АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Будова, призначення та правила використання порошкових вогнегасників

Читайте также:
 1. B3.4. Правила оформления графиков
 2. I. Правила терминов
 3. S-M-N-теорема, приклади її використання
 4. Автоматизоване робоче місце бухгалтера (АРМБ): призначення, функції та його рівні.
 5. Автоматизоване робоче місце бухгалтера (АРМБ): призначення, функції та його рівні.
 6. Автомобільні транспортні засоби за своїм призначенням
 7. Аналіз використання виробничої потужності підприємства
 8. Аналіз використання матеріальних ресурсів
 9. Аналіз використання обладнання і виробничої потужності підприємства
 10. Аналіз використання технологічного обладнання
 11. Аналіз ефективності використання основних фондів
 12. Аналіз інтенсивності й ефективності використання основних засобів

Порошковий вогнегасник — вид вогнегасника, джерелом гасіння якого є сухий порошок. Вогнегасні порошки — подрібнені мінеральні солі з різними добавками, що перешкоджають злежуванню. В якості основи для вогнегасних порошків використовують фосфорамонiйні солі, карбонат і бікарбонат натрію і калію, хлориди натрію і калію та ін. У якості добавок — кремнійорганічні з'єднання, аерозолі, біла сажа, стеарати металів, нефелін, тальк та ін.

Порошки зберігають в спеціальних упаковках, оберігаючи їх від зволоження. Під час зберігання порошки хімічно неактивні, не мають абразивної дії. При дії вогнегасного порошку на чорні і кольорові метали при нормальній вологості корозії не відбувається. Корозія металів протікає тільки при змочуванні(зволоженні) порошку на металевих поверхнях. Дія вогнегасного порошку на лакофарбні поверхні не відмічена. Дія вогнегасного порошку на полімерні матеріали (обмотки, обплетення дротів, пластмасові шланги і тому подібне) укупі з високими температурами — високоагресивне, руйнуюче.

Порошкові вогнегасники можна розділити на:

Закачнi

Заряджені вогнегасним порошком і закачані інертним газом(це може бути азот, вуглекислота) або повітрям під тиском приблизно 16 атм. Цим типом вогнегасника можливе гасіння: якщо тип порошку а, в, з, е — твердих речовин, що горять, рідин, що горять, займистих газів, електропроводки під малою напругою до 1000 в, якщо тип порошку в, з — невеликих займань рідин і газів в легкодоступних місцях. У конструкцію цього вогнегасника входить замковий пристрій, який дозволяє, не докладаючи особливих зусиль, подавати порошок на полум'я простим натисненням рукою на верхню ручку або, відпускаючи ручку, припиняти його подання. Перевагою цього типу вогнегасника є індикатор внутрішнього тиску, встановлений на голівці вогнегасника, що вказує на його працездатність (зелений сектор шкали) на відміну від усіх інших типів вогнегасників.

Газогенераторні

Принцип дії полягає у використанні енергії генерованого у момент запуску газу для викиду вогнегасної речовини. Можуть застосовуватися у будь-яких умовах як первинний засіб гасіння пожеж. Окрім необхідного часу очікування (6…10 с) в перший момент після запуску принципово не відрізняються від закачних вогнегасників.Автоматичні

Призначені для гасіння без участі людини вогнегасними порошками типу авс загорянь твердих і рідких речовин, нафтопродуктів, електроустаткування під напругою до 5000 в, в невеликих складських, технологічних, побутових приміщеннях, гаражах і ін. Без постійного перебування в них людей. При необхідності можуть використовуватися замість або разом з переносними.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)