АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Чинається масове оновлення основного капіталу

Читайте также:
 1. Аудит хозяйственных операций по закладке многолетних насаждений и формированию основного стада
 2. Вводите побуждающее происшествие основного сюжета как можно раньше... но не прежде, чем наступит подходящий момент.
 3. Выводы из основного постулата
 4. Выводы из основного постулата.
 5. Доход предприятия торговли от основного вида
 6. Епідемія — масове розповсюдження інфекційного захворювання людини в будь-якій місцевості, країні, яке суттєво перевищує загальний рівень захворюваності.
 7. З чого починається пияцтво.
 8. Капітал підприємства і його кругообіг. Оборот капіталу.
 9. Клинические проявления некроза весьма многообразны и зависят от характера основного заболевания, локализации и вида некроза, сформировавшихся осложнений.
 10. Ловушка четвертая: повреждение основного инстинкта – последствие неволи
 11. Методика складання основного акта ревізії.
 12. НАРУШЕНИЯ КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО СОСТОЯНИЯ

Державні витрати – відносини економічної власності (привлас нення)

Між державою та юридичними й фізичними особами в процесі розподілу,

Споживання і використання частини національного доходу.

Державні доходи – виражені у грошовій формі відносини економіч-

Ної власності (привласнення) між державою та юридичними й фізичними

Особами в процесі вилучення державою частини необхідного та додатко-

Вого продукту.

Державне регулювання економіки – комплекс форм та засобів цен-

Тралізованого впливу на розвиток економічних об'єктів і процесів для

Стабілізації економічної системи та її розширеного відтворення.

Державний бюджет – відносини економічної власності між держа-

Вою, з одного боку, фізичними та юридичними особами – з іншого, з

При воду вилучення (привласнення) в останніх частини необхідного та

Додат кового доходу й розподілу його відповідно до функцій держави.

Державний кредит – кредит, наданий державі (в тому числі місце вим

Органам влади) фізичними та юридичними особами.

Дефіцит бюджету – надлишок видатків державного бюджету над

Надходженнями до нього; звичайно фінансується шляхом позик (інший

Шлях – емісія грошей); рівень дефіцитності бюджету обчислюють як від-

Ношення дефіциту до ВВП, виражене у відсотках.

Дивіденд – величина виплат за акції, яка залежить від прибутку, вка-

Заного в балансі акціонерного товариства.

Диференціальна земельна рента – дохід землевласників або орен-

Дарів, отриманий за рахунок використання середніх і кращих за родючіс-

Тю та місце розташуванням земель і застосування найманої праці.

Діловий цикл – періодичне коливання рівня ділової активності — об-

Сягу національного виробництва, доходу, зайнятості тощо. Звичайно три-

ває кілька або кільканадцять років. Діловий цикл містить чотири фази:

Спад (реальний ВВП зменшується); дно (найнижча точка спаду); підне-

Сення (реальний ВВП зростає); вершина (найвища точка піднесення).Домогосподарство – економічна одиниця, що складається з однієї або

Більше осіб; постачає економіку ресурсами і використовує отримані, гро-

Ші для купівлі товарів та послуг, які задовольняють матеріальні потреби

Людини.

Досконала конкуренція – структура ринку з великою кількістю про-

Давців і покупців; пропоновані товари на такому ринку однорідні та жод-

На фірма не може впливати на ринкову ціну.

Дохід – потік зарплати, відсотків, дивідендів та інших грошових надхо-

Джень, які отримує особа чи країна протягом певного часу (звичайно року).

Екологічна криза — різке загострення суперечностей між людиною


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)