АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Розкрийте причини, суть та наслідки Руїни 60-80-х рр. ХVІІ ст. (Аналогичный прошлому вопрос)

Читайте также:
 1. Види та наслідки нерегульованої інфляції
 2. Відновлення репресій у 60-70-х рр. ХХ ст. Їх наслідки для розвитку культури.
 3. Глобалізація економіки: позитивні та негативні наслідки.
 4. Глобальні наслідки забруднення довкілля
 5. Доба руїни. Гетьманщина.
 6. Економічні наслідки монополізму
 7. Економічні наслідки монополії
 8. Завершення промислової індустріалізації в Україні: соціально-економічна сутність та наслідки (1925-1939рр)
 9. ЗАВЕРШЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ, її НАСЛІДКИ ТА УРОКИ
 10. Зазначте причини виникнення, рушійні сили та наслідки Гайдамацького руху на Правобережжі у ХVІІІ ст.
 11. Зазначте причини створення козацтва. Які теорій походження козацтва Вам відомі? Розкрийте зміст деяких з них.
 12. Зазначте причини та наслідки голоду 1946-1947 рр.

Зазначте причини та наслідки протурецької політичної орієнтації Петра Дорошенка.

Аби зміцнити свої позиції всередині країни й забезпечити народну підтримку, Дорошенко систематично збирає військову раду. Незалежність від козацької старшини мала забезпечуватися найманим військом, так званими сердюцькими полками. Починається заселення країв Правобережжя, які перед тим були пусткою.

У зовнішній політиці він проголошує спілку з Кримом і Туреччиною. Спираючись на підтримку татар, Дорошенко намагається витиснути поляків із Правобережжя. Восени 1667 р. перед лицем об’єднаних козацько-турецьких військ польський король визнає суверенітет гетьманату на Правобережній Україні.

Закріпившись на Правобережжі, Дорошенко готує похід на Лівобережжя, де у 1668 р. проголошує себе гетьманом всієї України. Але в цей час поновлюється військова активність Польщі. Відтак, залишивши на Лівобережжі наказним гетьманом чернігівського полковника Д. Многогрішного, Дорошенко повертається на Правобережжя.

У березні 1669 р. на Глухівській раді Многогрішний обирається гетьманом і водночас затверджуються Глухівські статті, згідно з якими в Україні зменшувалася чисельність російських воєвод, а українські делегати могли брати участь у дипломатичних справах Москви. Многогрішний і частина козацької старшини переходять на бік Росії.А на Правобережжі, окрім зіткнень з польськими військами, у Дорошенка з’явилися додаткові проблеми – нові претенденти на гетьманську булаву: Я. Суховій, який спирався на запорожців, і М. Ханенко – ставленик Речі Посполитої.

У цій ситуації П. Дорошенко змушений був посилити протурецьку орієнтацію, офіційно прийнявши у 1669 р. протекторат Стамбула.

В турках він бачив більш надійних союзників, ніж у віроломних поляках і москалях. Дійсно, угода з Туреччиною передбачала існування автономії України, автономію Української Церкви, державність української мови, звільнення України від данини на користь турецького султана. Проте певна залежність України від султана Порти стала відчутною. За кілька років турецькі військові залоги з’явилися у багатьох містах південної України, почалося грабування селян і накладання на них великих податків, християнські церкви стали перетворюватися на мусульманські мечеті. Отже протурецька орієнтація Петра Дорошенка не покращила, а погіршила стан українського населення, яке і без того було знедолене постійними війнами. У висліді всіх цих подій Україна стала зруйнованою і спустошеною.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)