АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

СОЦІОКУЛЬТУРНА ТЕОРІЯ ОСОБИСТОСТІСТОСТІ К. ХОРНІ

Читайте также:
 1. XV.5. Теорія водневої перенапруги
 2. Види і принципи екологічної політики. Теорія зовнішніх ефектів
 3. Глава 2. ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНА НАУКА
 4. Глобалізаційні процеси в сучасній світовій культурі та теорія модернізації
 5. Економічна теорія
 6. Економічна теорія.
 7. Історія ідеї прав людини. Теорія трьох поколінь прав людини
 8. Лекція 5. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки
 9. Лозаннська школа (“теорія загальної рівноваги”)
 10. Макроекономіка, мікроекономіка та економічна теорія
 11. Макроекономічна теорія рівноваги
 12. Макроекономічна теорія, макроекономічна політика і практика

Карен Хорні (1885 – 1952), видатна жінка-психоаналітик, увійшла до історії психології як автор оригінальної теорії особистості, в якій вона аналізує соцікультурні чинники, що визначають розвиток дитини. Як і В. Райх, Хорні багато в чому розходилася з точкою зору ортодоксального психоаналізу на проблеми психічного розвитку людини; як і Райх, за свої розбіжності вона була піддана засудженню з боку психоаналітичного співтовариства (дискваліфікована як інструктор по психоаналізу в 1941 р.). Дискваліфікація не змогла перешкодити Хорні далі розвивати свою теорію. Вона заснувала Американський інститут психоаналізу і була його першим деканом аж до своєї смерті.

Можна виділити декілька основних положень, що є основою соціокультурної теорії К. Хорні. По-перше, вона відкидала ідеї З. Фройда відносно психології жінки, особливе його твердження про те, що провідним чинником жіночого психологічного розвитку є заздрість до пеніса. По-друге, її спілкування з рядом видатних психологів і антропологів (Е. Фромм, М. Мід, Г.С. Салліван) привело її до думки, що соціокультурні умови роблять глибокий вплив на розвиток і функціонування індивіда. Клінічні спостереження за пацієнтами, які вона вела в Європі і Америці, показали значні відмінності в їх особистісній динаміці, що з'явилося підтвердженням впливу культурних чинників на розвиток особистості. Ці спостереження привели її до висновку про те, що в основі порушень функціонування особистості лежать унікальні стилі міжособистісних стосунків.

Розвиток особистості. К. Хорні підтримувала основні ідеї Фройда відносно вирішальної ролі дитячих переживань для формування структури і функціонування особистості дорослого. Проте щодо специфіки формування особистості їх думки розходилися. Хорні не приймала твердження Фройда про існування універсальних психосексуальних стадій і про те, що сексуальність дитини диктує особливу спрямованість подальшого розвитку особистості. Згідно з її переконаннями, вирішальним чинником в розвитку особистості є соціальні стосунки між дитиною і її батьками.

Згідно Хорні, дитині властиві дві основні потреби: потреба в задоволенні і потреба в безпеці. Задоволення має на увазі всі біологічні потреби: у їжі, сні і т.ін. Хорні визнавала, що задоволення цієї основної потреби грає важливу роль в забезпеченні фізичного виживання дитини; проте, вона вважала, що провідну роль у формуванні особистості грає інша основна потреба – в безпеці. Потреба в безпеці має на увазі прагнення любові, бути бажаним і захищеним від небезпек навколишнього світу. У задоволенні цієї потреби (втім, як і в задоволенні першої основної потреби) дитя повністю залежить від батьків. Якщо батьки проявляють дійсну любов і тепло в стосунках до своєї дитини, то вони задовольняють її потребу в безпеці. Це сприяє формуванню здорової особистості. Навпаки, якщо поведінка батьків не сприяє задоволенню потреби в безпеці, можливий патологічний розвиток особистості.

Незадоволення потреби в безпеці приводить до виникнення у дитини почуття образи і гніву по відношенню до батьків (базальній ворожості). Це відчуття вступає в конфлікт з дитячою залежністю від батьків. В результаті цього конфлікту негативні відчуття витісняються. Але і будучи витисненою, базальна ворожість робить вплив на психіку дитини, наповнюючи її відчуттями безпорадності, страху, любові і провини. Даний комплекс відчуттів отримав назву базальної тривоги (відчуття самоти і безпорадності перед лицем потенційний небезпечного світу).

Етіологія неврозу. На відміну від Фройда, Хорні не вважала, що тривога є необхідним психічним станом. Вона вважала, що тривога виникає в результаті відсутності відчуття безпеки в міжособистісних стосунках. На думку Хорні, виражена базальна тривога у дитини веде до формування неврозу у дорослої людини. Щоб впоратися з відчуттям недостатньої безпеки, безпорадності і страху перед навколишнім світом, дитя вдається до різних захисних стратегій. Виражені в поведінці, ці стратегії “орієнтують” людину на досягнення, “набуття” чого-небудь, тому для їх опису Хорні ще використовувала термін невротичні потреби. Хорні описала 10 таких стратегій невротических потреб.

1. Потреба в любові і схваленні виявляється в постійному невтамованому бажанні бути любимимим і отримувати захоплення з боку оточуючих. Пов'язана з підвищеною чутливістю і сприйнятливістю до критики, яка може розцінюватися як відкидання і прояв недружелюбності.

2. Потреба в керівництві виражається в надмірній залежності від інших людей і боязкості відмови (у близьких стосунках) або самоти. Пов'язана з переоцінкою любові і переконаністю в тому, що любов може вирішити всі проблеми.

3. Потреба в обмеженнях виражається в перевазі чітких вказівок і обмежень, переоцінці ролі порядку в житті. Пов'язана з невимогливістю по відношенню до умов життя, задоволення малим, прагненням підкорятися.

4. Потреба у владі виражається через домінування і прагнення контролювати дії оточуючих як самоціль; презирство до людських слабкостів.

5. Потреба в експлуатації інших виражається в боязні бути використовуваним іншими або боязні виглядати безглуздо в їх очах. При цьому на відміну від випадків “норми”, не спостерігається спроб змінити себе або ситуацію.

6. Потреба в суспільному визнанні виражається в бажанні бути об'єктом захоплення інших людей; самооцінка надмірно залежна від соціального статусу.

7. Потреба в захопленні собою виражається в прагненні створити прикрашений образ себе, позбавлений недоліків і обмежень. Пов'язана з потребою в компліментах і лестощах з боку оточуючих.

8. Потреба в честолюбстві виражається в сильному прагненні бути найкращим, незважаючи на наслідки; пов'язана із страхом невдачі.

9. Потреба в самодостатності і незалежності виражається в уникненні будь-яких стосунків, що передбачають які-небудь зобов'язання, дистанціюванні від людей.

10. Потреба в бездоганності і неспростовності виражається в постійних спробах бути морально непогрішимим і бездоганним в усіх відношеннях, прагненні підтримувати враження непогрішимості і досконалості.

Хорні вважає, що ці стратегії присутні у всіх людей. Вони допомагають нам справлятися з неминучими в житті засмученнями і розчаруваннями, відчуттями ворожості, знедоленості і безпорадності. Але, якщо здорова людина легко замінює одну стратегію на іншу в ситуації, що змінилася, то невротик прагне реалізувати лише одну з наявних стратегій, причому у всіх виникаючих соціальних ситуаціях. Тобто, ми можемо сказати, що стратегія/потреба має невротичний характер, якщо особистість перетворює її задоволення у спосіб життя.

Хорні розділила даний список потреб на три загальніші категорії. Кожна з цих категорій є стратегією оптимізації міжособистісних стосунків; кожна направлена на зниження відчуття тривоги досягнення відчуття безпеки. Кожній стратегії відповідає певна орієнтація в стосунках з людьми.

1. Орієнтація на людей (поступливий тип) передбачає залежність, нерішучість і безпорадність як стиль взаємин. Такій людині необхідно, щоб її потребували, любили, захищали і керували нею. Мета стосунків, в які вони вступають, – уникнути відчуття самоти і непотрібності. Проте під маскою люб'язності і залежності можуть ховатися пригнічена ворожість, прагнення поводитися агресивно.

2. Орієнтація від людей (відособлений тип) характеризується відсутністю зацікавленості в людях, усунутістю, уникненням тісних міжособистісних стосунків. Для таких людей характерні прагнення до відокремленості, незалежності і самодостатності.

3. Орієнтація проти людей (ворожий тип) це такий стиль поведінки, для якого характерні домінування, ворожість до інших людей і прагнення їх експлуатувати. Життя при цьому розглядається як боротьба всіх проти всіх. Вся поведінка направлена на підвищення власного престижу, статусу або задоволення особистістих амбіцій.

Як і невротичні потреби, дані міжособистісні орієнтації в різній мірі використовує кожна людина в різних життєвих ситуаціях. Проте, як і у попередньому випадку, здорова людина здатна гнучко міняти орієнтації згідно змінним обставинам і залежно від своїх цілей. Невротик не може зробити адекватний ситуації вибір і прагне використовувати лише одну з наявних орієнтацій. Більш того, і у здорової людини, і у невротика ці орієнтації знаходяться в протиріччі між собою. Проте у здорових це протиріччя не несе такого емоційного заряду, як у невротиків, завдяки гнучкому використанню всіх трьох орієнтацій. У невротиків воно стає основою базального конфлікту.

Базальний конфлікт. Базальний конфлікт невротика полягає в протиріччях в стосунках, які у нього складаються з іншими людьми. Породжується цей конфлікт несумісними типами орієнтацій, складових ядро неврозу. Нагадаю, орієнтації невротика негнучкі, не відповідають ситуації, що змінюється; одна з орієнтацій регулярно використовується, останні пригнічуються.

Людина намагається здолати цей конфлікт, використовуючи різні шляхи. По-перше, вона може пригнічувати певні сторони своєї особистості, актуалізуючи протилежні риси до пригнічуваних. По-друге, людина може створити таку дистанцію між собою і іншими людьми, яка не дасть виникнути конфлікту. По-третє, людина може створити образ самої себе, що ідеалізується, який сприйматиметься як реальне “Я”. Образ, що ідеалізується, додає реальну упевненість в собі і реальну гордість. Наступний варіант уникнення базального конфлікту – екстерналізація його (сприйняття внутрішніх процесів, начебто вони мали місце поза людиною), проекція власних недолікі|нестач|в, перенесення відповідальності за стосунки на інших людей. Інші варіанти уникнення конфлікту – виборча “сліпота” відносно найбільш явних протиріч, фрагментація життя на окремі частини, суворий самоконтроль і т.ін.

Наслідками незадоволених базальних конфліктів можуть бути страхи. Один з найбільш поширених – страх руйнування захисних утворень (боязнь божевілля, загибелі і т.ін.). Інші види страхів, пов'язані з базальним конфліктом, – страх викриття (захисний прийом), страх власних змін і т.ін. Страхи утворюють перешкоди на шляху вирішення базального конфлікту й інтеграції особистості, тому при лікуванні неврозів, вважала Хорні, обов'язкова робота із страхами пацієнта.

Ще один наслідок незадоволеного базального конфлікту – “ збіднення особистості”. Хорні мала на увазі під цим терміном відчуття слабкості, нерішучості, спустошеності, внутрішня напруга, відчуження від власного “Я” і тощо. Це призводить пацієнта до зменшення щирості і зростання егоцентризму.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)