АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Виберіть серед держав ту, що утворилася у 1449 р. і зазначте, яку політику щодо українських земель проводили її правителі у XVст., коли ця держава припинила своє існування

Читайте также:
 1. Аварії з викидом радіоактивних речовин у навколишнє середовище
 2. Аграрная политика КПСС в середине 60-х - начале 80-х гг.
 3. Аграрне виробництво в національній економіці. Форми господарювання і земельні відносини
 4. Административное деление украинских земель в составе империй. Социально-экономический уклад, начало кризиса феодально-крепостнической системы общественных отношений.
 5. Административный порядок предоставления земельных участков, находящихся в государственной собственности.
 6. Адміністративні методи державного управління.
 7. Актерское искусство в России в середине XIX века.
 8. Акти офіційного тлумачення (інтерпретаційні акти) – це правові акти, прийняті компетентними державними органами, що містять роз’яснення норм права або порядку їх застосування.
 9. Антиінфляційна політик держави.
 10. Апарат держави. Орган держави. Інститут держави
 11. Аренда (субаренда) земельных участков.
 12. Атестація державних службовців.

Це Кримське ханство. Після монголо-татарської навали чорноморські орди поступово освоюють степову частину Криму та причорноморські степи. Віддаленість від політичного центру Золотої Орди зумовила поступове усамостійнення кримських і причорноморських орд. Їхні керівники – еміри – все частіше здійснювали власну політику, не погоджуючи її з ханом. Поштовхом до більшої самостійності стали міжусобиці і розпад Золотої орди. Одному з емірів – Хаджі-Гірею – вдалося покласти початок самостійності Кримської держави. Спираючись на допомогу литовського князя, він у 1449р. домігся незалежності своєї держави. Союзу з Литвою спочатку дотримувався і його син Менглі-Гірей І (1466-1514). У 70-х роках ХУ ст. татари здійснюють нові набіги на укр. Землі. 1482р. хан дощенту спалив Київ. Пограбовані у Софіївському соборі золоту чашу і таріль відправив у подарунок московському Великому князю Івану ІІІ. З часу утворення Кримського ханства і до кінця ХУ ст. На укр.. землі було вчинено не менше 41 нападу, в тому числі 31- на Поділля, 9- на Руське воєводство(Галичина), 7- на Волинь, 4- на Київщину, 2- на Белзьке воєводство. Внаслідок цих нападів, окремі з яких носили характер великих військових походів, було частково або повністю спустошено окремі міста та регіони, захоплено у полон 220 тис. осіб.

В 1774р. після ще одної поразки (перед цим Туреччина програла русько-турецьку війну), нанесеної їй російською армією, Туреччина відступилася від Криму. Кримське ханство залишалось формально незалежним, але насправді попало під протекторат Російської імперії, а вже у маніфесті 1783 року Катерина ІІ заявила про приєднання його до імперії.

 

Політична діяльність кого з Великих князів литовських сприяла відродженню великих удільних князівств в Україні у XV ст. Вкажіть роки правління цих литовських князів, назви удільних князівств і чіткі хронологічні межі їх існування.

Після включення українських земель до складу Великого князівства Литовського Ольґерд(1345—1377) відновив удільний устрій (70-90 р. IX ст.). Але, як правило, на чолі князівств стояли представники литовських династій Ґедиміновичів і Ольґердовичів. Так, Київське, Чернігівське, Новгород-Сіверське князівства, Переяславщину і чотири уділи на Поділлі Ольґерд роздав синам і племінникам. На чолі Київського князівства став Володимир Ольґердович, на Поділлі — Юрій Коріятович, на Новгород-Сіверщині — Дмитро Корибут тощо. Удільні князівства перебували у васальній залежності від великого князя й зобов’язувалися «служити вірно», виплачувати щорічну данину і в разі потреби виставляти своє військо.Але вже скоро для удільних князів стає обтяжливою влада великого князя, і вони починають проявляти ознаки самостійного життя. Такі прагнення особливо відбилися по смерті Ольґерда під час боротьби за литовський великокняжий престол.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)