АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Яка відповідь відображає перелік операцій операційного процесу торговельного підприємства?

Читайте также:
 1. II. Поняття соціального процесу.
 2. IV. Результати інвестиційної, операційної та фінансової діяльності
 3. АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ АКТИВНОГО ВЕНТИЛЮВАННЯ ЗЕРНА
 4. Адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати, інші витрати та їх облік
 5. Аналіз фінансових результатів операційної діяльності
 6. Б) Основні властивості операцій над множинами
 7. БЕЗПЕЧНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ
 8. Валютний ринок та види валютних операцій ( касові (СПОТ) і строкові)
 9. Ваша відповідь?
 10. Види юридичного процесу
 11. Визначення виробничого циклу складного процесу
 12. Визначення групи кредитних операцій за станом обслуговування позичальником боргу за ними. Класифікація кредитного портфеля

А) Планування товарного забезпечення, укладання договорів на поставку товарів, транспортування товарів, проведення розрахункових операцій.

Б) Планування товарного забезпечення, укладання договорів на поставку товарів, складання вузлів, проведення розрахунково-касових операцій.

В) Планування товарного забезпечення, приймання відвідувачів з особистих питань, складання вузлів, проведення розрахунково-касових операцій.

Г) Планування товарного забезпечення, укладання договорів на поставку товарів, транспортування товарів, звільнення продавця секції взуття за порушення правил торгівлі.

16. Що відображає даний перелік: проектування опера­ційної системи, функціонування операційної системи, ефективність операційного менеджменту, задоволення попиту споживачів?

А) Елементи операційного процесу на торговельному підприємстві.

Б) Складники структури операційного менеджменту на торговельному підприємстві.

В) Приклади операцій торговельного процесу.

Г) Приклади операцій процесу товароруху на підприємстві.

Яке з перелічених завдань не має відношення до завдань операційного менеджменту?

А) Укомплектування належним чином штату організації.

Б) Виконання у повному обсязі завдань операційної програми.

В) Забезпечення ефективного використання ресурсів організації.

Г) Забезпечення якісного обслуговування споживачів.

18. Функціональна характеристика операційного менедж­менту визначається:

А) Циклом таких функцій, як планування, організація, мотивація та контроль.

Б) Циклом таких функцій: прогнозування, планування, організація, мотивація, облік, аналіз, регулювання.

В) Циклом таких функцій, як планування, організація, мотивація, контроль та координація.

Г) Циклом таких функцій, як планування, організація, мотивація, контроль, та присутністю функції регулювання при здійсненні будь-якої з вищезгаданих функцій.

Тема 2. Операційна стратегія як основа проектування операційної системи

Питання теми

1. Сутність та етапи розробки операційної стратегії.

2. Специфіка стратегії виробництва товару.

3. Особливості сфери послуг, які впливають на операційну стратегію.

4. Специфіка стратегії процесу.

Питання для обговорення

1. Які стратегічні рішення вирішуються в операційному менеджменті?2. Назвіть основні цілі та фактори, які враховуються при розробці стратегії виробництва товарів та процесів.

3. Що ви розумієте під поняттям "виражена компетенція"?

4. Викладіть послідовність розробки операційної стратегії на початковому етапі розвитку підприємства.

5. Продемонструйте на конкретному прикладі, як різні стадії життєвого циклу товарів впливають на операційну стратегію.

6. Проаналізуйте, як впливає тип процесу на вибір стратегії процесу.

7. Охарактеризуйте особливості сфери послуг, які впливають на формування операційної стратегії.

8. Проаналізуйте, яким чином враховуються особливості сфери послуг при формуванні операційної стратегії.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)