АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Лекція ЛЕНІНГРАДСЬКА ШКОЛА У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПСИХОЛОГІЇ

Читайте также:
 1. II. Историческая школа права
 2. Австрийская школа
 3. Австрійська школа (теорії “граничної корисності”)
 4. Агрошкола А.А. Католикова
 5. Административная (классическая) школа (1920-1950 гг.)
 6. Административная (классическая) школа Анри Файоля.
 7. Акмеизм как литературная школа. Основные этапы. Эстетика, философские источники. Манифесты.
 8. Александрова О.А. Французская географическая школа конца XIX – начала XX в. – М., 1972.
 9. Английская аристократическая школа
 10. Англо-американська школа (теорії “часткової рівноваги”)
 11. Атомизм. Пифагорейская школа. Софизм (V в. до н.э.)
 12. В ШКОЛАХ СССР

Питання лекції:

1. Особистість|особистість|. Розвиток особистості|особистості|.

2. Сенсорно-перцептивна організація особистості|особистості|.

3. Особистостістість|особистість| і спілкування.

4. Сприйняття і розуміння людини людиною.

Особистість. Розвиток особистості. Ленінградська психологічна школа тісно пов'язана з іменами таких класиків радянської психологічної науки, як Борис Герасимович Ананьев, Борис Федорович Ломів, Олексій Олександрович Бодальов і ін. традиції наукової школи Ананьева зробили істотний вплив на сучасні психологічні дослідження в різних сферах, перш за все – у сфері вивчення особистості.

Підхід до вивчення особистості, що реалізовувався в роботах Ананьева, отримав назву “онтопсихологічний” і свого часу з'явився новим словом у вітчизняній психологічній науці. Цей підхід передбачав системне вивчення всіх вікових стадій психічного розвитку з їх багаторівневою організацією і складною детерміацією, закономірний характер прояву якої визначається гетерохронною зміною фаз дозрівання і старіння різних функціональних складових і структурних блоків індивідних і особистісних якостей людини.

Індивідуальний розвиток Ананьев розглядає як внутрішньо суперечливий процес, залежний від дії безлічі чинників: спадковості, середовища, виховання і т.ін. Складність структури і багатофакторність розвитку пояснюють нерівномірністю змін і гетерохронністю фаз розвитку людини на всіх її стадіях. Особливості гетерохронності Ананьев досліджував не лише на прикладі індивіда, але і особистості. Мінливість є основною характеристикою особистісних властивостей людини і виявляється вона впродовж всього життєвого циклу людини. Механізмом цієї мінливості є гетерохронність розвитку.

Ананьев і його колеги у своїх дослідженнях розглядали характеристики людини в їх взаємозв'язку і з врахуванням становлення людини в різні вікові періоди.

У результаті цих досліджень удалося довести, що природа психофізіологічного розвитку в період зрілості різнорідна і суперечлива. Ця суперечлива структура розвитку характеризує як найскладніші утворення (інтелект, логічні і розумові функції), так і елементарні процеси (метаболізм) і індивідуальні, зокрема, нейродинамічні показники.

Узагальнюючи дані різних наук, Ананьев прийшов до висновку, що нерівномірність змін і гетерохронність фаз розвитку різних систем характерні для всього онтогенезу і є його загальною|спільною| закономірністю. Визнання цих закономірностей дозволяє активно управляти розвитком.

Сенсорно-перцептивна організація особистості. Основний принцип – принцип комплексності досліджень людини – в якнайповнішій формі був реалізований Ананьевим при вивченні сенсорно-перцептивних процесів.

Цілісний підхід у вивченні сенсорно-перцептивних процесів передбачає виділення структурно-функціональних зв'язків сенсорно-перцептивних процесів і індивідної і особистісної характеристик людини.

Внаслідок численних досліджень Ананьев сформулював тезу про сенсорну організацію людини як єдину систему аналізаторів всіх без винятку|, включених в загальну структуру людського розвитку. Сенсорна організація пов'язана із способом життя і діяльністю людини.

Генетичним початком цієї організації є тактильні функції, які утворюють сенсорні ланцюги. Цими ланцюгами є інформаційні потоки, що сходяться усередині сенсорної організації індивіда. У процесі історичного розвитку і на його основі усередині цієї організації утворюються міжаналізатори інтермодальні сенсорні системи (мовнослухова, зорова і т.ін.). Більш того, існують не лише особистісні види чутливості окремих аналізаторів, але і загальний для даної людини спосіб чутливості, що є властивістю сенсорної організації людини в цілому і що входить в структуру темпераменту, - сензитивність. Вивчення сензитивності і сензитивних періодів розвитку людини (періодів, в які та або інша функція діє особливо ефективно) дозволило змінити підходи до навчання і виховання.

Для теорії розвитку велике значення має відкриття оптимуму чутливості багатьох модальностей| в періоди після завершення основних процесів зростання і дозрівання. Оптимум модальностей, що знаходяться під постійним навантаженням переміщаються в пізніші періоди життя. Дослідження даної школи дозволили описати явище сенсибілізації сенсорних функцій і показали її значення для практичної діяльності людини.

Багаточисельні дослідження Ананьева і його співробітників дозволили показати складний, багаторівневий взаємозв'язок сенсорно-перцептивної, індивідної| і особистісної характеристик людини, виявити закономірності віково-статевих відмінностей чутливості, встановити залежності між сенсорними, інтелектуальними мнемічними| і іншими процесами.

Особистість і спілкування. Наступною найважливішою категорією, вивченням якої займався Ананьев і його співробітники, було спілкування. Представники даної психологічної школи в рамках загальної, вікової, педагогічної і диференціальної психологій підкреслювали, що людина розвивається в світі, розвиваючи і формуючи безконечну кількість зв'язків з наочним світом і зі світом людей. Механізмом, за допомогою якого ці стосунки у людини зі «світом предметів» і «світом людей» встановлюються і розвиваються, є діяльності – праця, спілкування, учення, гра та інші її види.

Ананьев вважав основною характеристикою спілкування як діяльності те, що через нього людина будує свої стосунки з людьми. Будучи обов'язковим компонентом всіх інших видів діяльності, які передбачають взаємодію людей, воно (спілкування) виявляється умовою, без якої неможливе пізнання навколишньої дійсності, формування емоційного відгуку і заснованої на цьому поведінки.

Аналізуючи процес спілкування з точки зору його складових, дослідники (Ананьев, Веккер Л.М.) виділяють в ньому окрім мовних і немовних засобів спілкування внутрішню сторону – пізнання учасників спілкування один одним і перетворення себе в спілкуванні.

Сприйняття і розуміння людини людиною. Сприйняття людини людиною характеризується наочністю (властивості подоби людини відбиваються як властивості, що належать цій людині), об’єктивованістю і суб'єктивністю, а також цілісністю і структурністю.

Дослідження Б.Ф. Ломова, А.А. Бодальова і ін. показали роль умов у становленні образу іншої людини (відстані, ракурсу, освітленості), а також роль активності суб'єкта сприйняття і чинника установки.

Доведений зв'язок між повнотою, правильністю і яскравістю сприйняття і таким чинником, як відношення до об'єкту сприйняття.

Також розглядався вплив чинника віку при сприйнятті людини. Доведено, що з віком у сприйнятті іншої людини відбуваються певні зміни (збільшується кількість характеристик фізичної подоби, збільшується кількість експресивних характеристик, спадає кількість опису фізичного оформлення, стає багатшою сприймана палітра відчуттів, підвищується міра точності сприйняття і т.ін). Описані індивідуальні і професійні відмінності в сприйнятті іншої людини. Виявлені індивідуальні відмінності у фіксації різних етапів зовнішності, в точності сприйняття і фіксації особливостей виразної поведінки. Описаний факт впливу професійної установки на формування образу іншої людини. Дані особливості сприйняття, пов'язані з родом діяльності, явно виявляються у лікарок, артистів, письменників, слідчих, педагогів і так далі (Хто найточніше і повно сприймає зовнішність іншої людини? – Художник. Хто найточніше сприймає особливості пластики іншої людини? – Хореограф. Чиє сприйняття найбільшою мірою спотворене професійними установками? – Вчителів і працівників правоохоронних органів. Чому?)

Проблема розуміння людини людиною зводиться до неспівпадання відношення і зовнішніх форм поведінки. Тут були проведені дослідження процесу формування понять про особу іншої людини. Виявлено, що на цей процес роблять вплив наступні чинники|фактори|:

1. тіснота і тривалість знайомства;

2. сформованість як особистості суб'єкта сприйняття;

3. особовий досвід попереднього спілкування.

Показана важливість в процесі розуміння таких явищ, як “життєве спілкування”, соціальних і індивідуальних зразків – еталонів, з якими зіставляється сприймана особистість, а також стереотипів. Показана важливість в розумінні таких якостей особистості суб'єкта, як спостережливість, уява, эмпатия, інтуїція тощо. Вказувалося, що накопичення у людини понятійного знання про інших людей приводить до вдосконалення його перцептивних процесів і збільшення точності в сприйнятті інших людей і себе.

Описані вікові і професійні особливості розуміння людиною інших людей. Показано, що характер розуміння дитиною інших людей пов'язаний з розвитком дитини як суб'єкта пізнання (з віком відбувається збільшення числа відбиваних сторін особистості, змінюється значення, що додається тій або іншій особовій якості). Вказано, що при взаємодії в умовах діяльності у суб'єктів спілкування відбувається трансформація понять про особу один одного, яке визначається ходом цієї діяльності, вкладом кожного в її результат і результатами.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)