АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Основні теорії в галузі соціальної психології

Читайте также:
 1. I. Основні риси політичної системи України
 2. II частина. Проблема спеціальних здібностей у сучасній диференційній психології
 3. III. Проблеми соціальної, стратифікації.
 4. IV. Проблема соціальної справедливості і соціальних гарантій.
 5. XII.4. Теорії гетерогенного каталізу
 6. А.О.Смирнов: історія психології як рушійна сила цієї науки
 7. Австрійська школа (теорії “граничної корисності”)
 8. Адміністративні правопорушення в галузі охорони здоров'я.
 9. Англо-американська школа (теорії “часткової рівноваги”)
 10. Б) Основні властивості операцій над множинами
 11. Бази даних, їх призначення та основні елементи.
 12. Бюджетна система України: основні характеристики

Переконання, що соціальна психологія має коротку історію, але багате минуле, поділяється, напевно, абсолютною більшістю соціальних психологів незалежні від їхніх теоретичних пристрастей й стало вже традиційним для історико-гносеологічних оглядів у даній галузі психології. Багато в чому подібна узгодженість думок визначається тим, що проблема соціальної детермінації різних психологічних реальностей має багатовікові традиції, причому не тільки вчення, але й сумніви.

Історія цього гуманітарного знання йде від Аристотеля й Платона, Гоббса й Локка, Дюркгейма й Тарда до сучасності. Предмет соціальної психології як самостійної науки складався багато в чому через спроби відповісти на ці питання. Й у цьому розумінні «багатство минулого» соціальної психології визначається західноєв-ропейською традицією постановки проблеми людини.

Уже в античній філософії виникають два діаметрально протилежні підходи до розв'язання питання про взаємовідносини індивіда і суспільства, представлені поглядами Аристотеля та Платона. Філософію Аристотеля загалом називають «соціологічно орієнтованою», оскільки він розглядає людину як «соціальну тварину». Вихідним пунктом його світоглядної концепції був індивід як джерело усіх соціальних форм. Платон у своїх працях «Держава» та «Закони» висловлює зовсім іншу точку зору: суспільство у нього є первинною, незалежною змінною, що зумовлює розвиток особистості. Розглядаючи соціальну поведінку людини, він виходив з її фізіологічної природи, що об'єднує в собі три частини: голову, серце і живіт. Залежно від переважання тієї чи іншої частини розрізняються й індивідуальні характери людей та їхнє призначення в суспільстві. Так, у філософів переважає розум, у воїнів – воля, мужність, у ремісників – тілесні потяги. На подібних засадах Платон розрізняє й окремі народи.

У подальшому проблема співвідношення соціального та індивідуального розв'язувалася різними дослідниками з наголосом або на «соціоцентризмі», або на «індивідуалізмі».

Під впливом традицій християнства та розвитку капіталістичних відносин суспільну думку поступово почала опановувати ідея індивідуалізму. Це виражалося, зокрема, в тому, що головним напрямком соціальних розробок стає потік рушійних сил поведінки індивіда, які, на думку мислителів, зумовлювали утворення, розвиток і функціонування суспільства, держави, її політичного та економічного життя.

Самі ж рушійні сили вчені уявляли неоднаково. Т.Гоббс, відомий англійський філософ XVIІ ст., вбачав їх у прагненні людини до влади. А.Сміт, один із засновників класичної політичної економії, – у симпатіях та прагненні до задоволення власних інтересів. Ще один англійський філософ, І.Бентам, головним принципом поведінки вважав принцип корисності, задоволення, добра. Індивідуальні (приватні) інтереси він розглядав як єдино реальні, а суспільні, на його думку, є сукупністю індивідуальних інтересів.

Разом з тим не була забута і «соціоцентрична» традиція Платона. У різних варіантах вона тлумачилась відомим італійським політичним діячем і мислителем Н.Макіавеллі, французьким філософом, соціологом та економістом П.Прудоном та ін.

У XVIII ст. у працях Ш.Монтеск'є, Ж.-Ж.Руссо, К.Гельвеція та інших авторів ми знаходимо численні (хоч і розрізнені, а часто й непослідовні) висловлювання щодо поведінки людей у суспільстві, впливу, який вони справляють один на одного, їхніх традицій та звичаїв. Багато з висловлених ними думок підготували грунт для перших соціально-психологічних концепцій, для виокремлення соціальної психології в самостійну галузь знань, становлення та розвитку її певних етапів та напрямків.

У середині XIX ст. спостерігається значний прогрес у розвитку низки наук, які пояснювали різні процеси суспільного життя. Це, зокрема, мовознавство, антропологія, етнографія, археологія, кримінологія та ін. У суспільстві виникає потреба виділення нового класу проблем, які не належали до компетенції жодної з існуючих наук. Ця потреба виявилася і в розвитку соціології та психології. На думку Т.Шибутані, соціальна психологія стала незалежною тому, що спеціалісти різних галузей знання не в змозі були розв'язати деякі свої проблеми. У той період у психології панували ідеї асоціонізму, а тому психологія розвивалася переважно як психологія індивіда. Інтерес до соціально-психологічних проблем лише зароджувався в річищі основних теоретичних концепцій.

Прогрес суспільних наук у середині XIX ст. сприяв виділенню соціології в окрему науку, основоположником якої вважається французький філософ-позитивіст Огюст Конт. Спочатку соціологи намагалися пояснювати соціальні явища за допомогою законів, запозичених з інших галузей знань. Спроба такого пояснення за допомогою біологічних законів не увінчалася успіхом, і це змусило вчених звернутися до законів психології як пояснювальної моделі для соціальних процесів. Спочатку це була редукція до індивідуальної психіки (Г.Тард), але коли такі спроби продемонстрували свою неспроможність, соціологи стали зводити закони соціального життя до законів колективної психіки. Формується особливий психологічний напрямок у соціології, основоположником якого став Л.Уорд, а головні його ідеї викладені в працях Ф.Гіддінгса. На думку останнього, соціальний факт є ні чим іншим як соціальним розумом. Тому його дослідженням повинна займатися «психологія суспільства», або, що те саме, соціологія.

Психологічний напрямок у соціології виявився досить життєздатним, що мало свої позитивні та негативні наслідки. Поряд з цікавими знахідками, які стосувалися окремих характеристик психологічних сторін соціальних явищ, значною мірою заплутаним виявилося питання про специфіку соціально-психологічного знання, що призвело до труднощів у розмежуванні психологічного напрямку в соціології та соціальній психології.

Більшість спеціалістів з історії психології вважають, що сучасна соціальна психологія була започаткована такими теоретичними напрямками (концепціями), як «психологія народів», «психологія мас», теорія «інстинктів соціальної поведінки». Виникли вони в XIX ст. не випадково. Саме в цей час із особливою гостротою виявляються соціальні суперечності, пов'язані із закономірностями розвитку капіталістичного суспільства. З одного боку – це розвиток продуктивних сил, формування націй, зростання чисельності населення, поява пролетаріату як реальної масової сили. З другого посилення класової боротьби, загострення національних конфліктів, колоніальні загарбання, міждержавні війни.

Спробою дати наукове пояснення цим суспільним явищам і були згадані теоретичні розвідки.

Концепція «психології народів» виникла в Німеччині, її засновниками були німецькі вчені М.Лацарус, Г.Штейнталь і В.Вундт. У 1860 р. вийшов перший номер «Журналу психології народів і мовознавство», в якому опублікована стаття М.Лаца-руса та Г.Штейнталя «Вступні міркування про психологію народів». У 1863 р. В.Вундт під впливом їхніх ідей виклав у книзі «Лекції про душу людини і тварин» своє розуміння психології народів. Головний же розвиток його ідеї одержали в «Психології народів» (1900 р.).

Спираючись на вчення Г.В.Ф.Регеля про «об'єктивний дух», М.Лацарус і Г.Штейнталь твердили, що сутність людини полягає в її суспільному бутті, тільки у взаємозв'язку із собі подібними вона може стати тим, ким має бути. Головна сила історії, на їхню думку, – народ, або «дух цілого», який виявяється в мистецтві, релігії, міфах, звичаях тощо. Індивідуальна свідомість є лише його продуктом, ланкою деякого психічного зв'язку. Виходячи з цього, в основу концепції «психології народів» В.Вундт поклав ідею про деяку надіндивідуальність душі, її надіндивідуальну цілісність, яка й становить народ, націю. Душа чи ДУХ конкретного індивіда – це лише частина народної душі, психологія якої виражена у мові, міфах, звичаях, релігії, фольклорі. Проте твердження, що ціле (психологія народу) більше, ніж сума його часток (психологія індивіда), не пояснювало своєрідності ні індивідуально-психологічного, ні соціально-психологічного.

Прибічником концепції «психології народів» був також професор Харківського університету, філолог-славіст О.О. Потебня, котрий розвивав ідею про єдність мови народу та його духовних особливостей. Психологія народів, писав він у книзі «Думка і мова», повинна показати можливість відмінності національних особливостей і будови мов як наслідку загальних законів народного життя. Для О.О.Потебні характерним є історичний підхід до аналізу мислення народу, його мови. Саме слово, на думку вченого, є головним етноформуючим і водночас етнодиференціюючим чинником, тому втрата народом своєї мови означає втрату національної своєрідності. У його творах була здійснена спроба подолати дуалізм соціального та індивідуального за допомогою мови як засобу спілкування.

Незважаючи на деякі розбіжності у міркуваннях представників цього напрямку, можна виокремити головну ідею концепції: психологія стикається з феноменами, які існують не в індивідуальній свідомості, а в свідомості народу. Тому є необхідність в існуванні спеціального розділу науки, який висвітлюватиме зазначені проблеми.

Оцінюючи загалом концепцію «психології народів», можна сказати, що вона радше була етнопсихологією, ніж соціальною психологією. Розвиваючись у річищі «соціоцентричного» підходу, вона абсолютизувала суспільний (колективний) бік буття людини на шкоду своєрідності, неповторності Індивідуального.

Засадовою стосовно концепції «психології мас» була ідея співвідношення соціального та індивідуального. Головними її представниками були французький соціолог і юрист Г.Тард, французький соціолог Г.Лебон, італійський юрист С.Сігеле.

Натовп та масові явища завжди привертали увагу політичних діячів, представників громадської думки. Явища симпатії, наслідування, навіювання, поведінки особистості в натовпі, взаємодії лідера та маси на зломі ХІХ-ХХ ст. були предметом ретельного вивчення багатьох учених різних країн.

Г.Тард у праці «Закони наслідування» (1890) рушійною силою психології і всього соціального розвитку визначав наслідування, яке відіграє у суспільному житті таку ж роль, як спадковість у біологічному.

У 1895 р. була видана книга Г.Лебона «Психологія народів і мас», де він виокремлює чинники, що зумовлюють напрямок суспільного руху: душа раси, вплив вожаків, наслідування, навіювання і взаємне зараження, а також головні ознаки маси – знеособленість, втрата інтелекту та особистої відповідальності, домінування почуттів. Маса, таким чином, за своєю природою нев поряд кована, хаотична, тому їй потрібен вождь, роль якого може виконувати «еліта». Висновки, які грунтувалися на спостереженнях за поведінкою людей у масі в умовах паніки, були екстрапольовані на всі масові дії.

У тому ж 1895 р. з'явилася праця С.Сігеле «Злочин маси». Подібно до своїх попередників він звертає увагу на афективні моменти і розглядає масу як ірраціональну, сліпу силу, де «втрачається контроль» за власними діями.

Концепція «психології мас» стає підґрунтям для створення перших підручників із соціальної психології. За визнанням більшості дослідників, першими підручниками з соціальної психології були праці американського соціолога Е.Росса «Соціальна психологія» та англійського (згодом американського) психолога В.Мак-Дугалла «Вступ до соціальної психології», які вийшли друком у 1908 р. Дата виходу цих підручників вважається роком виникнення соціальної психології як науки.

Засадовою в соціально-психологічній теорії Е.Росса є проблема соціального контролю як навмисного впливу суспільства на поведінку людини, на відміну від неусвідомлюваного соціального впливу. Він розрізняв зовнішній І внутрішній механізми контролю: перший базується на почуттях і є тичним за своїм характером, коли суспільні цінності стають інтегральною частиною особистості, другий на силі та авторитеті і е політичним (закони, освіта тощо).

Особливе місце в аналізі психології мас посідають погляди З.Фрейда та його послідовників.

Соціально-психологічні уявлення про групові процеси найповніше виражені в праці З.Фрейда «Масова психологія та аналіз людського Я» (в англійському варіанті ця праця називається «Групова психологія і аналіз Его»). Звернення до проблематики групової психології засновника психоаналізу не було випадковим і базувалося на нагромадженому ним досвіді. Його вплив на розвиток соціальної психології на Заході нині визнають усі значні соціальні психологи, ставлячи його ім'я поряд із такими засновниками цієї науки, як Г.Тард, В.Мак-Дугалл, С.Сігеле та Г.Лебон.

У дослідженні згаданих проблем З.Фрейд вперше виходить за межі психології особистості. До того ж його цікавила не психопатологія, як у попередніх працях, а нормальна, здорова особистість, її структура та рушійні сили поведінки.

Але при розгляді питання групової психології З.Фрейд та його послідовники виходили все ж із методології психоаналізу, екстраполюючи поняття та принципи, розроблені в практиці лікування неврозів, на сферу соціально-психологічних явищ. За основу інтерпретації міжособистісних і міжгрупових відносин бралися психологічні механізми такої групи, як сім'я, сили, які пов'язують людей у групу, ті ж самі лібідо, ідентифікація, комплекси, що зумовлюють ставлення дитини до своїх батьків. Особливо це стосується аналізу взаємин лідера та маси.

Будь-яка соціальна група розглядалась як сукупність індивідів, які вважають лідера своїм ідеалом. Інакше кажучи, індивіди замінюють свій ідеал «Я» масовим ідеалом, що втілюється у вожді. Якщо вождь у психології натовпу є суб'єктом своїх дій, свідомий вольовий акт якого полягає в нав'язуванні іншим свого образу, то це стає можливим за особливого стану людей у натовпі.

Ідентифікація одного індивіда з іншим відбувається завдяки і насамперед тому, що вони (індивіди) ідентифікують себе з лідером як своїм ідеалом. Згідно зі схемою З.Фрейда, відносини з лідером будуються за аналогією відносин дитини з батьком («Едипів комплекс») – батько викликає в дитини-хлопчика почуття страху та ненависті. Ідентифікація з лідером є одночасно і механізмом захисту проти ворожих почуттів до нього.

Ще однією спробою розв'язати дилему «соціальне-індивідуальне» з позицій індивідуалізму була теорія інстинктів соціальної поведінки В.Мак-Дугалла та його послідовників. У «Вступі до соціальної психології» він підкреслює, що рушійною силою соціальної поведінки людини є так звані інстинкти (пізніше він визначав їх як «схильності», «прагнення»).

Під інстинктом розумілися внутрішні, успадковані прагнення до цілеспрямованих дій. Тому психологію В.Мак-Дугалла інколи називають «гормічною» (від грец. «горме» – прагнення, поривання). Кожному інстинктові, на його думку, відповідає певна емоція, наприклад інстинктові втікання – емоція самозбереження, інстинктові боротьби – емоції гніву і страху. Емоція з короткочасного стану перетворюється на почуття, яке є стійкою й організованою системою схильностей до дії, що й визначає «інстинкт поведінки». Отже, поведінка людини як соціальної істоти жорстко регулюегься певним набором успадкованих, неусвідомлюваних індивідом інстинктів.

Підсумовуючи викладені головні концептуальні засади соціальної психології, можна зробити такі висновки:

І. Жодна з цих теоретичних концепцій не змогла адекватно розв'язати системо-твірну проблему соціальної психології співвідношення соціального та індивіду-ального.

2. У концепції «психології народів» абсолютизувалися існування «надінди-відуальної душі», принцип «колективістського» розв'язання суперечностей між людиною та суспільством.

3. Прихильники концепції «психології мас» ототожнювали соціальне (колективне) з ірраціональними руйнівними силами, абсолютизуючи індивіду-альність еліти, вождів як гарант розуму, порядку та прогресу.

4. Соціально-психологічне вчення про інстинкти розглядало поведінку людини, соціальні зв'язки, форми суспільного життя як похідні від природжених (біологічних) здібностей індивіда.

Разом із тим треба визнати, що ці концепції підготували грунт для переходу соціальної психології на інший, якісно новий рівень, пов'язаний із перетворенням соціальної психології на емпіричну, експериментально-прикладну науку.

Експериментально-прикладний етап розвитку соціальної психології. Як було показано раніше, концепція «психології мас» пояснювала проблему управління як суб'єкт-об'єктне відношення. Суб'єктом виступав той, хто керував, – лідер, вождь, еліта; об'єктом – той, ким керували, – маси. На цих ідеях грунтувалися тогочасні теорії держави, управління, влади.

Розвиток економічних відносин капіталізму, коли робоча сила стає товаром, а отже, з’являється можливість вибору місця роботи, веде до зміни відносин між об'єктом і суб'єктом управління. Централізований державний апарат вже не може діяти за старою схемою: «сила-підпорядкування». За умов конкуренції, постійного впровадження нових винаходів у виробництво, гонитви за максимальним прибутком потрібна була постійна раціоналізація виробництва і відтворення робочої сили з мінімальною вартістю. Це, у свою чергу, вимагало зміни сутності самої концепції управління, де ключовим стає поняття «продуктивність праці».

Сама ж продуктивність праці розглядається як похідна від оптимальної організації соціальних дій та відносин у суспільстві. На відміну від Г.Тарда, Г.Лебона та інших прихильників концепції «психології мас», які головний регулятор поведінки людей вбачали в діях лідера (еліти), представники нового напрямку висунули іншу тезу. На їхню думку, єдиною силою, здатною впорядкувати стихію поведінки, є система соціальних норм. Свідоме ставлення індивідів один до одного за умови дотримання певних норм забезпечує узгодженість між ними і порядок у суспільстві.

Нормативний порядок, тобто підпорядкування індивідуальної поведінки системі прийнятих у суспільстві норм інтерпретується як реальність суспільства, як специфічно-соціальний чинник або соціальна поведінка.

У свою чергу, соціальна поведінка розглядається як взаємодія двох або більше індивідів на підставі усвідомлених установок та орієнтацій, зумовлених суспільними нормами. У більшості випадків взаємодія пояснюється за допомогою понять, які прямо чи опосередковано збігаються з поняттям «комунікація». Остання означає здатність людей до взаєморозуміння і визначається їхніми уявленнями один про одного та про особливості довкілля. Отже, соціальна поведінка формується в процесі взаємовідносин людей між собою і виявляється в поглядах, почуттях, настроях, уявленнях про себе та партнера по взаємодії. Вихідною моделлю соціальної взаємодії є акт взаємин будь-яких двох індивідів, тобто їхні міжособистісні відносини, які включають мотиви та цілі діяльності, очікувані дії тощо.

Наука про соціальну поведінку сформувалась і набула поширення на початку 30-х років насамперед в американській індустріальній соціальній психології та соціології, її виникнення було зумовлене практичними завданнями підвищення продуктивності праці за рахунок ефективніших методів управління, удосконалення організаційних структур.

У науковому плані колізія індивіда і суспільства розв'язувалась як підпорядкування індивідуального нормативному, тобто соціальному.

Подальшим розвитком і конкретизацією концепції нормативного порядку (соціальної поведінки) були так звані класична і неокласична теорії організації. Вони виникли в 30-х роках у США і згодом стали підґрунтям практичного управління (менеджменту) в багатьох країнах. Популярність цих концепцій пояснюється не тільки тим, що їх використання сприяло безпосередньому підвищенню продуктивності праці, зміцненню існуючої організаційної структури, а й певним чином знімало гостроту суперечностей капіталістичної системи.

Засновником класичної теорії організації та управління в науці про виробництво став американський інженер Ф.Тейлор. Суть його концепції наукового управління можна узагальнити у трьох головних тезах.

Перша – детальна розробка способів та прийомів трудової діяльності робітника. Розвиток наукової організації праці передбачає вироблення численних законів, правил, формул, які мають замінити особисті судження окремого робітника. На практиці це означало примусову стандартизацію методів, обов'язкове використання знарядь та жорстке врахування умов праці, розмежування функції планування і виконання, концентрація ініціативи в руках адміністрації.

Друга – зосередження уваги на чинникові мотивації, тобто суб'єктивному ставленні робітника до власної діяльності. Жодні зміни в організації праці не допоможуть, якщо робітник не переконаний в їхній корисності для себе. Такою користю-стимулом для робітника є насамперед гроші, тобто економічні мотиви.

Третя – орієнтація не на маси, а на кожного конкретного робітника. Ф.Тейлор принципово виходив з ізольованості, «атомістичності індивіда» в соціальному середовищі і був противником, зокрема, артільної праці.

Концепція наукового управління Ф.Тейлора – не стільки продукт його суб’єктивно-індивідуальних уявлень, скільки відображення соціально-економічних реалій тогочасного розвитку США. Велика кількість емігрантів із різних країн, політична роз'єднаність робітничого класу, етнічні та національні розбіжності, жорстока конкуренція, експлуатація робочої сили – все це було психологічним підґрунтям практики і теорії організації та управління такого типу.

Ще одним представником класичної теорії організації та управління був французький інженер А.Файоль. На відміну від Ф.Тейлора, який розглядав насамперед нижчі рівні організаційної структури, – він аналізував адміністративну організацію загалом як певну ієрархію рівнів. Спільними для обох дослідників є такі моменти:

· аналіз соціальної організації як виключно формальної, тобто такої, що задається ззовні і диктує людям шаблон поведінки. Найменше відхилення від нього розглядається як порушення нормального стану, що шкодить ефективності праці;

· індивід у цій системі стає ізольованою одиницею, не пов'язаною з іншими, а власне організація є закритою, замкненою в собі структурою;

· мотивація праці робітника обмежується економічними стимулами, головним з яких є заробітна плата;

· визначається необхідність жорсткого поділу функцій на керівні та виконавчі, при цьому між управлінцями і підлеглими існують лише функціональні ділові стосунки.

Класична теорія організації відіграла позитивну роль у пошуках способів раціональної організації виробництва, підвищенні його ефективності. Вона вперше поставила питання про дві функції управління, пов'язані, з одного боку, з регуляцією технологічного процесу, а з другого – з регуляцією людської діяльності. Разом з тим обмеження аналізу організації роботи тільки директивними функціями спонукало до пошуку нових джерел підвищення продуктивності праці та нових засобів регуляції людської поведінки. Це стимулювалося й тим, що наприкінці 20-х і початку 30-х років XX ст. у США розгорнулась жорстока економічна криза, яка перейшла в глибоку депресію.

Неокласична концепція організації, або теорія людських відносин. Головним принципом пошуку нових підходів до підвищення ефективності виробництва стала переоцінка ролі людського чинника в організації виробництва. Перші роботи у цьому напрямку розпочав у 1923 р. професор Гарвардської ділової школи Е.Мейо.

Досліджуючи плинність робочої сили на текстильних підприємствах. Е.Мейо дійшов висновку, що головною її причиною були не умови праці, як вважалося, а відсутність контактів між робітницями під час робочої зміни. Це істотно впливало на їхню задоволеність роботою і було головною причиною плинності. Як «лікувальний» засіб, учений запропонував упровадити обов'язкові паузи для відпочинку впродовж дня. Це дало змогу робітницям спочатку перезнайомитися, а потім, спілкуючись, утворити дружні компанії, що привело до зменшення плинності. Пізніше сам Е.Мейо так пояснював цей ефект: «Відбулася трансформація орди одиначок у соціальну групу».

У 1927-1932 рр. у ході всесвітньо відомих хауторнських експериментів (Хауторн — місто в США, де знаходились підприємства Чікагської електротехнічної компанії) висновки Е.Мейо дістали нове підтвердження.

Найвідомішим серед цих досліджень був експеримент, предметом якого була продуктивність праці п'яти жінок-складальниць. які були розміщені в окремій кімнаті для дослідження і одержували зарплатню залежно від їх спільної продуктивності. Досліджувані реагували практично на кожну зміну умов експерименту (збільшення частоти і тривалості перерв для відпочинку та прийому їжі, або, навпаки, зменшення аж до повної заборони) незмінним підвищенням продуктивності праці. Сумарний результат експерименту зводився до того, що протягом перших 13 періодів продуктивність праці працівниць неухильно зростала, будучи більш-менш незалежною від діючого графіка перерв, поки не досягла 30-40% вище початкового рівня, зафіксованого до початку експерименту. Так, наприклад, з початком 12-го періоду робітниці не мали скороченого дня в суботу, а також двох планових перерв. Але результатом було підвищення продуктивності праці на 11%. Протягом 13-го періоду кількість перерв була поновлена і робітниці стали одержувати на обід безкоштовні напої за рахунок компанії. Внаслідок цього продуктивність праці зросла на 4%.

Дослідники стверджували, що конкретні особливості графіка перерв та їх проміжки і ті експериментальні зміни, які вносилися в них протягом 13-ти періодів, не мали жодного значення, а продуктивність праці збільшувалася за рахунок змін соціальних стосунків між робітницями і безпосереднім керівництвом. Е.Мейо та його колеги вказували па те, що група з п'яти робітниць, розміщена окремо від інших, одержала тим самим особливий статус, що сприяло згуртованості групи. Не менш важливим є і те, що члени цієї мікрогрупи несподівано відчули, що керівник виявляє до них більше уваги і робить це в більш товариській формі, вперше намагається одержати від них зворотний зв'язок, цікавлячись конкретними пропозиціями. Всі ці чинники разом з новою оплатою праці, яка залежала від продуктивності праці групи, а не фабрики загалом, привели до того, що досліджувані виробили нові групові норми, які заохочували підвищення продуктивності праці, взаємодопомогу і позитивніше ставлення до керівництва.

Головним чинником було визнано згуртованість групи, її високий корпоративний дух, що виявлялося в активному спілкуванні поза роботою, у допомозі хворим колегам тощо. До того ж учасники експерименту відчували на собі постійну увагу дослідників і це відбивалося на виконанні ними своїх обов'язків. Інакше кажучи, було зафіксовано, що на поведінку людей впливають не стільки самі по собі зміни фізичного середовища, скільки його соціальне сприймання та інтерпретація. Відповідно зміна продуктивності праці є наслідком загальної адаптації робітників до зміни ситуації як вони її розуміють.

Отже, дослідження Е.Мейо дали змогу глибше зрозуміти важливість суб'єктивного ставлення індивідів до роботи, умов праці, один до одного. Мотивація до праці та задоволеність нею постають тут насамперед як функції взаємин робітника з його партнерами по роботі, з групою загалом.

Хауторнський експеримент започаткував новий напрямок в індустріальній соціології та соціальній психології, який одержав назву «теорії людських відносин».

Людські відносини почали розглядатися передусім як безпосередні контакти членів соціальної організації. На відміну від концепцій Ф.Тейлора і А.Файоля, теорія людських відносин по-новому тлумачить єдність робітника та організації. У концепції Е.Мейо робітник є не тільки функціонером виробництва, а й людською істотою, особистістю зі своїми почуттями, прагненнями, настроями, сформованими соціальним оточенням. Стосунки «людина-людина», «людина-група» стають ключовими для розуміння трудової поведінки і продуктивності праці. Мотивація праці робітника вже не обмежується матеріальними цінностями – прибутком. Вони відіграють певну роль, але більш значущими стають цінності соціально-психологічні: престиж, участь у спільних справах, стабільність становища. Група, первинний колектив перетворюються на джерело особистого успіху.

Первинна група посідає центральне місце в теорії людських відносин. Перші міркування про неї висловили німецький соціолог Г.Зіммель та американський соціолог Ч.Кулі. Саме Ч.Кулі ввів у соціологію та соціальну психологію поняггя «первинна група», розуміючи під ним сім’ю. групу сусідів, неформальні об’єднання за місцем проживання. Г.Зіммель і Ч.Кулі одними з перших почали розглядати особистість, процес її соціалізації як зумовлений взаємодією з іншими людьми.

Було виявлено, що група здатна здійснювати досить жорсткий контроль за трудовою поведінкою своїх членів. Так, на одному з підприємств, незважаючи на обіцяне підвищення платні, робітники ніяк не збільшували вироблення продукції. Дослідження показало, що тут мала місце таємна змова робітників між собою через побоювання, що адміністрація все ж зменшить платню і скоротить кількість працюючих. Зрештою група виробила свій кодекс поведінки, який регулював взаємини робітників між собою, з адміністрацією і керівництвом.

Крім того, була зафіксована внутрішня структура групи працюючих. Вона складалася з кількох малих груп по п'ять-шість осіб, яких об'єднували спільні інтереси, симпатії тощо. Ці групи мали свою систему статусів, взаємин, норм, які не передбачались офіційною організацією. Так був відкритий феномен неформальної групи, яка в теорії людських відносин збігалася з поняттям «первинна група» у Ч.Кулі.

Розглядаючи загалом неокласичну концепцію організації, можна зазначити, що вона зробила новий крок не тільки в конкретних питаннях організації та управління виробництвом, а й у розумінні взаємодії соціального та індивідуального, а також у подоланні їх протиставлення. Робітник тут розглядається не як ізольована одиниця, а як особистість, включена в систему взаємодії з іншими людьми. У концепції Е.Мейо з'являється, хоч і в нерозвиненому вигляді, поняття «спільний суб'єкт діяльності» – «неформальна група». Це означало відхід від традиційного індивідуалізму до визнання ролі взаємозалежності людей, їх співробітництва. Зовнішній контроль і пряме співробітництво в дусі тейлоризму змінюється регуляцією поведінки робітника через його суб'єктивні відносини з соціальним середовищем.

Разом з тим теорія людських відносин, як і попередні теорії, залишила нерозв'язаними багато аспектів проблеми взаємовідношення соціального та індивідуального. Соціальне в ній розглядається як набір міжособистісних контактів. Вони формуються і розвиваються за принципами і правилами, які лежать у сфері психічного як розуміння та уявлення людей один про одного. Цінність особистості для організації визначається залежно від того, наскільки вона орієнтована на пристосування до системи міжособистісних стосунків. Отже, теорія людських відносин залишилась у межах суб'єкт-об'єктної детермінації, хоча вона більшою мірою, ніж попередні концепції, враховує суб'єктивність та інтерсуб'єктивність людської поведінки.

З появою теорії людських відносин соціологія та со­ціальна психологія стають соціальне релевантними науками, тобто здатними запропонувати способи розв'язання соціальних проблем.

Численні соціальні дослідження підтвердили прагматичну цінність теорії й практики людських відносин. Виконуючи соціальне замовлення, прибічники цієї теорії наполегливо шукали нові шляхи підвищення продуктивності праці і через певний час це привело до нових теоретичних узагальнень. Одночасно відбувся поділ соціальної психології на теоретичну і прикладну, або на академічну науку і таку, що безпосередньо розв'язує проблеми замовника. Прикладні дослідження почали фінансуватися промисловістю, військовими відомствами, сферами бізнесу й політики.

Перехід в управлінні від зовнішнього контролю до регуляції соціальної поведінки через суб'єктивність та інтерсуб'єктивність, розуміння малої групи та особистості як психосоціальної реальності, замовлення на конкретні результати та рекомендації вимагали адекватного методичного розв'язання цих проблем. Лабораторний експеримент і став тим методом, за допомогою якого, на думку соціальних психологів, можна забезпечити регуляцію і передбачуваність людської поведінки, моделювати і вимірювати вплив індивідів один на одного.

Розвиток соціальної психології в Радянському Союзі і в Україні. Після революції 1917 року в усій системі суспільних наук в Росії розгорнулася широка дискусія стосовно філософських передумов наукового знання. У психології йшла дискусія про необхідність перебудови психологічної науки на засадах марксистської філософії. Російська психологічна думка ще до революції сформувала досить сильну традицію як у галузі матеріалістичної орієнтації (І.М.Сєченов, В.М.Бехтерєв, М.М.Ланге, О.Ф.Лазурський та ін.), так і в галузі ідеалістичної психології (Г.І.Челпанов). У 1912 році Г.І.Челпанов створив при філософському факультеті Московського університету Психологічний інститут, який став великим центром наукових досліджень. Психологія виступала як самостійна експериментальна дисципліна.

У ході дискусії 1920-х рр. різко позначилася тенденція до розробки нової матеріалістичної науки, що грунтується на марксистській філософії. Особливе місце в дискусії займав Г.І.Челпанов. Не заперечуючи «поєднання» марксизму з психологією, він відзначав необхідність поділу психології на дві частини: емпіричну, яка є природничо-науковою дисципліною, і соціальну, Що грунтується на соціокультурній традиції. Підґрунтя для такого поділу справді існували, і Г.І.Челпанов вбачав їх у тому, що в Росії вже давно склалися передумови для побудови «колективної психології» або «соціальної психології». Інший бік програми Г.І.Челпанова був зумовлений його критичним підходом До необхідності переведення всієї психології на засади марксизму. Соціальну психологію він визнавав тією частиною психології, яка повинна базуватися на принципах нового світогляду, водночас як емпірична психологія, залишаючись природничонауковою дисципліною, взагалі не повинна бути пов»язана з будь-яким філософським обгрунтуванням сутності людини, в тому числі й з марксизмом.

Оскільки така точка зору формально визнавала права соціальної психології на самостійне існування, але ціною відлучення від марксистської філософії іншої частини психології, вона зустріла опір психологів, які виступали за повну перебудову всієї системи психологічного знання. Найістотнішими слід вважати наступні позиції: В.А.Артемов – якщо вся психологія буде спиратися на філософію марксизму, на ідею соціальної детермінації психіки, вона загалом стане «соціальною»; К.Н.Корнілов – збереження єдності психології в рамках реактології шляхом поширення на поведінку людини принципу колективних реакцій, що заперечує необхідність «особливої соціальної психології»; П.П.Блонський – соціальна психологія ототожнюється з визнанням соціальної зумовленості психіки, що також не вимагає «окремої» наукової дисципліни.

Особливе місце в дискусії належало В.М.Вехтерєву, який висунув ідею «колективної рефлексології», до предмета якої включаються; поведінка колективів, поведінка особистості в колективі, умови виникнення соціальних об'єднань, особливості їхньої діяльності, стосунки їх членів. Соціально-психологічний підхід слід забезпечити поєднанням принципів рефлексології (механізми поєднання людей в колективи) і соціології (особливості колективів та їх відносини з суспільством). Визначення предмета колективної рефлексології як «...вивчення виникнення, розвитку і діяльності зібрань та зборищ... які виявляють свою соборну співвідносну діяльність як ціле, завдяки взаємному спілкуванню один з одним індивідів, що до них належать» по суті було визначенням предмета соціальної психології. На думку В.М.Бехтерєва, колектив є цілим, в якому виникають нові якості, можливі лише при взаємодії людей. Однак ці взаємодії трактуватися досить механістичне; особистість оголошувалася продуктом суспільства, але в основу її розвитку були покладені біологічні особливості, насамперед соціальні інстинкти. У річищі дискусії позиція Б.М.Бехтерєва протистояла позиції Г.І.Челпанова, в тому числі і з питання про необхідність самостійного існування соціальної психології.

Загалом підсумки дискусії виявилися для соціальної психології досить драматичними: вона набула політичного забарвлення, що і стало причиною її згортання, а існування соціальної психології у соціалістичному суспільстві ставилося під сумнів. Незважаючи на суб'єктивне бажання її учасників побудувати марксистську соціальну психологію, це завдання в 20-х роках розв'язане не було, що значною мірою було зумовлено відсутністю чіткості в розумінні предмета даної науки. З одного боку, вона ототожнювалася з ученням про соціальну детермінацію психічних процесів; з іншого – передбачалося дослідження особливого класу явищ, пов'язаних з колективом і зумовлених спільною діяльністю людей. У результаті лише перша трактовка предмета соціальної психології одержала право на життя. Оскільки в цьому розумінні ніякого самостійного статусу для соціальної психології не передбачалося, спроби побудови її як самостійної науки припинилися на тривалий час.

Говорячи про дискусію 1920-х рр. слід мати на увазі загальне тло розвитку соціальної психології в світі. Після Першої світової війни ця наука на Заході (насамперед у США) пережила період бурхливого розквіту і стала розвиненою експериментальною дисципліною. Загальна ізоляція радянської науки від світової також ставала фактом життя, тим більше в галузях, пов’язаних з ідеологією і політикою. Тому розвиток соціальної психології в світі у цей період був практично закритим для вітчизняних учених. Невдалі результати дискусії та закритість західних досліджень призвели до повного припинення обговорення статусу соціальної психології.

Після дискусії 1920-х рр. розвиток соціальної психології в Радянському Союзі у 20-30-ті роки характеризувався домінуванням двох, не пов'язаних між собою, підходів до аналізу соціально-психологічних явищ – соціологічного та психологічного.

Найбільш відомими представниками соціологічного підходу вважаються М.О.Рейснер та Л.М.Войтоловський.

М.О.Рейснер, будучи спеціалістом з питань держави і права, у праці «Проблеми соціальної психології» (1925) робить спробу побудувати марксистську соціальну психологію шляхом прямого співвіднесення фізіологічного вчення І.П.Павлова з історичним матеріалізмом. Соціальна психологія, на його думку, повинна стати наукою про соціальні подразники та їх співвіднесення з діями людини. Він вважав масову поведінку людини зумовленою широким соціальним середовищем, до якого він включав виробничі відносини, класи суспільства, рівень розвитку виробничих сил.

Л.М.Войтоловський у праці «Нариси колективної психології» (1924) висловлює думку про те. що предметом соціальної психології є психологія мас. Об'єктом його Інтересів були особливості суспільного настрою, соціальної волі, психологія натовпу. Він розглядав низку психологічних механізмів, які реалізуються в натовпі і забезпечують особливий тип емоційної напруги, яка виникає між учасниками масової дії.

Представники психологічного підходу П.П.БлонськиЙ, К.М.Корнілов та інші головне завдання соціальної психології вбачали в дослідженні соціальної детермінації психіки людини. Власне, це були дослідження психології особистості, психічних процесів за умов безпосереднього контакту в малих групах.

Представники обох підходів у своїх дослідженнях намагалися спиратися на марксистську методологію дослідження суспільних явищ. Але механічне поєднання тез марксизму з пануючими на той час у психології теоріями було неадекватне завданням розвитку соціальної психології.

Слід зазначити, що в ті роки робилися спроби поєднати соціологічний та психологічний підходи до аналізу деяких соціально-психологічних проблем. Найвиразніше це виявилось у працях В.М.Бехтерєва та В.О.Артемова.

В.М.Бехтерєв ще у 1910 р. першим з російських психологів сформулював предмет і завдання соціальної психології, приділяючи багато уваги вивченню таких явищ, як наслідування, навіювання, зараження. Одночасно з Ф.Олпортом та Ф.Меде він почав експериментальні дослідження у соціальній психології, причому на відміну від своїх західних колег не із штучними лабораторними групами, а з реальними, висловивши при цьому цікаві ідеї про колективні цілі та колективні дії, про ефект змагання, взаємодію та єдність членів колективу. Завдання експериментів, проведених В.М.Бєхтєрєвим, полягали тому, щоб порівняти характеристики психічних процесів в умовах групової роботи і діяльності ізольованих один від одного індивідів. Зіставлення одержаних даних показало суттєвий вплив групи на особливості психічної діяльності її членів. були виявлені також статеві, вікові, освітні і природні відмінності зрушень психічних процесів за умов групової роботи. Так, виявилося, що група може стимулювати психічну діяльність одних своїх членів і водночас гальмувати діяльність інших. Результати цих експериментів були опубліковані в 1924 році, вони стали широко відомими за кордоном і вважаються важливою віхою розвитку соціальної психології.

В.О.Артемов у книзі «Вступ до соціальної психології» (1927) зазначав, що поведінка людей завжди відрізняється залежно від того, до якої спільноти вони належать. За його спостереженнями, неорганізований натовп і організована демонстрація можуть складатися з одних і тих самих людей, але їхня поведінка буде різною, бо неоднаковим є характер цих спільнот. Одним з перших дослідник поставив також питання про необхідність впровадження експерименту в соціальну психологію.

Взагалі для розвитку соціальної психології у 20-х роках характерною була практична, прикладна її спрямованість. Можна виокремити кілька проблем, які досліджувалися в той час.

Головною з них була проблема колективу, його впливу на особистість, взаємовідносини колективу та особистості. Вперше вона була поставлена рефлексологами, але розроблялася і представниками інших напрямків у психології – педологами, психотехніками та ін.

Найбільший вплив на вивчення проблем колективу справили праці педологів, зокрема О.С.Залужного та С.О.Аркіна. Педологія (від грец. раіdоs – дитина, logos – вчення) – напрямок у психології та педагогіці, представники якого намагалися в дослідженні розвитку дитини об'єднати психологічні, анатомо-фізіологічні, біологічні та соціальні чинники. Але механічне їх поєднання не могло дати плідних результатів, проте в деяких працях містилися ідеї, які заслуговували на увагу і були розвинені пізніше.

Другим напрямком дослідження соціально-психологічних проблем була психотехніка. В її межах особливо інтенсивно розроблялися соціально-психологічні аспекти управління. Відомі його представники П.М.Керженцев та О.К.Гастєв вивчали особливості психологічних вимог до керівника, соціально-психологічну атмосферу колективу, його організацію, характеристики стилю керівництва. Окрім цього, предметом досліджень були також питання психологічного впливу – навіювання, зараження, наслідування (В.М.Бєхтєрєв, К.І.І Ілатонов та ін.).

Необхідно відзначити особливий внесок у розвиток прикладних аспектів соціальної психології А.С.Макаренка. Головною метою радянського виховання він вважав формування колективіста, проголошуючи пріоритет колективу над особистістю. Ідеї А.С.Макаренка відповідали ідеології марксизму-ленінізму і мали великий вплив на радянську педагогіку і соціальну психологію. Його вчення про колектив, стадії його розвитку, формування взаємин, типологію конфліктів та шляхи їх розв'язання, управління колективом не втратили своєї актуальності і в наш час.

Але бурхливий розвиток соціальної психології в 20-30-х роках припинився у другій половині 30-х. Однією з причин цього стала фактична заборона рефлексології, педології, психотехніки без аналізу тих позитивних моментів, які містилися в окремих розробках представників цих течій. Крім того, в 30-ті роки панувала думка про те, що всі психічні явища від відчуттів до характеру є соціальними за своєю суттю, отже, спеціальна наука – соціальна психологія – не потрібна, її проблеми можуть бути вирішені на грунті загальної психології.

Іншою причиною гальмування соціально-психологічних досліджень у ці роки була загальна ідеологічна установка. Вважалося, що соціальна психологія і деякі інші науки (кібернетика, генетика), які інтенсивно розвивалися на Заході, за своїми методологічними принципами не відповідають завданням існуючої системи.

У 40-50-ті роки розробка соціально-психологічної проблематики здійснювалась у межах загальної, педагогічної психології та психології праці. Зокрема, це дослідження:

1. особливостей дитячого колективу та шляхів його формування;

2. соціально-психологічних механізмів, які впливають на процес виховання особистості в колективі (наслідування, змагання, особистий приклад);

3. соціальне значущих рис особистості дитини та їх формування в колективі;

4. впливу взаємин у сім'ї на розвиток особистості дитини;

5. процесу формування особистості у виробничому колективі (цех, бригада, дільниця).

Ці дослідження базувалися, як правило, на вченні А.С.Макаренка про колектив, їх результати мали певне позитивне значення для розвитку дитячої та педагогічної психології. Разом з тим обмеженість методичного апарату (бесіди, спостереження, аналіз документів) не могли повною мірою задовольнити дослідження власне соціально-психологічних проблем.

Практичні потреби суспільства, розвиток самої психологічної науки, зміни в загальній духовній атмосфері суспільства, пом'якшення суспільно-політичного клімату в країні після довгих років сталінського тоталітаризму поставило в 60-ті роки питання про відродження та розвиток соціальної психології. Цей етап відомий під назвою «дискусія 60-х років про соціальну психологію». Розбіжність думок в дискусії була пов'язана з участю в ній як психологів, так і соціологів. Дискусія почалася в 1959 р. статтею О.Г.Ковальова, опублікованою в журналі «Вестник ЛГУ». Головна полеміка стосувалася не лише карди­нального питання «бути чи не бути» соціальній психології, але й більш конкретно - про предмет соціальної психології та її «межі» з психологією та соціологією. Дискусія поклала початок конструюванню соціальної психології як порівняно самостійної Дисципліни. Всі точки зору можна згрупувати в кілька основних підходів.

Перший, поширений серед соціологів, стверджував соціальну психологію як науку про «масовидні явища психіки». з цього, соціальна психологія повинна вивчати, з одного боку, особливості великих соціальних спільнот, якими є класи, соціальні групи; з іншого, особливості формування суспільної думки, масових явищ, а також колективів.

Другий підхід, представлений переважно психологами, головним предметом соціальної психології вважав особистість, хоча контекст дослідження трактувався дослідниками дещо неоднозначне. Цей підхід вважався більш «психологічним», що і дає підґрунтя розглядати соціальну психологію як галузь психології.

Третій, «синтезуючий» підхід розглядав соціальну психологію як науку, яка вивчає І масові психічні процеси, і становище особистості в групі. Проблематика соціальної психології виявлялася досить широкою: практично всі питання, що вивчалися в різних школах соціальної психології, включалися до її предмета. Очевидно, таке розуміння найкраще відповідало потребам практики, тому виявилося найбільш прийнятним.

Визначення проблематики соціальної психології зовсім не означало згоди в розумінні її співвідношення з соціологією та психологією. Оскільки в соціології йиіла досить гостра дискусія щодо предмета, однозначної відповіді на питання про межі знайдено не було. Ці межі до цього часу досить невизначені як у світовій, так і у вітчизняній соціальній психології. Одна з причин цього – у перетині проблемних галузей двох наук, зокрема, соціологія особистості та психологія особистості, соціологія малої групи і психологія малої групи тощо. Питання про межі соціальної психології і загальної психології також не було вирішене повністю, хоча припускалося, що головна межа проходить по лінії особистість – особистість у групі.

Внаслідок того, що соціальна психологія стала психологічною дисципліною, її стосунки з марксизмом будувалися за іншою моделлю, ніж у соціології. Марксизм не виступає як прямий ідеологічний диктат, а заявляє про себе як заломлений в загальнопсихологічній теорії деякий філософський принцип. Найяскравіше це виявлялося в оцінці західних напрямків соціальної психології у вигляді критики «хибної методології». Вплив ідеології виявлявся і при висвітленні деяких конкретних проблем – наприклад колективу, «соціалістичного змагання» тощо.

Проникнення марксизму в соціальну психологію через філософські засади загальної психології виявлялося насамперед поширенні діяльнісного підходу (С.Л.Рубінштейн, О.М.Леонтьєв, О.Р.Лурія) як важливого методологічного принципу. Головна ідея цього підходу, яка полягала в тому, що в ході діяльності людина не лише перетворює світ, але й розвиває себе як особистість, як суб'єкт діяльності, була застосована в соціальній психології щодо її предмета – групи. Зміст принципу діяльності розкривається в даному випадку в розумінні діяльності як спільної, а групи як суб'єкта, що дає змогу вивчити її характеристики як атрибути суб'єкта діяльності. У зв’язку з цим «образ» соціальної психології набув деяких нових рис. Увага дослідників концентрувалась на вивченні реальних груп, визначилася логіка побудови предмета соціальної психології, зумовлена введенням принципу діяльності.

Результатом дискусії, в якій взяли участь відомі вчені В.М.Мясищев, Б.Д.Паригін, В.М.Колбановський, О.Г.Ковальов, Є.С.Кузьмін, К.К.Платонов та інші, стало повне визнання соціальної психології як самостійної галузі наукових досліджень та навчальної дисципліни, що зрівняло її статус з тим, який характерний для всього світового співтовариства. Завершення дискусії стало початком нового етапу розвитку соціальної психології в нашій країні.

У 60-70-ті роки починається розвиток соціальної психології в Україні. Створюються кафедра соціальної та педагогічної психології в Київському університеті імені Тараса Шевченка та відділи соціальної психології в Науково-дослідному інституті філософії АН України та Науково-дослідному Інституті психології України. У цих закладах, а також у вузах Харкова, Львова, Одеси та інших міст України, здійснюються перші соціально-психологічні дослідження та читання лекцій з проблем соціальної психології.

Сучасні дослідження соціальних психологів України спрямовані на вивчення не тільки традиційних проблем: взаємодії, спілкування людей у різних соціальних спільнотах, особливостей регуляції поведінки людей у соціальних групах, механізмів взаємовідносин, взаємовпливу тощо. Вони визначаються потребами, які зумовлені змінами в житті країни після проголошення нею державного суверинітету, пошуком тих особливостей у поведінці людей, які завжди з’являються в переломні етапи розвитку суспільства.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.02 сек.)