АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тести з теми

Читайте также:
 1. Блок завдань №4: Тести
 2. В юридической практике. Тестирование
 3. Вероятностное тестирование
 4. Відповіді на тести
 5. Инструкция по тестированию
 6. КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА 1 - ТЕСТИРОВАНИЕ
 7. Концепции тестирования и измерения
 8. Концепции тестирования и измерения.
 9. Методика оценки успеваемости учащихся на уроках физической культуры в школе (показатели, подлежащие оценке, методика тестирования, нормативы для оценки и т.п.)
 10. МОТИВАЦИОННАЯ ХАРАКТЕСТИКА ТЕМЫ
 11. ОТЛАДКА И ТЕСТИРОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
 12. Проектирование и тестирование программы

Що є метою проектування операційної системи?

А) Задоволення попиту споживачів у товарах (послугах).

Б) Забезпечення достатньої ефективності кінцевих результатів діяльності організації.

В) Створення операційної системи з вираженою компетентністю.

Г) Задоволення попиту споживачів у товарах (послугах) в поєднанні з забезпеченням достатньої ефективності кінцевих результатів діяльності організації.

2. Сутність процесу проектування операційної системи полягає в тому, що:

А) Операційна система проектується з глибиною її розкладання до рівня операцій та організації останніх з врахуванням положень соціотехнічного підходу.

Б) Операційна система проектується з глибиною її розкладання до рівня процесів з відповідним розподілом функцій людини й машин.

В) Проектування операційної системи відбувається на рівні процесів з урахуванням положень соціотехнічного підходу.

Г) Проектування операційної системи відбувається на основі системного та процесного підходів.

Які критерії беруться до уваги при проектуванні виробів?

А) Вартість; якість; економічність, надійність, простота та строк експлуатації; розмір, потужність й міцність; безпечність експлуатації.

Б) Виробнича потужність, економічна ефективність, гнучкість, надійність, стандартизація, безпечність та промислова санітарія й гігієна.

В) Тип трансформуючої підсистеми; методи розробки; рівень механізації та автоматизації; ступінь спеціалізації праці працівників.

Г) Вартість; якість; економічність, надійність та строк експлуатації; розмір, потужність й міцність.

Що означає перелік: виробнича потужність, економічна ефективність, гнучкість, надійність, стандартизація, безпечність та промислова санітарія й гігієна?

А) Критерії проектування виробів.

Б) Області прийняття рішень при виборі процесу виробництва.

В) Критерії проектування процесу виробництва.

Г) Алгоритм проектування виробів.

5. Що означає перелік: тип трансформуючої підсистеми; власне виробництво або придбання деяких комплектуючих; виконання деяких завдань з використанням власних коштів або передача їх суб­підрядникам; методи розробки; рівень механізації та автоматизації; ступінь спеціалізації праці працівників?

А) Алгоритм проектування виробів.Б) Критерії проектування процесу виробництва.

В) Критерії проектування виробів.

Г) Області прийняття рішень при виборі процесу виробництва.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)