АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Цивілізації, які можна вирішити лише спільними зусиллями?

Читайте также:
 1. Возможна ли настоящая дружба между мужчиной и женщиной
 2. Возможна ли настоящая дружба между мужчиной и женщиной.
 3. Возможная классификация объекта «Коммерческие тайны»
 4. Возможная путаница
 5. Гуманістична психологія виділяє три потенціали, без реалізації яких не можна говорити про власне особистісний спосіб існування.
 6. Ж ріку не можна ввійти двічі... Народження, виникнення ніколи не зупиняється. Сонце
 7. Можна запропонувати наступні складові вивчення особистості підлеглого.
 8. На основі галузевої структури можна визначити яка це економіка: індустріальна, аграрно-індустріальна, аграрна.
 9. Націю можна трактувати як спільність людей, що формується завдяки єдності таких засад.
 10. Но на чем основана эта «христианская» точка зрения? Здесь возможна апелляция либо к (а) священному писанию, либо к (б) церковной традиции.
 11. Функціонування інтелекту можна охарактеризувати через ті ж інваріанти, які властиві і більш елементарним біологічним процесам.

16. Що не належить до глобальних економічних проблем:

а) стоншення озонового шару в атмосфері Землі;

б) нерівномірність економічного розвитку різних країн;

в) потепління світового клімату, “парниковий ефект”;

Г) зникнення цілих видів рослин і тварин?

17. Яка з перелічених екологічних проблем є локальною:

а) забруднення Світового океану;

б) кислотні опади;

в) забруднення в окремих місцевостях ґрунту отрутохімікатами;

Г) вичерпування мінеральних ресурсів?

18. Що не є глобальною проблемою соціально-економічного характеру:

а) зростання населення на планеті та безробіття;

б) забруднення атмосфери;

в) нестача продовольства та поширення зубожіння;

Г) інфляція?

Що не входить до сфери співробітництва щодо вирішення гло-

бальних проблем людства:

а) ринкова трансформація економіки постсоціалістичних країн;

Б) сприяння країнам, що розвиваються, щодо вирішення нагальних

Проблем: зубожіння, голоду, хвороб, неписьменності.

в) установлення уніфікованих правил загального природоко ристування;

Г) співробітництво у роззброєнні та військовій конверсії?

20. Що не є формою співробітництва у вирішенні глобальних проблем:

а) здійснення спільних проектів і програм;

б) передача технологій, надання кредитів;

в) світова реформа системи ціноутворення на природні ре сурси;

Г) зосередження уваги держави виключно на власних внутрішніх

Проблемах?

Вправи

Для кожного наведеного положення знайдіть відповідний йому тер-

мін чи поняття:

А) форма функціонування світового ринку, під якою розуміють систему

обміну товарами й послугами на міжнародному рівні;

Б) виражене у валюті кожної окремої країни співвідношення між сумою

Платежів, отриманих з-за кордону, й сумою платежів, переведених за

кордон за певний період часу, як правило, за рік;

В) тенденція до економічної єдності світу на основі зближення й взаємо

Переплетення національних економік, проведення узгодженої дер-

жавної економічної політики;

Г) сукупність національних економік різних країн та економічних

зв’язків між ними;Д) визначає необхідність спеціалізації виробництва країн відповідно до

Їх природно-кліматичних, історичних та економічних умов, що забез-

Печує підвищення ефективності виробництва, економію затрат сус-

Пільної праці, раціональне розміщення продуктивних сил.

Терміни і поняття

Міжнародна торгівля 5. Світове господарство

Міжнародний поділ праці 6. Економічна інтеграція

Експортний потенціал 7. Суспільний поділ праці

Пплатіжний баланс 8. Міжнародний рух капіталу

Задачі


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)