АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

У чому полягає сутність проектного підходу до управління організацією?

Читайте также:
 1. Cтиль керівництва: сутність, вимоги у його сучасних умовах
 2. I. Сутність і види соціальних змін.
 3. III. Соціальна політика, її сутність і функції.
 4. Автоматизовані системи управління процесом розформування составів на сортувальних гірках
 5. Адміністративні методи державного управління.
 6. В чому полягає соціальна сутність браку – 15 б.
 7. Верховна Рада та державне управління
 8. Верховна Рада та державне управління.
 9. Види аналізу за об’єктами управління
 10. Види організаційних структур управління
 11. Види організаційних структур управління маркетингом.
 12. Визначаючи сутність девіантної поведінки, необхідно зазначити, що вона поділяється на два типи.

А) Підхід дозволяє організації сфокусувати увагу та сконцентрувати зусилля на виконанні певного комплексу завдань.

Б) Підхід дозволяє організації сфокусувати увагу на виконанні вузького комплексу завдань у суворо обмежених часових та бюджетних рамках.

В) Підхід спрямований на виконання стандартних завдань повсякденної діяльності організації.

Г) Підхід слугує надійним інструментом під час здійснення процесу проектування операційної системи організації.


Таблиця 7.16 – Приведені витрати за варіантами

Місце розташування Приведені витрати за варіантами
А В С Д А В С Д А В С Д А В С Д А В С Д
А
В
С
Д
                                         
Місце розташування Приведені витрати за варіантами
А В С Д А В С Д А В С Д А В С Д А В С Д
А
В
С
Д
                                         
Місце розташування Приведені витрати за варіантами
А В С Д А В С Д А В С Д А В С Д А В С Д
А
В
С
Д

 
 
2. Якому поняттю відповідає таке визначення: "комплекс операцій, зорієнтований на певний кінцевий результат за умов обмеження часу та бюджету на його реалізацію"?

А) Операційний процес.

Б) Проект.

В) Операційна система.

Г) Операційний цикл.

3. На сітьовому графіку дії (роботи), в ході яких спожи­ваються ресурси та використовується час, позначаються:

А) Стрілками.

Б) Вузловими точками.

В) Залежно від типу проекту - або стрілками, або вузловими точками, або зірочками.

Г) Зірочками.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)