АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Звернення до елементів векторів та операції з ними

Читайте также:
 1. А) Додавання векторів
 2. А) Означення множини. Операції над множинами
 3. Випишіть військові операції часів Першої світової війни (укажіть хронологічні межі), які відбувалися на Україні. Зазначте час їх проведення.
 4. Грошова маса і її вимірювання. Механізм здійснення монетарної політики: регулювання обігової ставки, банківських резервів, операції на відкритому ринку.
 5. Деякі властивості та події елементів управління
 6. Економічна конкуренція. Місце конкуренції в системі елементів ринку. Умови виникнення конкуренції
 7. За якого операційного процесу робочі місця розміщують за ходом технологічного процесу (предметний принцип), робочі місця спеціалізуються на виконанні однієї операції?
 8. Залізобетонні конструкції. Особливості конструювання згинальних елементів.
 9. Застосування обтікання текстом до елементів шаблонних сторінок
 10. Звернення громадян як форма забезпечення законності і дисципліни.
 11. Звернення до елементів матриці та операції з ними

Для звернення до будь-якого елемента вектора необхідно у круглих дужках вказати його номер, наприклад для вектора необхідно значення його четвертого елемента змінити на число 8. Це робиться наступним чином

>> a=[1 2 3 5 7];

>> a(4)=8

 

a =

 

1 2 3 8 7

З цими елементами можна виконувати будь-які математичні операції і навіть формувати з них нові вектори. Наприклад, заданий вектор . Потрібно додати його перший і другий елементи, перемножити третій і четвертий, відняти від останнього п’ятий та створити новий вектор з трьох непарних елементів. Це робиться наступним чином

>> a=[1 2 3 5 7 9];

>> b=a(1)+a(2);

>> c=a(3)*a(4);

>> d=a(6)-a(5);

>> e=[a(1) a(3) a(5)]

 

e =

 

1 3 7

 

Література: [1], стор. 19-47; [2], стор. 5-11.

 

СРС: Застосування функцій обробки даних до векторів.

Література: [1], стор. 42-43.

 

Контрольні запитання:

1. Як виглядають основні математичні операції у середовищі MATLAB?

2. Назвіть основні способи завдання векторів у середовищі MATLAB.

3. Які основні операції можна застосовувати до векторів?

4. Як визначити векторний добуток двох векторів у MATLAB?

5. Як визначити скалярний добуток двох векторів?

6. Як знайти мінімальний елемент у векторі?

7. Як відсортувати елементи вектора на збільшення та на зменшення?

8. Як виглядають команди звернення до елементів векторів?

9. Які математичні операції можна проводити з елементами векторів?

 


Лекція 3


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.39 сек.)