АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Аналіз інтенсивності й ефективності використання основних засобів

Читайте также:
 1. S-M-N-теорема, приклади її використання
 2. А) Завдання і джерела ревізій основних засобів
 3. Алгоритм однофакторного дисперсійного аналізу
 4. Амортизація основних засобів та нематеріальних активів
 5. АНАЛІЗ ABC-XYZ В УПРАВЛІННІ МАТЕРІАЛЬНИМИ ЗАПАСАМИ
 6. Аналіз активів та пасивів підприємства
 7. Аналіз беззбитковості підприємства
 8. Аналіз бюджетного фінансування соціального захисту населення в регіоні (Калуський район, Івано-Франківська область)
 9. Аналіз валового прибутку підприємства
 10. Аналіз виконання договірних зобов’язань і реалізації продукції
 11. Аналіз використання виробничої потужності підприємства
 12. Аналіз використання матеріальних ресурсів

 

Для узагальнюючої характеристики ефективності й інтенсивності використання основних засобів застосовують такі показники:

рентабельність фондів (відношення прибутку від основної діяльності до середньорічної вартості основних засобів );

фондовіддача основних засобів (відношення вартості виробленої продукції до середньорічної вартості основних засобів);

фондовіддача активної частини основних засобів (відношення вартості виробленої продукції до середньорічної вартості активної частини основних засобів);

фондомісткість (відношення середньорічної вартості основних засобів виробничого призначення до вартості виробленої продукції за звітний період);

відносна економія основних фондів:

де ОЗ0, ОЗ1 – середньорічна вартість основних засобів у відповідно базисному і звітному роках;

ІВП – індекс обсягу валового виробництва продукції.

При розрахунку середньорічної вартості ОЗ враховують не лише власні, а й орендовані основні засоби і не включають тих, що перебувають на консервації, резервних і зданих в оренду.

Індивідуальні показники застосовують для характеристики використання окремих видів машин, обладнання, виробничої площі, наприклад середній випуск продукції в натуральному вираженні на одиницю обладнання за зміну, випуск продукції на 1 м2 виробничої площі та ін.

Найбільш узагальнюючим показником ефективності використання основних засобів є рентабельність капіталу, вкладеного в основні засоби. Її рівень залежить не лише від фондовіддачі , а й від рентабельності продажів, а також від частки реалізованої продукції в її загальному випуску. Взаємозв’язок цих показників можна передати так:

Тобто:

,

.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)