АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Представниками якої підсистеми операційної системи є комерційний директор, працівники торгового відділу та відділу організації торгівлі?

Читайте также:
 1. I. Основні риси політичної системи України
 2. IV. Результати інвестиційної, операційної та фінансової діяльності
 3. V. 2. Механічне описання молекулярної системи
 4. Автоматизовані системи управління процесом розформування составів на сортувальних гірках
 5. Авторитетні міжнародні організації
 6. Адаптивні типи людини. Антропоекологічні системи і здоров'я.
 7. Анализ прибыли и рентабельности торгового предприятия
 8. АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ОРГАНІЗАЦІЇ.
 9. Аналіз роботи системи
 10. Аналіз фінансових результатів операційної діяльності
 11. Англо-американський (прецедентний) тип правової системи
 12. В каких показателях измеряют товарные запасы? Какова цель, задачи и методика анализа товарных запасов для предприятий торгового бизнеса?

А) Трансформуючої підсистеми.

Б) Підсистеми забезпечення.

В) Підсистеми планування і контролю.

Г) Ці управлінці не мають ніякого відношення до роботи операційної системи.

8. Яка група посад "входить" у підсистему забезпечення операційної системи?

А) Завідувач секції іграшок, керівник заготівельного цеху, товарознавець, адміністратор торгового залу.

Б) Завідувач господарства, завідувач хлібного відділу, завідувач торгового комплексу "Все для молодят".

В) Комерційний директор, керівник відділу матеріально-технічного постачання, продавець-консультант секції меблів.

Г) Завідувач господарства, головний інженер, завідувач складу.

9. Яка з відповідей стосується "входів" операційної системи?

А) Вони є зв'язками операційної системи з факторами, що не входять до її складу та спрямовані у неї ззовні.

Б) Дозволяють впливати на операційну систему, використовуючи її як засіб.

В) Зазвичай запропоновані різноманітними ресурсами організації.

Г) Усі наведені відповіді правильні.

10. До "входів" операційної системи торговельного підприємства не належать:

А) Торгові послуги з комплектування новорічних подарункових наборів.

Б) Товари, що надходять від виробників, торгових посередників.

В) Трудові ресурси, що задіяні у здійсненні операцій.

Г) Інформаційні потоки щодо факторів зовнішнього середовища.

11. Яка з відповідей стосується "виходів" операційної системи?

А) Продукти роботи операційної системи, які споживаються ззовні системи.

Б) Зв'язки системи з факторами, що не входять до її складу та спрямовані у неї ззовні.

В) Проміжні продукти функціонування операційної системи, які споживаються всередині системи.

Г) Відходи операційної системи, які потребують миттєвої утилізації.

12. До "виходів" операційної системи виробничого під­приємства належать:

А) Роздрібний товарооборот, що характеризує обсяг куплених покупцями товарів у вартісному вимірі.

Б) Товари, призначені для реалізації у торгову мережу.

В) Усі перелічені відповіді.

Г) Надання торгових послуг кінцевим споживачам.

13. Якому типу операційної системи відповідає ця характеристика: "виготовлення великої номенклатури виробів (послуг) різного призначення"?А) Серійному.

Б) Одиничному.

В) Масовому виробництву.

Г) Системі з безперервним процесом.

14. Повторення випуску виробів (послуг) упродовж деякого проміжку часу, що робить економічно доцільним розробку технологічних процесів. Йдеться про:

А) Серійну операційну систему.

Б) Одиничну операційну систему.

В) Операційну систему масового виробництва.

Г) Операційну систему з безперервним процесом.

15. Якому типу операційної системи відповідає така харак­теристика: "виготовлення однотипної продукції (послуг) обмеженої номенклатурну великих обсягах упродовж тривалого періоду часу"?

А) Серійному.

Б) Масовому виробництву.

В) Системі з безперервним процесом.

Г) Одиничному.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)