АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Що таке групи якості?

Читайте также:
 1. Види груп і характеристика основних якостей групи
 2. Визначення групи кредитних операцій за станом обслуговування позичальником боргу за ними. Класифікація кредитного портфеля
 3. До м’якої групи, як виняток, належать також іменники : Ігор – Ігоря, якір – якоря, єгер – єгеря, лобур – лобуря, кучер (про волосся) – кучеря.
 4. До м’якої групи, як виняток, належать також іменники : Ігор – Ігоря, якір – якоря, єгер – єгеря, лобур – лобуря, кучер (про волосся) – кучеря.
 5. Завдання другої групи складності
 6. Завдання першої групи складності
 7. Завдання першої групи складності
 8. Завдання третьої групи складності
 9. Завдання третьої групи складності
 10. Загальна характеристика скандинавської групи правових систем
 11. ІІ. Соціальна структура суспільства. Соціальні групи. Соціальна мобільність.
 12. Колективи (групи) працівників в організації

А) Група працівників, які регулярно збираються для обговорення проблем якості та розробки ідей щодо поліпшення якості.

Б) Група працівників, які збираються для обговорення питань якості та розробки ідей щодо поліпшення якості у разі виникнення серйозних проблем.

В) Група працівників, які збираються на наради з приводу проблемних ситуацій на підприємстві.

Г) Група працівників, які збираються наприкінці кожного року для обговорення проблем якості та розробки ідей щодо поліпшення якості.

9. Матриця "будинок якості" розробляється з метою:

А) Розробки альтернативних напрямів вирішення проблеми підприємства.

Б) Поєднання вимог споживачів з можливостями операційної системи.

В) Структурування потенційних причин "вузького місця" підприємства.

Г) Структурування шляхів вирішення проблеми підприємства.

10. Яке з положень відображає математичний зміст про­дуктивності?

А) Індекс, який обчислюється як відношення вихідних результатів (товарів або послуг) до інвестованих у операційну діяльність ресурсів.

Б) Вартісна оцінка сукупності "входів" та "виходів" організації.

В) Індекс, який обчислюється як відношення інвестованих в операційну діяльність ресурсів до вихідних результатів (товарів або послуг).

Г) Вартісна оцінка сукупності "виходів" організації.

Який тип розрахунку продуктивності відображає відношення усіх вироблених товарів або послуг до загальної величини витрат на операційну діяльність?

А) Мультифакторна продуктивність.

Б) Неповна продуктивність.

В) Загальна продуктивність.

Г) Вартісна оцінка сукупності "виходів" організації.

12. Назвіть основні фактори, що впливають на динаміку продуктивності організації:

А) Методи роботи, якість, рівень НТП, менеджмент.

Б) Методи роботи, ресурси, якість, рівень НТП, менеджмент.

В) Ресурси, якість, рівень НТП, методи роботи.

Г) Методи роботи, ресурси, якість, рівень НТП, менеджмент, стратегія організації.

13. Що дозволяє підвищити загальну продуктивність операційної системи у разі виникнення "затору в операційному процесі"?

А) Вдосконалення вузького місця в операційному процесі.

Б) Вдосконалення продуктивності решти операцій в операційному процесі.В) Зниження пропускної спроможності "затору в операційному процесі" до рівня решти операцій.

Г) Скликання наради та максимальне залучення до вирішення проблеми

 

 

Зміст

Програма……………………………………………………….…...3

Тема 1. Операційний менеджмент як різновид функціонального менеджменту……………………………………………………………...11

Тема 2. Операційна стратегія як основа проектування операційної системи…………………………………………..………………………..20

Тема 3. Операційна система організації: поняття, склад та види …….34

Тема 4. Операційна діяльність: ресурси, процеси та результати……..48

Тема 5. Управління процесом проектування операційної системи…...65

Тема 6. Управління поточним функціонуванням операційної системи……………………………………………………………………77

Тема 7. Управління проектами………………………………………….92

Тема 8. Менеджмент якості та управління продуктивністю операційної діяльності…………………………………………….………………….116

Рекомендована література………………………………………...……128

 

Рекомендована література

 

1. Конституція України. - К.: Україна, 1996. – 398 с.

2. Белінський П.У. Менеджмент виробництва та операцій: підручник для студ. в.н.з. / П.У. Белінський. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 624 с.

3. Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Виробничий (операційний) менеджмент / Навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2003. – 532 с.

4. Гевко І.Б. Операційний менеджмент: Навч. посіб. для студ. в.н.з. / І.Б. Гевко. - К.: Кондор, 2005. – 227 с.

5. Гэлловэй Л. Операционный менеджмент. Принципы и практика: Учеб.пособие: Пер. с англ. - СПб.: Питер, 2002. - 320 с.

6. Ильдеменов С.В. Операционный менеджмент: Учебник для слушателей образоват. учрежд., обучающ. по программе МВА и др. программ управленческих кадров / С.В. Ильдеменов, А.С. Ильдеменов, С.В. Лобов. – М.: ИНФРА – М, 2005. – 337 с.

7. Козловский В.А. Маркина Т.В., Макаров В.М. Произ-водственный и операционный менеджмент: Учебник. - СПб.: «Специальная литература», 1998. – 365 с.

‡агрузка...

8. Комарницький І.Ф. Менеджмент виробництва та операцій: тестові, проблемні ситуації, практичні завдання / І.Ф. Комарницький, П.У. Белінський, В.І. Кравець. – К.: Центр навч. літ-ри, 2005. – 308 с.

9. Курочкин А.С. Операционный менеджмент. Учеб. пособие. - К.: МАУП, 2000.-144 с.

10. Макаренко М.В., Махалина О.М. Производственный менеджмент: Учеб. пособие для вузов. - М.: ПРИОР, 1998. - 384 с.

11. Михайловская О.В Операционный менеджмент.- К.: Кондор, 2008. – 550 с.

12. Омельяненко Т.В. Операційний менеджмент: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Т.В. Омельяненко, Н.В. Задорожна. – К.: КНЕУ, 2005. – 236 с.

13. Операційний менеджмент: навч. посібник для студ. в.н.з. / І.А. Олійник, В.Г. Пасічник, В.І. Гоманчиков, О.В. Акіміна. – К.: Центр навч. літ-ри, 2006. – 160 с.

14. Плоткін Я.Д., Пащенко Т.Н. Производственный менеджмент. -Львів: ІВЦ «ІНТЕЛЕКТ+», 1999. – 280 с.

15. Соснін О.С., Казарцев В.В. Виробничий і операційний менеджмент: Навч. посібник. 2-е вид.- К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002 - 148 с.

16. Чейз, Эквилайн, Якобс. Производственный и операционный менеджмент. – Москва, Санкт-Петербург, Киев. – 2003. – 690 с.

17. Школа І.М. Операційний менеджмент: практикум / Навч. посіб. для студ. в.н.з. / І.М. Школа, О.В. Михайловська. – Чернівці: Книги – XXI, 2004. – 376 с.

18. Яременко О.А., Сумец А.М. Операционный менеджмент: Учебник: Для студентов эконом. специальностей. – Х.: Фолио, 2002. – 231 с.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)