази даних. (Походження назви від латинсь­кого слова relatio -відношення. Модель побудована на взаємо­відношеннях між складовими структури. Являє собою одну таб­лицю або сукупність взаємопов'язаних двовимірних таблиць.

Реляційна модель створена на основі двовимірної таблиці.

Рядок таблиці— це запис, що містить інформацію про окремий об'єкт таблиці (один учень, книга, товар). Структура записів однакова.

Інформація запису знаходиться в полях.

Поле - сукупність елементів даних, із яких складається запис - конкретна характеристика об’єкта (прізвище, назва, ціна). Поле таблиці — це колонка таблиці.

Однакові записи у таблиці не допускаються. Оскільки в усіх записах є одні й ті самі поля, їм надають унікальні імена (прізвище учня, ім'я учня,...). Поле має бути однорідним за типом за всіма записами у колонці (або текстові дані, або числові тощо).

Реляційна модель однієї бази даних, як правило, містить декілька таблиць, зв'язок між якими здійснюється за допомогою спеціального поля — ключа.

Приклади реляційних СУБД: dBASE, FoxBase, FoxPro, Clipper та Access.

Програма MS Access є системою управління базами даних, яка входить до складу пакету Microsoft Office і призначена для роботи за персональним комп'ютером або в мережі під керівництвом операційної системи Windows. База даних СУБД Access є реляційною базою даних, яка складається з взаємопов'язаних двовимірних таблиць.

СУБД Access дає змогу:

1) створити новий файл бази даних у вигляді таблиці;

2) створити структуру таблиці (тобто структуру запису);.

3) увести дані в таблицю;

4) зберегти таблицю на диску;

5) у разі потреби модифікувати (змінити) структуру;

6) доповнити базу даних записами;

7) вилучити зайві записи;

8) впорядковувати записи за зростанням чи спаданням значень у деякому полі;

9) відшукати записи, що задовольняють деякому критерію за до­
помогою фільтра чи звернувшись до бази даних із запитом;

10) виконати обчислення;-

11) подати потрібні дані у вигляді форми чи звіту.


1 | 2 | 3 | 4 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)