АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Ва ціна однієї тонни – 3500 грн. Орендна плата визначена у 1700 грн

Читайте также:
 1. II. Заработная плата распорядительского и вспомогательного персонала
 2. IV. Оплата труда
 3. Англо-американская модель, оплата труда руководства верхнего уровня
 4. Арендная плата
 5. Арендная плата: состав и функции
 6. Виготовлення цегли, каменю, бетонних та залізобетонних виробів
 7. Випадкові змінні х та у стохастично залежні, якщо зміна однієї з них викликає зміну розподілу другої (умовний розподіл однієї з них залежить від значень другої).
 8. Відкриття однієї фотографії
 9. Выплата заработной платы по платежной ведомости
 10. Выплата трудовых пенсий
 11. Глава 6. Трудовые ресурсы и оплата труда в организациях торговли 1 страница

Вирахуйте норму прибутку фермера й дайте відповідь на запитання:

А) чому в цьому випадку така висока орендна плата? б) який вид зе-

Мельної ренти лежить в її основі; в) що є причиною цієї земельної

Ренти?

Розрахуйте ціну ділянки землі за умові, що вона приносить щорічну

ренту в 25 тис. грн, а банківський відсоток становить 8%.

Як буде змінюватися ціна землі, якщо: а) величина ренти з 15 тис. грн

зросте до 20 тис. грн. при банківському відсотку, що дорівнює 5%; б)

величина банківського відсотка впаде з 5% до 3% при величині ренти

Тис. грн?

Яку ренту приносила ділянка землі, продана за 55 тис. грн, якщо бан-

ківський відсоток на той час становив 12%?

Тема 12. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА

МІСЦЕ УКРАЇНИ В СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Світове господарство: суть, етапи й закономірності розвитку.

Поняття та основні передумови виникнення світового господарства.

Етапи формування світового господарства.

Закономірності функціонування світового господарства.

Інтеграційні зв’язки й механізм міжнародного співробітництва України.

Форми економічних відносин.

Види інтеграційних об'єднань.

Види економічної інтеграції.

Проблеми інтеграції економіки України у світове господарство.

Сутність та класифікація глобальних проблем.

Сутність та класифікація глобальних проблем.

Причини виникнення та загострення глобальних проблем.

Шляхи розв’язання глобальних проблем.

Основні поняття і терміни теми

Світове господарство, інтеграція, міжнародні економічні відносини, міжна-

Родний поділ парці, міжнародна торгівля, міжнародний рух капіталу, міжнародна

Міграція робочої сили, міжнародні кредитні відносини, міжнародні валютні від-

Носини, імміграція, еміграція, платіжний баланс, митний економічний союз, зона

Вільної торгівлі, загальний ринок, економічний союз, економічна інтеграція, спе-

Ціалізація, експортний потенціал, інтеграційне об’єднання, Європейський союз.

Питання для обговорення

Що таке світове господарство? В чому полягає об’єктивність його

Формування?

У чому ви вбачаєте зв'язок між поділом праці й виникненням світо-

Вого господарства?

Що ви розумієте під міжнародним поділом праці, спеціалізацією та

Інтеграцією виробництва?

Охарактеризуйте етапи формування світового господарства.

Назвіть основні форми міжнародних економічних відносин і дайте їх

Характеристику.

Які ви знаєте види інтеграційних об’єднань? Чим вони відрізняються

Одне від одного?

Які є закономірності утворення світового господарства?

Охарактеризуйте експортний потенціал України.

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)