АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Який фактор передусім свідчить на користь великих централізованих підприємств?

Читайте также:
 1. А 55. ЗАКОНОМІРНОСТІ ДІЇ КОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРІВ НА ЖИВІ ОРГАНІЗМИ
 2. Абиотические факторы
 3. Абиотические факторы
 4. Абиотические факторы и приспособления к ним
 5. Абіотичні екологічні фактори
 6. Алгоритм однофакторного дисперсійного аналізу
 7. АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ФАКТОР
 8. АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕД, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ (4-Й ЭТАП)
 9. Анализ факторов и резервов увеличения выпуска и реализации продукции
 10. Анализ факторов изменения объема реализации продукции
 11. Анализ факторов изменения точки безубыточности и зоны безопасности предприятия
 12. Анализ факторов, влияющих на распределение доходов населения

А) Висока капіталомісткість трансформуючої підсистеми.

Б) Недоцільність наближення підприємств до споживача.

В) Низькі транспортні витрати підприємств.

Г) Складність комунікацій.

Який фактор підтверджує доцільність невеликих децентралізованих підприємств?

А) Значне розосередження споживачів та можливість наблизитись до них.

Б) Високі транспортні витрати підприємств.

В) Відсутність потреби у переробці ресурсів.

Г) Виключно рішення власника.

Які фактори враховуються при виборі місцеположення підприємства на макрорівні?

А) Соціально-економічні, політичні, демографічні, екологічні фактори, сприятливість законодавства щодо підприємництва, умови проживання.

Б) Демографічні, соціально-економічні, політичні фактори, сприятливість законодавства щодо підприємницької діяльності, умови проживання.

В) Соціально-економічні, політичні, екологічні фактори, сприятливість законодавства щодо підприємництва, місцезнаходження конкурентів.

Г) Конкуренти, споживачі, постачальники, державні органи.

15. Які фактори враховуються при виборі місцезнаходжен­ня підприємства на мікрорівні?

А) Сумісність з сусідніми об'єктами; розмір, конфігурація майданчика; близькість до житлових масивів; місце розташування конкурентів.

Б) Конкуренти, споживачі, постачальники, державні органи.

В) Сумісність з сусідніми об'єктами; розмір, конфігурація майданчика; під'їзні шляхи; близькість до житлових масивів; місце розташування конкурентів.

Г) Соціально-економічні, політичні, демографічні, екологічні фактори, сприятливість законодавства щодо підприємництва, умови проживання.

16. З яких етапів складається процес проектування опера­ційних систем?

А) Збір вихідних даних, визначення кількості ресурсів, аналіз комунікацій, організація операційного процесу у просторі, генеральне компонування.

Б) Збір вихідних даних, визначення кількості ресурсів, аналіз комунікацій, генеральне компонування, організація операційного процесу у просторі.

В) Збір вихідних даних, визначення кількості ресурсів, організація операційного процесу у просторі, генеральне компонування, аналіз комунікацій.

Г) Планування, організація, мотивація, контроль.

17. У чому полягає призначення нормування праці в кон­тексті проектування операційної системи?А) На основі норм праці визначається розміщення обладнання та працівників.

Б) Завдяки нормуванню визначаються межі операційної системи.

В) Нормування праці дозволяє організувати операційний процес у часі.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)