АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Д) носії та виконавці господарських інтересів, насамперед соціальні гру-

Читайте также:
 1. II. Соціальні відносини як форма прояву соціальних взаємодій.
 2. Б) соціальні відпустки.
 3. Взаємозв’язок господарських процесів
 4. Визначити соціальні функції сім’ї – 15 б.
 5. Визначте соціальні функції сім’ї – 15 б.
 6. Виконавці
 7. Виконання господарських зобов'язань
 8. Відповідальність в господарських правовідносинах
 9. Економічних відносин, насамперед відносин економічної власності, а
 10. Експлуатація і ТО нафтогосподарств сільськогосподарських підприємств
 11. Ефективність суспільного виробництва,її сутність,економічні та соціальні показники.

Пи, що відрізняються одна від одної за такими ознаками: майно, до-

Ходи, види діяльності, професії, галузеві та регіональні інтереси.

Терміни і поняття

Норма

Об’єкти державного регулювання

Економіки

Адміністративне регулювання 6. Компенсаційна функція

Інвестиційна функція 7. Державне регулювання економіки

Ліцензії

Суб’єкти державного регулюван-

Ня економіки

2. Розв’яжіть структурно-логічні тести:

Нижче наведено тези, що віднесені до поняття господарського меха-

нізму:

Створює умови для вирішення науково-технічних, соціальних, еколо-

гічних та інших проблем, що постають перед суспільством;

Регулює взаємовідносини між господарськими суб'єктами і держа-

вою;

3) формує економічні стимули;

4) являє собою норми і правила поведінки господарських суб'єктів;

5) створює умови для компромісу різних інтересів і партнерства;

Регулює взаємовідносини між господарськими суб'єктами і кредит-

ною системою;

Відображає реальний стан ринкової кон'юнктури.

Визначте, які з перелічених тез:

а) характеризують суть господарського механізму;

Б) відображають його функції.

2. Нижче перелічено деякі заходи держави в ринковій економіці:

Встановлення правил захисту споживачів від неякісних товарів і по-

слуг;

Встановлення пільгових умов кредитування підприємств, які освою-

ють нову технологію;

Прийняття законів, спрямованих на охорону навколишнього середови-

ща;

4) державне фінансування витрат на фундаментальну науку;

Звільнення прибутку від податку в частині, що витрачається на ство-

рення робочих місць;

Встановлення для всіх ланок суспільства мінімальної оплати праці.

У яких з перелічених заходів реалізуються функції господарського

механізму:

а) формування стимулів;

б) досягнення компромісу інтересів;

В) вирішення проблем, що постають перед суспільством?

Нижче наведено деякі ознаки моделей господарського механізму ад-

міністративного і ринкового:

Визначення змісту і напряму діяльності підприємств на основі ринко-вого попиту;

2) директивне централізоване формування цін;

Вплив держави на підприємства головним чином через непрямі мето-

ди (податкові, кредитно-фінансові тощо);

4) централізований розподіл матеріальних ресурсів;

5) забезпечення ресурсами підприємств лише через ринок;

Установлення підприємствам лімітів фонду заробітної плати і серед-

ньої плати;

7) всеосяжне одержавлення власності;

Майнова відокремленість кожного підприємства.

Визначте, які з перелічених ознак притаманні:

а) адміністративній моделі господарського механізму;


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)