АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Яка з характеристик стосується операційної системи з безперервним процесом?

Читайте также:
 1. I. Основні риси політичної системи України
 2. I. Схема характеристики.
 3. III.2. Преступление: общая характеристика
 4. IV. Результати інвестиційної, операційної та фінансової діяльності
 5. V. 2. Механічне описання молекулярної системи
 6. XV. 1. Загальна характеристика електрохімічних процесів
 7. А) Согласование тяговых и противодействующих характеристик.
 8. А) Статическая вольт-амперная характеристика
 9. Автобіографія. Резюме. Характеристика. Рекомендаційний лист
 10. Автоматизовані системи управління процесом розформування составів на сортувальних гірках
 11. Адаптивні типи людини. Антропоекологічні системи і здоров'я.
 12. Активные операции коммерческих банков: понятие, значение, характеристика видов

А) Цей тип операційної системи доцільніше автоматизувати.

Б) Як наслідок незмінності номенклатури операційної програми, обсягів робіт, усі організаційні умови діяльності стандартизують.

В) Нестабільність номенклатури, її різнотипність, обмеженість випуску зменшує можливість використання стандартизованих конструкторсько-технологічних рішень.

Г) За кожним робочим місцем закріплюють виконання декількох операцій.

За якої операційної системи забезпечується найповніше використання обладнання і матеріалів, найвищий рівень продуктивності праці, найнижча собівартість продукції?

А) Масового виробництва.

Б) Серійної.

В) Одиничної.

Г) За усіх перелічених систем.

За якої операційної системи використовується праця висококваліфікованих працівників?

А) Одиничної.

Б) Масового виробництва.

В) Серійної.

Г) Системи з безперервним процесом.

За якої операційної системи економічно доцільний випуск продукції (послуг) за графіком циклічного повторення?

А) Одиничної.

Б) Масового виробництва.

В) Серійної.

Г) Системи з безперервним процесом.

20. За якої операційної системи економічно доцільне засто­сування гнучких автоматизованих ліній?

А) Масового виробництва.

Б) Безперервного процесу.

В) Серійної.

Г) Одиничної.

21. Який вид операційної системи характеризується над­ходженням виробу на наступну ділянку обробки, незалежно від її готовності прийняти виріб?

А) Виштовхуюча.

Б) Одинична.

В) Витягуюча.

Г) Система з безперервним процесом.

 

Тема 4. Операційна діяльність: ресурси, процеси та результати

Питання теми

1. Операційний процес: сутність, структура та принципи організації.

2. Типи операційних процесів.

3. Організація операційного процесу у просторі.

4. Організація операційного процесу у часі.

 

Питання для обговорення

1. Дайте характеристику сутності, ролі та стадій операційного процесу.

2. Охарактеризуйте загальні принципи організації операційного процесу.

3. Проаналізуйте класифікаційні підходи до операційних процесів.

4. Дайте характеристику одиничного операційного процесу та вимог щодо його організації.

5. Охарактеризуйте серійний операційний процес та вимоги щодо його організації.6. Дайте характеристику операційного процесу масового виробництва та вимог щодо його організації.

7. Охарактеризуйте неперервний операційний процес та вимоги щодо його організації.

8. Як відбувається організація операційного процесу в просторі?

9. Охарактеризуйте напрями спеціалізації, за якими відбувається формування структурних підрозділів. Наведіть приклади.

10. Дайте характеристику специфіки організації операційного процесу у часі.

11. Назвіть основні шляхи скорочення тривалості операційного циклу.

12. Проаналізуйте особливості операційного менеджменту за фазами операційного циклу підприємства.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)