АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

II частина. Проблема спеціальних здібностей у сучасній диференційній психології

Читайте также:
 1. II. Проблема источника и метода познания.
 2. III. Проблема субстанции.
 3. IV. Проблема соціальної справедливості і соціальних гарантій.
 4. XX век как литературная эпоха. Проблема периодизации.
 5. А.О.Смирнов: історія психології як рушійна сила цієї науки
 6. Альтернативні моделі розвитку. Центральна проблема (ринок і КАС). Азіатські моделі. Європейська модель. Американська модель
 7. Антропогенное влияние на природу. Экология как проблема.
 8. Антропологическая проблема в русской философии
 9. Безопасность как проблема дипломатической практики
 10. Бессознательное как философская проблема.
 11. Билет № 35 Проблема познания в философии. Основные направления в теории познания.

Заняття проводиться у формі доповідей студентів за проблемами:

1. Музичні здібності.

2. Педагогічні здібності.

3. Художні здібності.

4. Організаторські (управлінські) здібності.

5. Моторні (спортивні) здібності.

6. Технічні здібності.

7. Акторські здібності.

8. Прогностичні здібності.

9. Математичні здібності.

10. Загальна й спеціальна обдарованість.

Навчальне завдання: Студентам необхідно:

* Самостійно сформулювати тему доповіді.

* Виділити питання, які виносяться на обговорення (або скласти план).

* По кожному питанню показати різні точки зору на досліджувану проблему.

* Зробити висновки (по окремих питаннях і загальні висновки).

* Обов’язково представити структуру розглянутої спеціальної здібності за запропонованою схемою математичних здібностей:

Загальні здібності, що впливають на результат математичної діяльності Загальні математичні здібності Спеціальні математичні здібності

Письмово оформити основні положення теорії, структуру здібностей, перелік методик щодо взаємообміну інформацією.

Рекомендована література: [3], [5], [7], [11], [12], [15], [19], [23], [25], [32].

Змістовий модуль III Групові відмінності

Семінарське заняття № 7

Тема: Статева диференціація

Мета: визначити особливості прояву мотиваційно-потребової та пізнавальної сфери чоловіків та жінок, розглянути гендерні відмінності в поведінці в різних життєвих ситуаціях.

План заняття

1. Теорії психологічної статі.

2. Пояснення відмінностей між чоловіками та жінками в пізнавальних здібностях.

3. Статева ідентифікація як соціальний феномен.

4. Стать та різні види діяльності.

5. Стратегії поведінки чоловіків та жінок в різних життєвих ситуаціях.

Контрольні питання. Перевірочні завдання.

1. Чим відрізняються образи чоловіків і жінок у масовій свідомості?

2. У чому полягає доречність та біологічне перед визначення наявності у природі двох статей з точки зору рядка вчених?

3. Визначите місце статі в структурі індивідуальності. Що таке «секс» і «гендер»?

4. Які інформаційні засоби сприяють підтримки у суспільстві уявлень про гендерні відмінності?

5. Які Вам відомі теорії статевої диференціації?

6. Розкрийте психологічний зміст еволюційної теорії статі.

7. Чи маємо ми підстави вважати, що статеві типи (гендери) обумовлені генетичними факторами?

8. Що таке статевий диморфізм. статевий дипсихізм і статевий дихрономорфізм?

9. За допомогою яких програм поведінки психофізіологія статі визначає динаміку й утримування життєдіяльності людини?

10. Як етологія статі може бути використана для побудови й руйнування психологічних бар’єрів між статями?

11. Які психологічні розходження між чоловіками й жінками вірогідно підтверджені в галузі інтелектуальних здібностей, темпераменту, рис особистості?

12. З чого складаються розбіжності моральної свідомості чоловіків і жінок?

13. Чи є обґрунтованою точка зору про наявність суттєво чоловічих та жіночих професій?

14. Чим відрізняється професійна кар’єра чоловіків від кар’єри жінок?


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)