АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Гуманістична психологія виділяє три потенціали, без реалізації яких не можна говорити про власне особистісний спосіб існування

Читайте также:
 1. Адміністративно-командна система (АКС) – спосіб економічної ор-
 2. Безкровний ( перкутанний) спосіб кастрації бичків.
 3. Виберіть серед держав ту, що утворилася у 1449 р. і зазначте, яку політику щодо українських земель проводили її правителі у XVст., коли ця держава припинила своє існування.
 4. Визначення критичної суми постійних витрат, змінних витрат на одиницю продукції і критичного рівня ціни реалізації
 5. Вирішальним для реалізації гарантій національної безпеки й оборони України має стати її інтеграція в усі впливові європейські структури.
 6. Возможна ли настоящая дружба между мужчиной и женщиной
 7. Возможна ли настоящая дружба между мужчиной и женщиной.
 8. Возможная классификация объекта «Коммерческие тайны»
 9. Возможная путаница
 10. ГЕНЕТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ Ж. П І А Ж Е.
 11. ГУМАНІСТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

а) Творчий потенціал людини. Це одне з найважливіших уявлень про людину в гуманістичній психології. Креативність властива кожній людині і виявляється не лише в тому, що прийнято вважати творчістю, але у всіх формах самовираження особистості.

б) Здатність до автентичного існування. Автентичне існування – це існування, в якому людина досягає ідентичності своїй власній природі. В основі автентичного існування лежать три моменти: 1) усвідомлення ситуації, в якій здійсниться вибір; 2) здійснення вибору, ведучого до зростання особистості; 3) прийняття відповідальності за зроблений вибір.

в) Здатність до зростання особистості. Наявність такої здатності відображає прагнення особистості до автентичного існування і пошук шляхів його досягнення. Роль середовища (і психологічної науки, врешті) полягає в тому, щоб допомогти людині актуалізувати свій власний потенціал.

Мотивація як структурне і ієрархічне утворення складає найзначнішу сторону способу існування людини як особи.

Згідно Маслоу, людські мотиви є природженими і можуть бути систематизовані у вигляді висхідної ієрархії:

1) основні фізіологічні потреби;

2) потреба в безпеці;

3) потреба в любові і приналежності;

4) потреба в самоповазі;

Потреба в самоактуалізації особистості.

Дана схема заснована на припущенні, що домінуючі потреби нижчого рівня мають бути задоволені перш, ніж індивід зможе усвідомити свої потреби вищого порядку: коли одна потреба задовільняється, інша, вищого порядку, виникає, усвідомлюється і стає реальною. Для Маслоу ця схема була основним принципом, що визначає мотивацію людини. Маслоу стверджував, що ієрархія потреб досить широка, і чим вище особистість здатна піднятися в цій ієрархії, тим більше в ній індивідуальності, тим ближче вона до власне людського способу існування і психологічного здоров'я.

Маслоу визнавав, що можливі відхилення від даної ієрархії мотивів. Він відзначав, що творчі особистості|особистості| можуть розвивати і виражати|виказувати| свій талант, незважаючи на|незважаючи на| серйозні труднощі і соціальні проблеми. Деякі люди можуть створювати власну ієрархію потреб завдяки особливостям своєї біографії, наприклад, віддавати пріоритет потребам пошани|поваги| і самоповаги перед потребою любові|кохання| і так далі. Проте|однак|, як правило, чим нижчою є потреба в ієрархії, тим більшою є її сила і пріоритет. Це виражається|виказує|, зокрема, в тому, що особистість|особистість|, яка досягла вершини в ієрархії потреб, спускається на нижчий рівень, якщо потреба даного рівня перестає задовольнятися. Людина залишається на цьому рівні до того часу, поки|доки| потреба не буде достатньо задоволена.

Маслоу стверджував|указував|, що потреба ніколи не буває задоволена повністю|цілком|. Потреби частково збігаються, і людина може бути одночасно мотивованою на кількох рівнях потреб. Маслоу зробив припущення, що всередньому людина задовольняє свої потреби приблизно так|ступені|: 85% - фізіологічні, 70% - безпека і захист, 50% - любов|кохання| і приналежність, 40% - пошана|повага| і самоповага, 10% - самоактуалізація|.

На відміну від Маслоу, який розглядав|розглядував| мотиваційну сферу особистості|особистості| у вигляді складної ієрархічної структури, Карл Роджерс постулював існування єдиного мотиву, що визначає поведінку людини. Згідно Роджерсу, вся поведінка людини спонукає і регулюється об'єднуючим мотивом, який він назвав|накликав| тенденцією до актуалізації. Тенденція актуалізації, згідно Роджерсу, є|з'являється| універсальною для всіх форм життя – вона властива всьому живому|жвавому|. На різних рівнях організації життя (рослини, тварини, людини) вона приймає різні форми. На нижчих рівнях організація життя виражається|виказує| в прагненні збереження|зберігання| свого організму, а також в його (організму) зростанні|зрості|, розвитку і постійному оновленні. На рівні особистості|особистості| тенденція актуалізації виражається|виказує| в прагненні людини реалізувати свій потенціал і стати повноцінно функціонуючою особою|особистістю|.

Такі поняття, в яких відображено уявлення про особистісний спосіб існування, розроблене в рамках|у рамках| гуманістичної психології. Необхідно відзначити, що поняття самоактуалізації| займає|позичає| центральне місце в уявленнях про цілі існування людини як особистості|особистість|.

За| Маслоу, людство страждає через відсутність цінностей (або їх недостатньої усвідомленості). На його думку, на сьогодні потерпіли крах всі зовні|зовнішньо| задані ціннісні системи (політичні, економічні, релігійні і так далі), тобто|цебто|, склалася така ситуація, коли для людини “немає того, за що варто померти|вмерти|”. Крах різних соціальних цінностей на рівні індивідуальної свідомості породжує прагнення до прийняття|приймання| будь-яких переконань і будь-яких систем цінностей.

Основне завдання|задача| гуманістичної психотерапії і полягає|перебуває|, згідно А.Маслоу, Ш.Бюллер і ін., в тому, щоб|аби| допомогти людині у пошуках цінностей (а, отже, і у пошуках сенсу|змісту|), в тому, щоб|аби| спонукати її до цього пошуку. Тому уявлення про систему цінностей повинне існувати хоча б|хоча би| в теорії гуманістичної психології. Уявлення про цінності і цілі особового способу існування задає ядро образу|зображення| людини в гуманістичній психології, а категорії, що їх виражають|виказують|, є центральними категоріями даного психологічного напряму|направлення|.

Однією з основних цілей і цінностей особистісного способу існування є самоактуалізація|. Поняття самоактуалізації| не лише|не тільки| формує уявлення про спосіб існування, але і може бути розглянуте|розглядувати| як уявлення про кінцеву мету здорової особистості|особистості|. Cамоактуалізація| - це не лише|не тільки| кінцевий|скінченний| стан|статок|, але і процес реалізації людиною своїх можливостей|спроможностей|, причому завжди - вибір з|із| безлічі|множини| можливостей|спроможностей| зростання|зросту| особистості|особистості| (безперервний процес, що має на увазі багатократні|багаторазові| окремі кроки між просуванням вперед і відступом).

Маслоу описує наступні|слідуючі| вісім шляхів|колії| самоактуалізації|:

1. Повне|цілковите|, живе|жваве| переживання|вболівання| з|із| повною|цілковитою| зосередженістю і зануреністю. Момент, коли “Я” реалізує само себе.

2. Вибір між просуванням вперед, розвитком, або відступом. Вибір з|із| можливостей|спроможностей| подальшого|дальшого| розвитку.

3. Можливість|спроможність| слухати (і діяти разом) голос свого “Я”, відрізняючи його від голосів батьків, суспільства|товариства| і т.ін.|тощо|

4. Чесність, перш за все|передусім| по відношенню до самого себе, перейняття|приймання| на себе відповідальності за своє життя.

5. Незалежність, неконформність, сміливість бути самим собою.

6. Процес реалізації своїх потенційних здібностей. Праця ради того, щоб|аби| зробити добро, яке людина хоче зробити.

7. Вищі переживання|вболівання| - моменти самоактуалізації|.

8. Викриття власної психопатології. З'ясування своїх захистів| і подолання|здолання| їх (А. Маслоу, 1982).

 

Пізнати суть|єство| самоактуалізації| можливо двома шляхами. По-перше, під час “вищих переживань|вболівань|” (peak-experiences|). По-друге, самоактуалізація| може бути пізнана шляхом вивчення особливого типу|типу| людей, яких Маслоу назвав|накликав| особистості|особистості|, які “самоактуалізуються|”. Такі особистості|особистості| відрізняються більш вираженою|виказувати| соціальною спрямованістю на загальнолюдські цінності, демократичною структурою характеру (не авторитарні), яскраво вираженою|виказувати| індивідуальністю, реальним “Я”, досконалою|довершеною| ідентифікацією, автономією, великою відвертістю досвіду|досліду|, спонтанністю, експресивністю, гнучкістю, здатністю|здібністю| до емпатії|, об'єктивністю, безсторонністю, здатністю|здібністю| любити|кохати|, наявністю великого творчого потенціалу і так далі.

К.Роджерс постулював, що в результаті|внаслідок| самоактуалізації| виникає “повноцінно функціонуюча людина”. Даний термін використовувався Роджерсом для позначення людей, які реалізують свій потенціал, розвивають свої здібності і адекватно сприймають себе і навколишній світ. Роджерс визначив основні межі|риси|, властиві повноцінно функціонуючим особистостям|особистостям|.

Здатність до переживання|вболівання| - це здатність|здібність| слухати себе, відчувати всі переживання|вболівання|, не відчуваючи при цьому провини|вини| або загрози|погрози|. Повноцінно функціонуюча людина намагається досягти цілковитого знання себе і свого внутрішнього досвіду|досліду|. Вона відкрита|відчиняти| цьому досвіду|досліду|, тобто|цебто|, здатна|здібний| сприймати його без захисних реакцій. Її уявлення про себе відповідають її досвіду|досліду|.

Екзистенціальний спосіб життя - це тенденція жити повно і насичено в кожен момент свого існування. Згідно Роджерсу, “те, чим людина є або якою вона буде в наступний|такий| момент, виникає з|із| даного моменту, незалежно від колишніх очікувань|очікувань|”.

Третьою відмінною рисою повноцінно функціонуючої людини є організмічна| довіра |довір'я|. Це поняття в концепції Роджерса означає здатність|здібність| людини брати до уваги свої внутрішні відчуття і розглядати|розглядувати| їх як основу для вибору поведінки. Інакше кажучи, зовнішні дії впливають на процес ухвалення рішення значно менше, ніж внутрішні відчуття.

Емпірична свобода є відчуттям|почуттям| особистостістої|особової| влади над своїми вчинками, здатність|здібність| робити|чинити| вибір і керувати собою. Повноцінно функціонуюча людина вільна у виборі життєвої дороги|колії|, але і відповідальна за наслідки свого вибору.

Остання характеристика повноцінно функціонуючої особистості|особистості| - креативність. Вона є ознакою психологічної зрілості особистості|особистості|. Творчі люди прагнуть жити повноцінно і адаптивно в своїй культурі, гнучко пристосовуватися до умов оточення, що змінюються. Проте|однак| Роджерс вважає|лічить|, що такі люди не обов'язково повністю|цілком| пристосовані до культури і, майже поза сумнівом|безсумнівно|, не є конформістами. Ці люди – члени суспільства|товариства| і його продукти, але|та| не його полонені.

Вивчення самоактуалізації| особистості|особистості| дозволило виявити ще один важливий етап існування людини: становлення особистості|особистості| на шляху до автентичного|аутентичного| існування. Саме цінності особистості|особистості|, що самоактуалізується|, лягли|полягли| в основу уявлень про цінність буття. Маслоу визначає їх як істину, добро, красу|вроду|, цілісність, життєвість, унікальність, досконалість, необхідність, простоту, багатство, легкість, гру, самодостатність.

Перейдемо до розгляду умов і засобів досягнення цілей, і здійснення цінностей особистісного способу існування.

Умовою становлення, самоактуалізації| і досягнення автентичного|аутентичного| буття є сприятливі дії довкілля, але|та| головне – розвиток, розширення сфери самосвідомості.

З одного боку, розширення цієї сфери пов'язане з усвідомленням людиною самого себе (self-consciousness|), що формує повніший|цілковитий| досвід|дослід| особистості|особистості|, збільшує можливість|спроможність| вибору і підвищує міру свободи особистості|особистості|. З іншого боку, розвиток самосвідомості - це відкриття|відчиняти| себе, як реальності.

Саме К.Роджерс розпочав дослідження уявлення людини про себе і її ролі в розвитку особистості|особистості|. Він вважав|гадав|, що “Я” – це складна система уявлень людини. Воно складається з я-концепції (уявлення людини про себе), у формуванні якої визначальну роль відіграють міжособові стосунки, а також “Ідеального “Я” - системи цінностей, тої я-концепції, яку “Я” хотіло б мати. Воно також формується внаслідок|внаслідок| взаємодії людини з|із| соціальним оточенням. Саме через “Ідеальне “Я” буває узгодження або розузгодження я-концепції і досвіду|досліду|. Різниця між|розходження| “Ідеальним “Я” і я-концепцією і визначає позитивне, або негативне ставлення|ставлення| людини до самої себе.

Для того, щоб особистість|особистість| мала можливості|спроможності| зростання|зросту|, необхідно, щоб|аби| “досвід|дослід|” (тобто уявлення про світ, своє місце в нім, про свої дії) був узгоджений|узгоджений| з|із| я-концепцією. Здатність до справжнього узгодження я-концепції і “досвіду|досліду|” залежить саме від ступеня розбіжності|розходження| я-концепції та “Ідеального “Я”. Для того, щоб відкрити|відчиняти| людину досвіду|досліду|, необхідно інтегрувати в єдину систему я-концепцію та “Ідеальне “Я”. Ця інтеграція є умовою “повноцінного функціонування особистості|особистості|”, умовою становлення і зростання|зросту| особистості|особистості|: зростання|зріст| особистості|особистості| - це розвиток у неї здатності|здібності| і бажання бути самим собою (К.Роджерс).

Недирективна терапія К. Роджерса. Карл Роджерс розробив оригінальну концепцію порушень (деформацій) психічного розвитку особистості. Згідно Роджерсу, перешкоди особистісному зростанню виникають в дитинстві і є нормальним моментом розвитку. Він розглядав декілька найбільш поширених перешкод особистісному зростанню.

Потреба в любові і позитивному визнанні - універсальна і постійна потреба, властива кожній людській істоті. Любов настільки важлива для дитини, що вона змінює свою поведінку, щоб отримати батьківську любов. В результаті може виникати стан невідповідності між “Я” і досвідом, оскільки дитя може діяти проти власних інтересів, або заперечувати якусь частину себе.

Поведінка або відношення, яке заперечує деяку частину самозвеличання Роджерс називає умовою цінності. Батьки заохочують дітей до поведінки, яку від них очікують. Очевидно, що при цьому інші поведінкові моделі не заохочуються. Виходить, що батьки ніби показують дитині: ми любимо тебе за те-то і те-то; щоб ми тебе любили, тобі треба відмовитися від того-то і того-то. Роджерс вважав, що умова цінності по відношенню до дитини заподіює шкоду її становленню як особистості, оскільки в результаті дитя намагається відповідати чужим стандартам, а не визначає, ким воно насправді хоче бути і цього досягати. Наслідком цього є формування “Я”-концепції, що знаходиться в невідповідності з досвідом людини.

Переживання, що знаходяться в невідповідності з “Я” концепцією створюють загрозу “Я”-концепції, вони не допускаються в свідомість. Для того, щоб зберегти цілісність “Я”-концепції і не допустити усвідомлення досвіду, що перечить їй, людина формує механізми захисту. Роджерс виділяв два основні захисні механізми – заперечення і спотворення сприйняття. У випадку якщо між “Я”-концепцією і досвідом існують значні невідповідності, захисти можуть втратити ефективність. Нові “Я”-уявлення проникають у свідомість і стара “Я”-концепція руйнується. Поведінка людини у цей момент стає дивною, нелогічною, “безумною”. Для роботи з людьми, страждаючими від таких розладів, Роджерс розробив свою недирективну терапію.

Підхід Роджерса грунтувався на його переконанні в тому, що людина володіє здібністю до самонаправленої| зміни особистості, тому терапевт може бути менш директивним у взаєминах із пацієнтом, ніж в інших формах терапії. Терапевт, наприклад, не дає порад, не запитує і не відповідає на питання клієнта. Замість цього терапевт намагається відобразити те, що сказав клієнт і пояснити його відчуття. Згодом Роджерс основним акцентом у своїй терапії визначив розуміння самосприйняття клієнта.

Роджерс вважав, що для здійснення позитивних особистісних змін необхідно і достатньо наявності шести терапевтичних умов. Вони створюють основу того, що відбувається на сеансах недирективної терапії.

Терапевт і клієнт перебувають у психологічному контакті. Не може бути жодної позитивної зміни особистості поза взаєминами.

Клієнт є в стані невідповідності між своїми переживаннями|вболіваннями| і “Я”-концепцією.

Психотерапевт є гармонійною особистістю. Це означає, що терапевт повинен бути в гармонії з собою, своїми переживаннями і думками; він також має бути щирим у своїх взаєминах із клієнтом.

Терапевт приділяє клієнтові безумовну позитивну увагу. Терапевт відноситься до клієнта з теплом, хвалить його як людину, яка перебуває в процесі становлення і не дає оцінок його відчуттям і переживанням. Завдяки цьому клієнт має можливість зануритися в себе, виразити свої відчуття, не боячись докору, і, зрештою, інтегрувати ці відчуття із зміненою “Я”-концепцією.

Терапевт відчуває, переживає і розуміє внутрішній світ переживань клієнта. Виконання цієї умови сприяє тому, що клієнт також зрозуміє і прийме свої переживання, інтегрувавши їх в свою “Я”-концепцію.

Передача клієнтові емпатійного розуміння і безумовної позитивної уваги терапевта. Лише коли клієнт відчуває, що його приймають, у нього з'являється| можливість досягти позитивної зміни особистості.

Роджерс стверджував, що саме клієнт, не терапевт, несе відповідальність за будь-яке особистісне зростання під час терапії. Психотерапевт створює для зміни необхідні умови, та лише клієнт є чинником зміни своєї особистості, що діє. Вважаючи, що при наявності правильних умов люди природно рухатимутьсядо зростання, актуалізації і здоров'я, Роджерс на своїх сеансах терапії просто створював ці умови. У цьому сенсі психотерапевти, які дотримуються теорії Роджерса, швидше “сприяють зростанню”, а не “лікують хворих” (як в психоаналізі) або “модифікують поведінку” (як в біхевіоральній| терапії). Метою недирективної психотерапії є усунення невідповідність між переживанням і самозвеличанням. Коли людина діє відповідно до організмічних оцінних процесів, а не умов цінностей, таку людину можна назвати повноцінно функціонуючою людиною.

Ніхто, за винятком Фройда, не зробив такого впливу на практику психотерапії, як Роджерс. Його підхід успішно застосовується при консультуванні і терапії у таких областях, як освіта, расові стосунки, сімейні стосунки, і так далі. Затвердження цілісності і унікальності людини, базоване на важливості “Я”-концепції, також мало величезний вплив на сучасну теорію і практику психотерапії.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)