АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Які події зумовили війну між Османською імперією та Річчю Посполитою Обох Народів на початку 20-х рр. XVIІ ст. і яку роль у цій війні відіграло українське козацтво?

Читайте также:
 1. а) відношенню кількості елементарних подій, що сприяють події до кількості всіх
 2. Апочаткування позитивістської філософії у XIX ст. та її відношення до метафізики. Погляди О.Конта та Г.Спенсера.
 3. Архітектура та образотворче мистецтво України в кінці ХІХст. – на початку ХХ ст.
 4. Взаємодія культур і національна самобутність народів. Тенденції культурної універсалізації та її форми.
 5. Випадкові події і величини, їх числові характеристики
 6. Випадкові події. Класифікація подій
 7. Вкажіть номер неправильної відповіді. Аварійні події на АЕС за збільшенням тяжкість класифікується по рівнях шкалою МАГАТЕ 1990г.
 8. Воєнно-політичні події в літку 1919 в березні 1920
 9. Деякі властивості та події елементів управління
 10. Динаміка чисельності музеїв України та кількості їх відвідувачів наприкінці XX – на початку XXI ст.
 11. Додаток 1. Традиційне українське житло
 12. Другої половини ХХ – початку ХХІ століть

Фактори, які зумовили війну – були укр..землі, а саме Північне Причорномор’я , на яку посягали турки. Укр.. землі були об’єктом експансії Османської імперії.

У 1620 р. розпочалася війна між Туреччиною(Т) та РП. РП опинилась на межі втрати державної незалежності.Про 300-тисячного турецького і 100-тисячного татарського війська Польша змогла виставити лише 37 тисяч власного війська і 40 тисяч козацького. «Директор» Хотинської війни королевич Владислав та його помічник коронний гетьман Ходкевич усі надії покладали на сагайдачного.

Війна тривала п’ять тижнів. Військо Сагайдачного врятувало Польшу від політичної катастрофи

Після блискучої перемоги над турецько-татарською армадою Османа ІІ під Хотином в 1621 році, досягнутої Річчю Посполитою, насамперед, завдяки

42-тисячному козацькому війську, уряд мусив виконувати свої обіцянки щодо збільшення козацького реєстру. Однак і тут польська шляхта залишалась вірною своєму цинічному ставленню до козаків. Оскільки Туреччина зазнала поразки і небезпека війни з нею вже не загрожувала Речі Посполитій найближчим часом, було вирішено зменшити козацький реєстр до 3-5 тисяч. Це викликало нове загострення соціальних протиріч на Україні, де зростав колоніальний гніт Речі Посполитої, де посилювалася від часів Брестської унії 1596 року експансія католицизму. Трудящі маси не корилися панам, тікали на Запоріжжя, де їх радо приймали козаки. Самі запорожці, незважаючи на заборони уряду, проводили вдасну політику. Підтримуючи своїх прихильників на ханський престол, вони таким чином впливали на політичне життя Криму. Козаки на своїх “чайках” виходили в Чорне море, нападали на турецькі міста-фортеці, звільняли невільників. Їхні морські походи змушували султана тримати для охорони узбережжя значні військові сили.Козаки вели успішні переговори про союз з Росією, Іраном, навіть Кримським ханством і Швецією.

 

27. Яка держава слугувала моделлю для розбудови Б. Хмельницьким Гетьманату, і чим Гетьманат відрізнявся від свого „прототипу” ?

Чим Гетьманат відрізнявся від свого "прототипу" ?Гетьманщина (офіційна назва: Військо Запорозьке) — держава на території центральної і північно-східної України, яка утворилася внаслідок Зборівського договору 1649 року. З 1654 року увійшла під протекторат Московського царства та зберігала свою автономію до 1764-го року, до ліквідації Катериною II.Після втрати державності словом Гетьманщина позначали (наприклад в часи Тараса Шевченка) Лівобережну Україну, що входила до складу Української козацької держави.Край охоплює територію сучасних Чернігівської, Полтавської, Сумської (без південно-східної частини) і лівобережних частин Київської і Черкаської, західну часину Брянської областей. 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)