АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ГЕНЕТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ Ж. П І А Ж Е

Читайте также:
 1. БІОТЕХНОЛОГІЯ. ГЕНЕТИЧНА Й КЛІТИННА ІНЖЕНЕРІЯ
 2. ГУМАНІСТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ
 3. Гуманістична психологія виділяє три потенціали, без реалізації яких не можна говорити про власне особистісний спосіб існування.
 4. Диференційна психологія
 5. Індивідуальна психологія А. Адлера
 6. КОГНІТИВНА ПСИХОЛОГІЯ.
 7. Отже, юридична психологія є наукою, що має подвійну природу і розвивається на стику двох наук — психології та юриспруденції.
 8. Психологія в Росії середини ХХ ст.
 9. Психологія синергійних впливів
 10. РОСІЙСЬКА ПСИХОЛОГІЯ на початку ХХ ст.
 11. Структура навчальної програми з курсу «Психологія тренінгової роботи»

Питання лекції:

1. Ж. Піаже і його робота.

2. Генетична епістемологія| і генетична психологія.

3. Теорія інтелекту.

Ж. Піаже і його робота. Жан Піаже народився 9.09.1896г. у Невшателі (Швейцарія). З дитинства він захоплювався біологією. У 1915 р. Піаже стає бакалавром, а в 1918 р. – доктором природних наук. У тому ж 1918 р. Піаже покидає Невшатель і починає займатися психологією. У Вищій Паризькій школі йому пропонують зайнятися стандартизацією тестів на здатність міркування у дітей. Ця робота його захоплює і протягом подальшого часу він вивчає мову, причини мислення, моральні думки у дітей. У своїх теоретичних побудовах Піаже стикається з послідовниками гештальт-психології, з психоаналізом; пізніше його ідея послужать відправною крапкою для робіт когнітивних психологів.

Мета Піаже як ученого полягала у відшуканні структурних цілих, таких, що відрізняються великою абстрактністю і спільністю, характеризують інтелект на різних рівнях його розвитку.

Якими методами користувався Піаже для реалізації цієї наукової мети? Їх кілька – найважливішим було спостереження за поведінкою дитини без жодного експериментального втручання. Проте застосовувалося і експериментальне втручання в діяльність дитини в певній формі – від введення в спонтанну активність дитини якогось подразника до організації поведінки за допомогою подразника, що подається експериментатором.

У багатьох, особливо ранніх роботах Піаже, і подразники, і реакції, які вони викликали у дітей, були цілком вербальними, а зміст спілкування відносився до предметів і подій, відсутніх в даній ситуації. Інтерв'ю було головним методом отримання даних. Наприклад, інтерв'юєр обговорював з дитиною те, що відбувається із струменем повітря, що виходить із проколеної повітряної кульки. В інших варіантах експерименту дитина сама проводила перетворення з предметом і обговорювала їх в ході інтерв'ю з експериментатором, наприклад, ліпив ковбаски з|пластиліну і т.ін.

Ситуації були не породженням спонтанної активності дитини, а виникали як завдання| експериментатора, на яке дитина повинна була реагувати. Сама ситуація взаємодії дитини і експериментатора лише на перших порах організовується завданням, далі її розвиток є реакцією експериментатора на реакцію дитини. Немає жодної дитини, яка показала| б ті ж дії, що й будь-яка інша дитина|дитина|.

Сам Піаже називав свою експериментальну техніку клінічним методом. Він має багато спільного з діагностичною і терапевтичною бесідою, із проектними тестами та інтерв'ю. Основною характеристикою цього методу є адекватне реагування дорослого експериментатора на предмет взаємодії з дитиною і врахування позиції дитини і своєї власної. Для Піаже вирішення психометричних завдань не входило в його наукові інтереси, його більше цікавив опис і пояснення різноманітних інтелектуальних структур, якими володіють діти на різних рівнях розвитку.

Для Піаже не була значимою статистична обробка результатів. Як правило, вона дуже обмежена або не наводиться в його роботах зовсім. Замість “доказових” цифр Піаже оперує фактами і їх глибокою інтерпретацією при дослідженні пізнавальних структур, що виникають в онтогенезі.

Генетична епістемологія і генетична психологія. Генетична епістемологія – у найширшому та загальнішому сенсах це дослідження механізмів, за допомогою яких зростає сукупність наших знань (теорія пізнання в загальному плані). Піаже розглядає генетичну епістемологію як прикладну генетичну психологію. Свої власні практичні дані по генетичній психології він застосовує не до проблем виховання дітей, а до питань здобуття наукових знань. Генетична епістемологія конструюється, таким чином, як міждисциплінарна галузь досліджень, узагальнююча дані: а) психології формування інтелектуальних структур і понять у дитини; б) логічного аналізу сучасної структури наукового знання; у) історії розвитку основних наукових понять.

Опираючись на результати власних досліджень, Піаже сформулював теорію формування інтелектуальних структур і понять у дитини. На його думку цей процес підрозділяється на стадії, якісна схожість і відмінність яких служать орієнтирами при вивченні всього процесу розвитку. Основні критерії цих стадій:

1. Реальність – інтелектуальний розвиток дійсно виявляє достатню якісну різнорідність, яка дозволяє виділити окремі стадії;

2. Незмінна послідовність стадій – стадії виникають в ході інтелектуального розвитку в незмінному і постійному порядку або послідовності. Хоча ця послідовність незмінна, вік, в якому кожна стадія виявляється, може дуже значно варіювати. Не кожна людина досягає кінцевої стадії розвитку. Більш того, доросла людина виявляє зріле мислення в області лише того змісту, в якому вона була соціалізована.

3. Ієрархічність стадій – структури, властиві раннім стадіям, вливаються, або включаються, в структури, властивий наступним стадіям. Тому формування перших необхідно для складання останніх.

4. Цілісність – властивості структури, що визначає дану стадію розвитку, повинні складати єдине ціле.

5. Підготовка і реалізація – кожна стадія має період початкової підготовки і період реалізації. У підготовчому періоді структури, які визначають дану стадію, перебувають в процесі формування і організації. Під час періоду реалізації ці структури утворюють організоване і стійке ціле.

Таким чином, процес розвитку виявився зовсім неоднорідним у всіх своїх пунктах. Деякі періоди розвитку індивіда відносно своїх структурних якостей є стійкішими і ціліснішими, ніж інші.

Найважливіша межа стадіального розвитку інтелекту, описана Піаже, пов'язана з явищами горизонтального і вертикального декаляжа. Горизонтальний декаляж – це повторення явища на одній і тій же стадії розвитку, але оскільки стадія є неоднорідним потоком, то повторення не може бути тотожним самому собі в різні моменти часу, воно міститиме нові елементи, що не виключають і не спотворюють попередніх. По суті, горизонтальний декаляж – це перенесення освоєної структури інтелекту для вирішення великого числа всіляких завдань. Дане поняття пов'язане з наявністю в житті інтелекту стійких утворень, що зберігають і уточнюють картину світу людини впродовж його індивідуальної історії.

Вертикальний декаляж| – це повторення інтелектуальних структур на різних стадіях розвитку. Дані структури володіють формальною схожістю, схожий і зміст, до якого вони застосовуються, але рівень функціонування абсолютно різний. Вертикальний декаляж дозволяє знаходити єдність у всіх стадіях розвитку інтелекту, незважаючи на видимі відмінності між ними.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)