АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Автомобільні транспортні засоби за своїм призначенням

Читайте также:
 1. АВТОМОБІЛЬНІ СТОЯНКИ ТА ГАРАЖІ
 2. Види електромагнітних випромінювань, їх джерела, нормування та засоби захисту від їх негативного впливу
 3. Види публічного мовлення. Мистецтво аргументації. Техніка і тактика аргументування. Мовні засоби переконування
 4. Визначте загальний смисл тексту, виділіть його смислові частини, ключові слова, терміни, морфологічні і синтаксичні засоби.
 5. Виражальні засоби міжтекстовості та способи їх виявлення
 6. Вібрація: її джерела, нормування та засоби захисту від її негативного впливу
 7. Вості, учасники якого зберігають власність на засоби виробництва, але
 8. Говорячи про засоби соціальної комунікації, необхідно зазначити, що вони пройшли кілька досить важливих етапів свого розвитку.
 9. Додаткові електрозахисні засоби для роботи в електроустановках
 10. Електрозахисні засоби (ЕЗЗ)
 11. ЗАГАЛЬНІ ЗАХОДИ ТА ЗАСОБИ НОРМАЛІЗАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ МІКРОКЛІМАТУ

поділяються на: пасажирські автомобілі; вантажні автомобілі; вантажно-пасажирські автомобілі; причепи.

Ст. 23. Вимоги до автомобільних транспортних засобів та запасних частин до них

Автомобільні транспортні засоби повинні відповідати таким вимогам: не загрожувати безпеці осіб, які ними користуються, або іншим учасникам руху; рівень шкідливих речовин, що виділяються ними, не повинен перевищувати встановлені законодавством значення; не спричиняти нищення доріг та їх облаштування; забезпечувати достатнє поле огляду водієві, а також легке, зручне і повне користування засобами керування, гальмування, сигналізації та освітлення дороги; не спричиняти радіоелектричних перешкод вище встановленого рівня.

Запасні частини повинні відповідати вимогам нормативної та конструкторської документації і мати маркування для їх ідентифікації. Обладнання та пристрої автомобільних транспортних засобів, насамперед ті, що сприяють безпеці та охороні довкілля від негативних наслідків їх використання, повинні утримуватись у належному технічному стані, діяти надійно та ефективно.

Ст. 24. Сертифікація автомобільних транспортних засобів та запасних частин до них

Автомобільні транспортні засоби та запасні частини до них підлягають обов'язковій сертифікації відповідно до закону.

Ст. 25. Захист автомобільних транспортних засобів від використання без відома їх власників (користувачів)

Захист автомобільних транспортних засобів від використання без відома їх власників (користувачів) здійснюється ними шляхом зберігання цих засобів у спеціально пристосованих для цього приміщеннях, гаражах, на майданчиках, стоянках, забезпечених засобами охорони.

Ст. 26. Вимоги до технічного обслуговування і ремонту автомобільних транспортних засобів

Технічне обслуговування і ремонт повинні забезпечувати відповідність автомобільних транспортних засобів вимогам законодавства про автомобільний транспорт.

 

Ст. 27. Вимоги до автомобільного палива, мастильних матеріалів та до їх реалізації

Автомобільне паливо та мастильні матеріали повинні відповідати встановленим законодавством вимогам і супроводжуватися сертифікатом відповідності цим вимогам. Реалізація автомобільного палива та мастильних матеріалів здійснюється лише у відведених для цього у встановленому порядку місцях.Ст. 28. Особливості договору про технічне обслуговування і ремонт автомобільного транспортного засобу

Договір про технічне обслуговування і ремонт автомобільного транспортного засобу укладається відповідно до цивільного законодавства.

Ст. 29. Обов'язки та відповідальність виконавця за договором про технічне обслуговування і ремонт автомобільних транспортних засобів

Відповідно до договору.

Ст. 30. Права замовника за договором про технічне обслуговування і ремонт автомобільного транспортного засобу

 

2 Автомобільні шляхи сполучення

 

Ст. 31. Інфраструктура автомобільних шляхів сполучення

До інфраструктури автомобільних шляхів сполучення належать: автомобільні дороги, автовокзали, автостанції, зупинки автобусних маршрутів загального користування, майданчики для розвороту і відстою автобусів у початкових і кінцевих пунктах маршрутів, стоянки таксі, вантажні термінали (автопорти), вантажні автомобільні станції, контейнерні пункти, об'єкти дорожнього сервісу.

До об'єктів дорожнього сервісу, призначених для надання послуг перевізникам, водіям та пасажирам, належать: стоянки, мийки, автозаправні станції, мотелі, кемпінги, магазини, пункти громадського харчування, зв'язку та медичної допомоги.

Ст. 32. Вимоги до інфраструктури автомобільних шляхів сполучення

На автовокзалах та автостанціях забезпечується:

- прийом та відправлення автобусів і пасажирів;

- організація продажу квитків населенню;

- диспетчерське управління і регулювання руху автобусів;

- контроль екіпіровки та санітарного стану автобусів, дорожньої документації водіїв та дотримання визначеного режиму роботи підприємств, установ і організацій, розташованих на їх території;

- організація побутового обслуговування пасажирів і водіїв.

У разі скорочення обсягів пасажирських перевезень задіяні для цього приміщення автовокзалів чи автостанцій тимчасово, до відновлення зазначених обсягів перевезень, відповідно до законодавства можуть використовуватися для надання пасажирам додаткових послуг. Перепрофілювання автовокзалів чи автостанцій може здійснюватися їх власниками лише при закритті усіх автобусних маршрутів загального користування, що пролягають через них, та за згодою органу місцевого самоврядування населеного пункту і територіального органу центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту.

Розміщення зупинок та стоянок таксі повинно забезпечувати:

- зручний і безпечний прохід до них;

- якнайменше зниження пропускної здатності дороги;

- відсутність перешкод іншим видам транспорту;

- зручну пересадку на інші види транспорту;

- безпеку дорожнього руху.

Розміщення майданчиків для розвороту і відстою автобусів у початкових і кінцевих пунктах маршрутів повинно відповідати безпеці дорожнього руху.

На вантажних терміналах (автопортах) забезпечується:

- навантаження, розвантаження та зберігання вантажів;

- збирання дрібних партій вантажів та формування їх у великовагові відправлення за напрямами перевезень;

- технічне обслуговування і ремонт автомобільних транспортних засобів;

- заправлення та миття автомобільних транспортних засобів;

- надання транспортно-експедиційних послуг;

- надання послуг з відпочинку, харчування та зв'язку для перевізників і водіїв.

На вантажних автомобільних станціях забезпечується:

- навантаження, розвантаження та зберігання вантажів;

- збирання дрібних партій вантажів та формування їх у великовагові відправлення за напрямами перевезень;

- надання транспортно-експедиційних послуг.

На контейнерних пунктах забезпечується:

- навантаження та розвантаження контейнерів;

- зберігання контейнерів;

- збирання дрібних партій контейнерів та формування їх у великовагові відправлення за напрямами перевезень;

- ремонт та обслуговування контейнерів;

- надання транспортно-експедиційних послуг.

Ст. 33. Будівництво, ремонт і утримання об'єктів інфраструктури автомобільних шляхів сполучення

Будівництво, ремонт і утримання об'єктів інфраструктури автомобільних шляхів сполучення здійснюються відповідно до вимог законодавства та з метою задоволення потреб споживачів послуг автомобільного транспорту загального користування.

Ремонт і утримання об'єктів інфраструктури автомобільних шляхів сполучення здійснюються їх власниками.

Ст. 34. Послуги автостанцій та автовокзалів

Автостанції та автовокзали надають пасажирам послуги, пов'язані з їх проїздом автобусними маршрутами загального користування. Перелік обов'язкових послуг автостанцій та автовокзалів визначається правилами надання послуг пасажирського автомобільного транспорту.

За надання обов'язкових послуг автостанцій та автовокзалів з осіб, які придбавають проїзні квитки, стягується відповідно автостанційний або автовокзальний збір, граничні розміри якого затверджуються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Інші послуги автостанцій та автовокзалів, пов'язані з проїздом пасажирів автобусними маршрутами загального користування, крім послуг кімнати матері та дитини, надаються за додаткову плату.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)