АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Яка система диспетчеризації передбачає завезення ресурсів невеликими партіями на момент потреби у них?

Читайте также:
 1. A) прогрессивная система налогообложения.
 2. A) сумма потребительских стоимостей, который может приобрести рабочий на свою номинальную заработную плату
 3. C) Систематическими
 4. I СИСТЕМА, ИСТОЧНИКИ, ИСТОРИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ РИМСКОГО ПРАВА
 5. I. Суспільство як соціальна система.
 6. I.2. Система римского права
 7. NDS і файлова система
 8. V. Употребите подходящие прилагательные в требуемом падеже.
 9. WAIS – информационная система широкого пользования
 10. X. Налоги. Налоговая система
 11. А. Система потребностей
 12. Автоматизированная система обработки данных правовой статистики

А) Система з фіксованою періодичністю завезення.

Б) Система "точно у термін".

В) Система з фіксованою кількістю запасів.

Г) Виштовхуюча система.

19. Що з переліченого не відноситься до переваг системи "точно у термін "?

А) Мінімізація складських запасів.

Б) Усі перелічені відповіді.

В) Десинхронізація процесів надходження і споживання продукції.

Г) Зменшення інвестицій у складські приміщення та вантажне обладнання.

20. За умов якої системи диспетчеризації отримав розпов­сюдження інформаційний механізм "КАНБАН"?

А) Системи з фіксованою періодичністю завезення.

Б) Виштовхуючої системи.

В) Витягуючої системи.

Г) Системи з фіксованою кількістю запасів.

 

Яке поняття передбачає звуження масштабу робіт, який необхідно знати працівникові з метою підвищення результативності праці?

А) Спеціалізація праці.

Б) Кооперація праці.

В) Нормування праці.

Г) Хронометраж.

Що з переліченого не є перевагою застосування вузькоспеціалізованої праці?

А) Значні можливості для самореалізації працівника.

Б) Підвищення продуктивності праці.

В) Робота не потребує значних розумових зусиль.

Г) Усі перелічені відповіді.

23. Зміст якого поняття відображає така дефініція: "визначення нормативного часу на основі послідовних спостережень за діяльністю одного працівника упродовж кількох циклів"?

А) Нормування праці.

Б) Вибіркові дослідження робочого процесу.

В) Спеціалізація праці.

Г) Хронометраж.

Тема 7. Управління проектами

Питання теми

1. Значення і сутність управління проектами в операційній діяльності.

2. Організаційні структури, які застосовуються при реалізації проектів.

3. Характеристика методів планування і контролювання проектів.

 

Питання для обговорення

1. Надати характеристику сутності проектного підходу в операційному менеджменті.

2. Навести приклади проектів у операційній діяльності підприємств різних сфер діяльності.

3. Дати характеристику організаційних структур, які застосовуються при реалізації проектів.

4. Проаналізувати переваги та недоліки різних типів організаційних структур, що використовуються при здійсненні проектів.5. Охарактеризувати методи планування і контролювання проектів.

6. Дати характеристику сутності і призначення методів сітьового планування.

7. Проаналізувати переваги та обмеження використання методів сітьового планування в операційному менеджменті.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)