АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

За якого операційного процесу робочі місця розміщують за ходом технологічного процесу (предметний принцип), робочі місця спеціалізуються на виконанні однієї операції?

Читайте также:
 1. II. Поняття соціального процесу.
 2. АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ АКТИВНОГО ВЕНТИЛЮВАННЯ ЗЕРНА
 3. Аналіз місця розташування
 4. Аудиторські робочі документи
 5. БЕЗПЕЧНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
 6. БЕЗПЕЧНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ
 7. Блок збереження даних у робочій області То Workspace
 8. В 90-хх страна – некогда великая держава – зажила в другом измерении. С приходом «демократических реформ» и новой экономической формации, и в мухаметовских краях изменилась жизнь.
 9. В) соціально-економічне явище, за якого частина пра цездатного насе-
 10. Ва ціна однієї тонни – 3500 грн. Орендна плата визначена у 1700 грн.
 11. Вибір і розрахунок кількості технологічного обладнання
 12. Види юридичного процесу

А) Безперервного процесу.

Б) Масового виробництва.

В) Одиничного.

Г) Серійного.

10. Для якої сфери людської діяльності характерні оди­ничний тип операційного процесу?

А) Пластична хірургія, науково-дослідний інститут, телебачення.

Б) Типографія, станція технічного обслуговування, хірургічне відділення міської лікарні.

В) Швейна фабрика, будівництво, залізничний вокзал.

Г) Естетична хірургія, письменництво, науково-дослідний інститут.

Для якої сфери людської діяльності характерний серійний тип операційного процесу?

А) Гастроентерологічне відділення міської лікарні, типографія, станція технічного обслуговування.

Б) Станція технічного обслуговування, нафтопереробка, науково-дослідний інститут.

В) Автомобільний завод, патрулювання, аеропорт.

Г) Пластична хірургія, науково-дослідний інститут, радіостанція.

Для якої сфери людської діяльності характерніше масовий операційний процес?

А) Автомобільний завод, залізничний вокзал, швейна фабрика, аеропорт.

Б) Взуттєва фабрика, нейрохірургічне відділення міської лікарні, редакція газети.

В) Автомобільний завод, залізничний вокзал, типографія.

Г) Станція технічного обслуговування, письменництво, науково-дослідний інститут.

13. Який тип операційного процесу відображають, наприк­лад: вугільна шахта, нафтопереробка, телебачення, радіостанція?

А) Безперервний.

Б) Масового виробництва.

В) Одиничний.

Г) Серійний.

Який тип операційного процесу відображають, наприклад: твори поетів, роботи будівельних підрядників, функціонування науково-дослідних інститутів?

А) Серійний.

Б) Одиничний.

В) Безперервного процесу.

Г) Масового виробництва.

15. Які види операцій розрізняють за ознакою рівня механі­зації?

А) Ручні, механізовані та автоматизовані.

Б) Автоматизовані та неавтоматизовані.

В) Немеханізовані, слабомеханізовані та високомеханізовані.

Г) Ручні, механізовані, машинноручні та автоматизовані.

Які види операцій виконуються працівником із застосуванням засобів механізації?

А) Машинноручні.

Б) Ручні.

В) Механізовані.

Г) Автоматизовані.

Які види операцій виконуються на машинах та станках при обмеженій участі оператора?

А) Механізовані.Б) Автоматизовані.

В) Машинноручні.

Г) Ручні.

Тема 5. Управління процесом проектування операційної системи

Питання теми

1.Сутність та цілі проектування операційних систем.

2. Проектування виробів та процесів у сфері виробництва.

3. Проектування продукту та процесів у сфері послуг.

4. Сучасний рівень розвитку операційних систем.

5. Проектування виробничих потужностей.

6. Проектування місцезнаходження підприємства.

7. Процес проектування підприємства.

 

Питання для обговорення

1. У чому полягають сутність та цілі проектування операційних систем?

2. Перерахуйте фактори, які повинні враховувати операційні менеджери при проектуванні виробів.

3. Перерахуйте критерії, які повинні враховувати операційні менеджери при проектуванні операційних процесів у сфері матеріального виробництва.

4. Назвіть сфери прийняття рішень при виборі операційних процесів.

5. Зробіть порівняльну характеристику проектування у сферах виробництва та послуг.

6. Які фактори слід враховувати при розробці операційних систем у сфері послуг?

7. Охарактеризуйте сучасний рівень розвитку операційних систем.

8. У чому полягають особливості проектування потужностей та місцезнаходження підприємств?

9. Дайте характеристику різних типів планування та наведіть приклади їх практичного застосування.

10. Проаналізуйте процес проектування матеріально-технічного об'єкта на конкретному прикладі.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)