АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Відновлення репресій у 60-70-х рр. ХХ ст. Їх наслідки для розвитку культури

Читайте также:
 1. Альтернативні моделі розвитку. Центральна проблема (ринок і КАС). Азіатські моделі. Європейська модель. Американська модель
 2. Артефакти культури. Знання, цінності і регулятиви як три основних види смислів культури.
 3. Б процес збільшення і розвитку приміської зони великих міст
 4. Билет 29. Реформы 60-70-х годов ХIX в. Крестьянская реформа.
 5. Ви никнення й розвитку виробничих відносин, виокремлення в способі
 6. Вибір стратегії соціально-економічного розвитку України
 7. Вивчення витоків рухливих ігор, обґрунтування закономірностей їх розвитку.
 8. Види та наслідки нерегульованої інфляції
 9. Визначення тенденції розвитку.
 10. Виникнення економічної теорії та основні етапи її розвитку.
 11. Висвітлить класичний етап в розвитку соціології – 15 б.
 12. ВІДНОВЛЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ. ДЕНІКІНЩИНА

 

Незважаючи на всю відвагу, натхненність та ідеалізм дисидентів і на одіозну поведінку

їхніх гонителів, цей рух не набув широкої підтримки в Україні. Однією з причин цього

стало те, що, крім засудження режиму й вимог дотримуватися законів, дисиденти не

сформулювали виразної політичної програми. Питання, які вони порушували, не були

проблемами щоденного життя, що хвилюють більшість населення — робітників і

колгоспників. Тому дисиденти мали вузьку соціальну базу, що складалася здебільшого з

інтелігенції.

 

Тим, хто критикував режим, відмовляли в робочих місцях, у можливості освіти для їхніх

дітей і навіть у даху над головою. Найвпертіших засуджували до тривалих термінів

ув'язнення або запроторювали до психіатричних лікарень, де їм давали препарати, що

руйнують людську особистість. Знищивши кількох, КДБ успішно вдавалося залякати

багатьох.

 

У своїй діяльності в Україні таємна поліція була не такою обмеженою, як у Москві.

Ізольовані від столичних західних журналістів, українські дисиденти не мали захисту так

званої парасолі гласності, як їхні видатні російські та єврейські колеги. Та й проблема

національних прав українців не викликала на Заході великого інтересу. Тим часом,

побоюючись українського націоналізму, режим проводив в Україні особливо жорстокі

репресії. Ось чому київський КДБ мав репутацію найбрутальнішого в СРСР, ось звідки

непропорційно велике число саме українських "в'язнів совісті".

 

На початку 70-х років по всій Україні прокотилася нова хвиля обшуків й арештів, що

була справжнім погромом опозиційної інтелігенції. Були звинувачені в «антирадянській

пропаганді» й заарештовані І. Світличний, Є. Сверстюк, М. Осадчий, І. Гель, І. Калинець.

У 1977 р. заарештовано письменника Г. Снігірьова, який в кінці 1978 р. помер від тортур.

У 1979 р. загадково загинув під Львовом популярний композитор В. Івасюк.

 

За тотального одержавлення суспільних відносин творча особистість заганялася у

ситуацію, коли вона не могла говорити і писати те, що хотіла, і не хотіла писати і

говорити те, що могла. Це породжувало конформізм, пристосовництво, неприйняття

чужих думок, нетерпимість до інакомислення. 

Тому ряд праць істориків, філософів, економістів несли на собі відбиток того часу, були

поверховими, містили помилки у трактуванні окремих подій, фактів, явищ. У радянській

історіографії мали місце значні викривлення української історії, було створено навіть

особливу професію критиків «совєтологів».

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)