АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Функціонування інтелекту можна охарактеризувати через ті ж інваріанти, які властиві і більш елементарним біологічним процесам

Читайте также:
 1. III Общий порядок перемещения товаров через таможенную границу Таможенного союза
 2. А менше атмосферних опадів, більш розріджений трав’яний покрив
 3. А) плечевой пояс проходит через грудную клетку; б) характерны анальные пузыри; в) зубы преобразовались в роговые пластины; г) уплощенные и широкие ребра.
 4. А. Стекание тока в землю через одиночные заземлители
 5. Алекс встал перед съёмочной группой, надел ремень гитары через голову и поставил руку на струны.
 6. Алчность не может превратиться в не-алчность; через алчность нужно переступить. Вы не можете изменить ее.
 7. Анкетування - це найбільш поширений у соціології метод.
 8. Б процес збільшення і розвитку приміської зони великих міст
 9. Більшість країн світу мають відкриту економіку.
 10. Більшовизм та марксизм: порівняльний аналіз
 11. Бог так благ каждый день, Песнь хвалы вложил Он в сердца людей. Бог так благ каждый день, Через тьму и ночь нам сияет свет. Бог так благ, Бог так благ каждый день.
 12. Большой помощью украинскому народу была продажа хлеба через пограничные города, т.к. 1648 год на Украине был неурожайным.

Що відрізняє пізнавальну адаптацію від біологічної? Пізнавальна асиміляція передбачає, що при кожній зустрічі пізнання із зовнішнім об'єктом обов'язково відбувається деяка пізнавальна структуризація(або відтворення структури) цього об'єкту відповідно до характеру наявної інтелектуальної організації індивіда. Кожна дія інтелекту припускає наявність тлумачення якоїсь частини реального світу, уподібнення її деякій системі значень, що входить у пізнавальну організацію суб'єкта. У разі біологічної та пізнавальної асиміляцій основний зміст процесу зводиться до “підтягування” реального процесу до шаблону структури, що є в індивіда на даний момент.

Акомодація в пізнавальному процесі полягає в здатності індивіда схоплювати основні властивості пізнаваного об'єкту, пристосування “інтелектуальних рецепторів” до реальних форм, які їм протистоять.

Ніколи в пізнавальному процесі не зустрічається ні “чиста” асиміляція, ні “чиста” акомодація. Інтелектуальні акти завжди передбачають наявність обох компонентів процесу адаптації.

Функціональні характеристики механізмів асиміляції і акомодації забезпечують спроможність пізнавальних змін з цілого ряду причин. Акти акомодації постійно поширюються на нові об'єкти довкілля. Це призводить до асиміляції нових об'єктів. Цей процес постійного внутрішнього оновлення, по Піаже, є важливим джерелом пізнавального прогресу.

Пізнавальний прогрес здійснюється повільно і поступово. Організм здатний асимілювати лише ті об'єкти, які могли бути засвоєні на основі, підготовленій минулою асиміляцією. Має бути в наявності вже готова система значень, достатньо розвинена, щоб сприйняти нові об'єкти.

Для немовляти існує недиференційована асиміляція і адаптація; об'єкт і його діяльність нероздільн| в переживанні, він не розрізняє свої дії, реальні події і реальні об'єкти. Це вихідний стан недиференційованого антагонізму між функціональними інваріантами Піаже назвав егоцентризмом. Ширшу популярність він здобув як егоцентрична позиція, яка передбачає наявність лише однієї точки зору і не включає в сферу усвідомлення людини навіть можливості існування інших точок зору.

Пізнання виникає в точці недиференційованої на стику “Я” і об'єкту, поширюється з неї на власне “Я” та на об'єкти. Іншими словами, інтелект починає своє існування з пізнання взаємодії людини і речі через поширення до полюсів цієї взаємодії – людини і предмету, організовуючи при цьому саму себе і організовуючи світ.

У процесі розвитку егоцентризм знову і знову з'являється в різних формах, хоча одночасно відбувається і протилежне явище – реалістичне пізнання самої себе і об'єктивування зовнішньої дійсності. Цей подвійний процес на всіх стадіях розвитку представляє нерозривне ціле.

Для Піаже ідеалом, до якого прагне інтелект, є та або інша форма рівноваги між парними інваріантами асиміляції та акомодації. Організм, який пізнає, на будь-якому рівні розвитку – це надзвичайно активна дійова особа, яка завжди зустрічає дії довкілля і конструює свій світ, асимілюючи його на основі схем, що є у нього, акомодуючи ці схеми до його вимог.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)