АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Зазначте причини та наслідки голоду 1946-1947 рр

Читайте также:
 1. Безробіття населення: види, структура, причини
 2. Виберіть серед держав ту, що утворилася у 1449 р. і зазначте, яку політику щодо українських земель проводили її правителі у XVст., коли ця держава припинила своє існування.
 3. Види та наслідки нерегульованої інфляції
 4. Випишіть військові операції часів Першої світової війни (укажіть хронологічні межі), які відбувалися на Україні. Зазначте час їх проведення.
 5. Випишіть литовського князя, під час правління якого вперше було ліквідовано удільні князівства України-Руси, зазначте, які це були князівства, в якому столітті це сталося.
 6. Випишіть східнослов'янські землі, що увійшли до Київської Русі за часів правління князя Володимира Святославовича, зазначте роки правління князя.
 7. Випишіть три партії, що на виборах 1994 р. набрали найбільшу кількість голосів, зазначте прізвища їх лідерів і яку ідеологію вони сповідують.
 8. Випишіть українські землі, що напередодні 1941 р. були приєднані до складу УРСР, зазначте, коли і внаслідок яких подій це сталося.
 9. Відновлення репресій у 60-70-х рр. ХХ ст. Їх наслідки для розвитку культури.
 10. Вкажіть причини соціальної диференціації суспільства
 11. Внутрішні причини мовних змін
 12. Глобалізація економіки: позитивні та негативні наслідки.

Голодомор-цілеспрямована політика влади на створення штучного голоду.

Причини голодомору 1946-1947 рр. були аналогічні тим, що мали місце в 1932-1933рр.:

посуха, неврожай;

Необхідність знищення укр. селянства як свідомої національної верстви , яка загрожувала імперським прагненням Москви;

Непосильні для селян хлібозаготівлі, конфіскація владою продовольчих запасів; надмірний хлібний експорт;

Небажання колгоспників працювати в громадському господарстві;

Економічні прорахунки, спроба здійснити соціалістичне будівництво воєнно-комуністичними методами. Є дві точки зору на причини голодомору ,що він був спланований Й. Сталіним заздалегідь, щоб винищити українське селянство, у якому вбачався оплот націоналізму і приватновласницької психології. Та необдумана політика добування коштів на індустріалізацію, коли доля селянства не бралася до уваги. Наслідки голодомору: Масові жертви. Від нього померло близько 1 млн. чоловік. Підрив генофонду української нації. ускладнення важкого процесу відбудови;скорочення трудових ресурсів села і його можливостей; невиконання планів п'ятирічки з відбудови с/г. Висновок. Голодомор 1946-1947 рр.- це жахливий результат політики рад. тотілітаризму щодо селянства. Соціальним наслідком голодомору стало фактичне знищення селянства в Україні.

 

4. Зазначте причини та наслідки десталінізації в Україні.

Період 1953-1964 рр. в історічний літературі прийнято називати «відлига». Основним змістом «відлиги» є десталінізація. Десталінізацію було розпочато у 1956 році на ХХ партійному з’їзді , коли в таємній доповіді М.Хрущова було засуджено культ особи Сталіна.

Складові десталінізації:

- припинилися масові репресії;

- демонтаж пам’ятників та бюстів Й. Сталіна, перезаховання його тіла у 1961р.;

- перейменування назв вулиць, міст та інш.і

- реабілітація несправедливо обвинувачених – було переглянуто багато сфальсифікованих справ і випущено з таборів політв’язнів;

- був прийнятий Новий Статут КПРС, в якому було закріплено ідею оновлення не менш ніж ¼ складу ЦК та Президії під час кожних чергових виборів, обрання керівників партійних організацій тільки на 3 строки.

- децентралізація управління.

- розширення прав і повноважень союзних республік.Зростання частки українців у партійному і державному апараті.Недоліки: не було засуджено депортацію селян в роки колективізації; не дозволено повернутися до рідного краю виселенцям з півдня України (татарам та німцям); не були переглянуті справи політичних жертв 20-30-х років; не створені умови для дотримання прав людини.

Тенденція нац.-дер. будівництва так і не набула розвитку і належного законодавчого закріплення. Усі ці заходи здійснювалися під суворим контролем центру, до якого згодом знову повернулися його командні функції.

 

5. Зазначте причини та наслідки хрущовської „відлиги”.

«Відлига»- це період в історії СРСР, який почався після смерті Сталіна в 1953 році. Він тривав до усунення від влади М.С.Хрущова, першого секретаря ЦК КПРС. Для цього періоду х-ні: процес дестанілізації- подолання наслідків культу особи Сталіна, лібералізація-пом'якшення сусп. Житття, демократизація, амністія та реабілітація в'язнів.Було реабілітовано 250 тис. чол, більшість посмертно. Були ліквідовані жорстокі закони, ліквідовані воєнні трибуни та введено прокурорський нагляд за дотриманням законності, були реабілітовані репресоваі народи.

Негативні наслідки хрущовської «відлиги»:

Розпочався контр-наступ реакції на будь-яке інакодумство.

Русифікація України.

Гальмування модернізації економіки.

Зростання цін на продукти харчування.

Позитивні наслідки:

Розширення повноважень України у складі СРСР.

Перехід від галузевої до територіальної системи управління.

Відчутно підвищилася заробітня плата.

Поява «Шістдесятників».

Таким чином, хрущовська «відлига» -період, який х-ся приходом до влади М.С.Хрущова. Цей етап в історії мав свої світлі і темні сторони для укр. народу.

 

6. Зазначте причини впровадження та наслідки політики „перебудови” для України.

1985-1991 рр. були останнім періодом існування СРСР. Д о влади прийшов

М. Горбачов, з ініціативи якого розпочалася перебудова. Горбачов проводив

політику реформ, основними напрямями якої були:1 Економіка - перехід від екстенсивної системи до інтенсивної.2 Внутр. політика – процес демократизації суспільства.3 Зовн. політика – необхідно було припинити холодну війну.4 Соціальна сфера – покращення матеріального становища населення, подолання відставання в соціальній сфері.5 Ідеологія – лквідування цензури. Почалися процеси гласності.6 Плюралізм – існування різних думок, різних позицій, висвітлення

Радикальна економічна реформа кінця 80-х років передбачала

перехід підприємств на повний госпрозрахунок та

самофінансування, 2) складання підприємствами власних планів. Але соціальні проблеми різних регіонів, різних суспільних груп вирішувалися нерівномірно. Внаслідок цього з другої половини 80-х рр. спостерігаються виступи за покращення умов життя і праці.

Наслідки реформ:

- Розвал існуючої системи влади. Підрив монополії КПРС на владу. Створення передумов для розвалу СРСР.

- Зростаня політичної активності нассселення. Запровадження багатопартійності.

- Відродження національної свідомості укр. та інших народів, що входили до складу СРСР.

Серйозних збитків завдала компанія по 1) боротьбі з алкоголізмом, 2) ліквідація наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Причини провалу політики перебудови.

- Відсутність чіткої стратегії перебудовчих процесів і пов'язані з цим серйозні помилки в зовнішній і внутрішній політиці.

- Поразка СРСР в ідеологічному і психологічному протистояння із Заходом.

- Нерішучість і непослідовність у проведенні основних політичних і економічних реформ.

- Шалений опір перебудові з боку партійно- державного апатару

- Конфлікт між тоталітарною системою і прагненням народів СРСР до демократії і нац. Самовизначення.

Таким чином, кінець перебудови припадає на серпень 1991 р. Починаючи з 1 грудня 1991 року Україна вступає в новий етап історії -вона стає незалежною.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)