АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Завдання 2.1

Читайте также:
 1. J Додаткові завдання
 2. А) Завдання і джерела ревізій основних засобів
 3. Багатокритеріальні завдання оптимального керування
 4. Вимоги до виконання практичного завдання в текстовому редакторі Microsoft Word
 5. Вікова фізіологія – це самостійна наука, завданням якої є вивчення закономірностей становлення і розвитку фізіологічних функцій організму в процесі онтогенезу.
 6. Вказівки до виконання завдання
 7. Вступ. Предмет і завдання курсу. Культурні джерела східних слов'ян
 8. Додаткові завдання
 9. Додаткові завдання
 10. Додаткові завдання
 11. Додаткові завдання
 12. Додаткові завдання

Компанія по виробництву автомобілів надала інформацію (в тис. грн.) про свою діяльність, які наведені у таблиц 2.1.

1 Розрахувати загальний показник продуктивності праці фірми по роках.

2 Розрахувати поодинокі показники продуктивності праці фірми по роках (праця, використання капіталу та сировини).

3 Розрахувати багатофакторні показники продуктивності праці по роках.

4 На основі розрахованих показників зробити висновок про ефективність роботи фірми

 

Таблиця 2.1 - Данні для розрахунків, тис. грн.

Показники 2002 рік 2003 рік
«Вихід»
1 Готова продукція 1 000 000 1 200 000
2 Незавершене будівництво 250 000 285 000
3 Дивіденди 100 000 105 000
Разом 1 350 000 1 590 000
«Вхід»
1 Труд 300 000 355 000
2 Матеріали 15 300 18 000
3 Капітал 1 000 000 1 000 000
4 Енергія 5 400 60 000
5 Інші витрати 150 000 170 000
Разом 1 519 300 1 603 000

 

Приклад розв’язання

 

1 Загальний показник продуктивності праці розраховується за формулою:

(1.1)

2 Розрахуємо поодинокі показники продуктивності праці:

 

Пп = Вихід / Одиницю витрат (1.2)

 

2002 рік

2003 рік

 

3 Розрахуємо багатофакторні показники продуктивності праці:

(1.3)

 

2002 рік

2003 рік

4 Аналізуючи розраховані показники продуктивності праці, можна зробити такий висновок, що фірма у 2003 році порівняно з 2002 роком працювала більш ефективно, тому що всі показники, крім ППпр, зросли. Ще можна додати, що витрати енергії впливають на продуктивність праці більше, ніж витрати на матеріали. Найбільший вплив на продуктивність праці мають витрати капіталу.

 

Завдання для самостійного вирішення


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)