АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Яка відповідь дає адекватне уявлення про алгоритм процесу контролю

Читайте также:
 1. II. Поняття соціального процесу.
 2. XII. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ АЛГОРИТМОВ
 3. АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ АКТИВНОГО ВЕНТИЛЮВАННЯ ЗЕРНА
 4. Алгоритм
 5. Алгоритм MD4
 6. Алгоритм RC6
 7. Алгоритм RSA
 8. Алгоритм Брезенхема для окружности
 9. Алгоритм Брезенхема.
 10. Алгоритм взятия мазка из носа и зева.
 11. Алгоритм вибіркового методу
 12. Алгоритм вставки элемента в список после элемента с указанным ключом

А) Визначення об'єкта контролю, вимірювання та зіставлення зі стандартами його параметрів, оцінка результатів, коригування у разі потреби, оцінка коригування.

Б) Визначення об'єкта контролю, вимірювання його параметрів, зіставлення їх зі стандартами, оцінка результатів, коригування у разі потреби.

В) Формування інформаційної бази для контролю, зіставлення показників зі стандартами, оцінка результатів, вживання коригуючих дій у разі потреби.

Г) Вказівка керівництва щодо проведення контролю, вимірювання параметрів об'єкта контролю, зіставлення їх зі стандартами, коригування у разі потреби.

Які принципи покладені в основу функціонування системи управління матеріальними ресурсами?

А) Самостійність, саморегулювання, плюралізм джерел та форм матеріально-технічного забезпечення.

Б) Сприйнятливість до науково-технічного прогресу, комплексність, ресурсозбереження.

В) Оперативність, інтенсифікація використання матеріальних ресурсів.

Г) Усі перелічені відповіді.

Які функції виконують запаси?

А) Розподіл операцій, забезпечення нормальної роботи операційної системи.

Б) Захист від збільшення цін, захист від вичерпання ресурсів.

В) Усі перелічені вище відповіді.

Г) Задоволення споживчого попиту, забезпечення вимог виробництва.

Що передбачає залежний попит?

А) Залежність виробництва товарів (послуг) від планів виробництва інших товарів (послуг).

Б) Автономність виробництва та попиту по кожному виду виробів та послуг.

В) Залежність виробництва товарів (послуг) від споживчого попиту.

Г) Залежність виробництва товарів від планів виробництва послуг.

Що передбачає незалежний попит?

А) Автономність виробництва послуг від планів виробництва товарів.

Б) Залежність виробництва товарів (послуг) від планів виробництва інших товарів (послуг).

В) Автономність виробництва та попиту по кожному виду виробів та послуг.

Г) Незалежність виробництва товарів від планів виробництва послуг.

16. Для яких запасів найбільш прийнятні системи з фіксо­ваною кількістю?

А) У разі низьких витрат на зберігання запасів.

Б) При відносно постійному рівні попиту.

В) У разі високого рівня збитків за відсутності запасів.

Г) Для запасів малоцінних товарів.Для яких запасів найбільш прийнятні системи з фіксованою періодичністю?

А) У випадку високих витрат на завезення товарів.

Б) Для запасів малоцінних товарів.

В) У випадку високих витрат за відсутності запасів.

Г) При відносно непередбаченому характері попиту на товари.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)