АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

З’єднання, зміна розмірів та переміщення блоків

Читайте также:
 1. II зміна
 2. III зміна
 3. Виділення, копіювання, переміщення, вставка, видалення об’єктів та робота з буфером обміну Windows
 4. Випадкові змінні х та у стохастично залежні, якщо зміна однієї з них викликає зміну розподілу другої (умовний розподіл однієї з них залежить від значень другої).
 5. Електронні таблиці. Табличний процесор, запуск, відкриття й збереження документа. Копіювання, переміщення й видалення даних, форматування даних.
 6. Зміна властивостей матеріалу деталей
 7. Зміна масштабу виробництва
 8. Зміна масштабу виробництва
 9. Зміна обсягу попиту і зміна попиту в цілому
 10. Зміна форми обтікання текстом
 11. Зміст, цілі, методи та інструменти монетарної (грошово-кредитної) політики. Операції на відкритому ринку, зміна облікової ставки і норми обов’язкового резервування

Для з’єднання блоків необхідно спочатку встановити курсор миші на вихідний порт одного із блоків. Курсор при цьому перетвориться у великий хрест із тонких ліній (рис. 7.10).

Рис. 7.10. Початок створення з’єднання

 

Тримаючи натиснутою ліву кнопку миші, потрібно перемістити курсор до вхідного порту потрібного блоку. Курсор миші прийме вид хреста з тонких здвоєних ліній (рис. 7.11).

Рис. 7.11. Завершення створення з'єднання

 

Після створення лінії необхідно відпустити ліву клавішу миші. Свідченням того, що з’єднання створене, буде жирна стрілка у вхідного порту блоку. Виділення лінії виробляється точно також як і виділення блоку – одинарним натисканням лівої клавіші миші. Чорні маркери, розташовані у вузлах сполучної лінії будуть говорити про те, що лінія виділена.

Створення петлі лінії з’єднання виконується також як переміщення блоку. Лінія з’єднання виділяється, і потім потрібна частина лінії переміщується (рис. 7.12). Видалення з’єднань виконується як і будь-яких інших об’єктів.

Рис. 7.12. Створення петлі в сполучній лінії

 

Для зміни розміру блоку він виділяється, після чого курсор миші встановлюється на один з маркерів по кутах блоку. Після перетворення курсору у двосторонню стрілку, необхідно нажати ліву клавішу миші й розтягти (або стиснути) зображення блоку. На рис. 7.13 показаний цей процес. Розміри написів блоку при цьому не змінюються.

Рис. 7.13. Зміна розміру блоку

 

Будь-який блок моделі можна перемістити, виділивши його, і пересунувши, тримаючи натиснутої ліву клавішу миші. Якщо до входів і виходів блоку підведені сполучні лінії, то вони не розриваються, а лише скорочуються або збільшуються в довжині. У з’єднання можна також вставити блок, що має один вхід і один вихід. Для цього його потрібно розташувати в необхідному місці сполучної лінії.

У процесі освоєння програми користувач може робити дії, які на перший погляд є незворотними, (наприклад, випадкове видалення частини моделі, копіювання тощо). У цьому випадку варто скористатися командою Undo – скасування останньої операції. Команду можна викликати також за допомогою кнопки в панелі інструментів вікна моделі або з меню Edit. Для відновлення скасованої операції служить команда Redo(інструмент ). 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)