АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Мовуються на виробництво товарів і послуг

Читайте также:
 1. Аграрне виробництво в національній економіці. Форми господарювання і земельні відносини
 2. В) відношення затрат ресурсів на виробництво певної кількості про-
 3. В) грошові витрати на виробництво та реалізацію сільськогосподар-
 4. Виробництва товарів і послуг, одержання доходів (прибутку) «.
 5. Виробництво мінеральних добрив в Україні (2006 р.)
 6. Виробництво м’яса, молока, м’ясо-молочних продуктів
 7. Виробництво основних видів хімічної продукції
 8. Виробництво скла та скловиробів
 9. Виробництво столових та мінеральних вод
 10. Виробництво та виробнича функція
 11. Виробництво хлібобулочних виробів
 12. Виробництво цукру

Макроекономіка – наука про національну економіку як єдине ціле;

Вивчає загальний рівень виробництва, зайнятості, цін, доходу та інші су-

Купні економічні змінні.

Маркетинг (з англ. – ринок) – системне вивчення ринку і пот реб спо-

Живачів, організація й управління на цій основі діяльністю фірми, компа-

Нії щодо розробки (конструювання) нових видів товарів, їх вироб ництва і

Збуту з метою отримання прибутку.

Марксизм – система філософських, економічних і політичних погля-

Дів, яку в XIX ст. розвинув К. Маркс. Марксизм передрікав, що ринкова

Економіка, або капіталізм, неминуче загине внаслідок зростання її вну-

Трішніх суперечностей, а могильником капіталізму стане пролетаріат,

Якого дедалі нещадніше експлуатуватимуть.

Менеджери (з англ. управляючий) – соціальний прошарок суспіль-

Ства, сформований з професійних управляючих (директорів компа ній і

Фірм, керівників підрозділів підприємства тощо).

Менеджмент – цілеспрямований вплив власників підприємств (а та-

Кож фірм і компаній) та менеджерів різних ланок на потреби й інтереси

Інших працівників для ефективної організації колективної праці з метою

Привласнення максимального прибутку.

Меркантилізм – економічна школа в аналітичній економії (XV –

XVII ст.), представники якої ототожнювали багатство нації з золотом і

Вважали, що економічна політика має сприяти припливу до країни біль-

Шої кількості золота підтриманням активного торговельного балансу.

Метод економічної теорії – шлях пізнання системи економічних

Відно син у їх взаємодії з розвитком продуктивних сил, мисленого відтво-

Рення у теорії діалектики, у системі економічних законів та категорій цієї

Взаємодії.

Механізм використання економічних законів – комплекс заходів,

Спрямованих на подолання антагоністичних форм розвитку суперечнос-

Тей (які пронизують закони), формування науково обґрунтованої систе-

Ми управління народним господарством передусім шляхом використан-Ня економічних, правових та адміністративних важелів.

Механізм дії економічних законів – послідовність розвитку внут-

Рішніх суперечностей різних груп та типів економічних законів, а отже,

Бо ротьба суперечливих сторін, чинників, що їх визначають, та ін.

Мито – податок на імпортні товари.

Міжгалузева конкуренція – конкуренція між товаровиробниками,

Які діють у різних галузях народного господарства.

Міжнародна міграція робочої сили – процес переміщення праце-

Здатного населення у межах світового господарства в пошуках роботи,


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)