АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Деякі властивості та події елементів управління

Читайте также:
 1. а) відношенню кількості елементарних подій, що сприяють події до кількості всіх
 2. А) Властивості бінарних відношень
 3. Автоматизовані системи управління процесом розформування составів на сортувальних гірках
 4. Адміністративні методи державного управління.
 5. Атрибутивні ознаки і властивості культури
 6. Б) Основні властивості операцій над множинами
 7. БУДОВА Й ЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НАПІВПРОВІДНИКІВ
 8. Верховна Рада та державне управління
 9. Верховна Рада та державне управління.
 10. Види аналізу за об’єктами управління
 11. Види організаційних структур управління
 12. Види організаційних структур управління маркетингом.

Елементи управління знаходяться на панелі Toolbox, яка зобра­жена на рисунку 5.1. Розміри об’єктів можна змінювати мишкою або за допомогою властивостей Height (висота) та Width (ширина).

Рисунок 6.1 – Панель елементів управління

На панелі знаходяться кнопки для таких елементів управління:

Label – напис;

TextBox– текстове поле;

ComboBox –поле зі списком;

ListBox– список;

CheckBox –прапорець;

OptionButton – перемикач;

ToggleButton –вимикач;

Frame – рамка;

CommandButton –командна кнопка;

TabStrip– набір вкладок;

MultiPage – набір сторінок;

ScrollBar– смуга прокручування;

SpinButton – лічильник;

Image –рисунок;

RefEdit –вікно редагування, яке може згортатися.

Найчастіше використовуються такі властивостей та події еле­ментів управління:

Caption – заголовок елемента;

Name – ім'я елемента управління. VBA встановлює цю властивість за замовчанням, але його можна змінити за своїм бажанням.

Click – клик лівою кнопкою мишки на елементі;

Font – задає властивості шрифту;

Enabled– якщо дорівнює True,то елемент доступний,

якщо дорівнює False, то елемент недоступний.

Value– значення, яке набуває елемент;

SetFocus – встановлює фокус на елемент управління;

ControlSource –джерело даних для елемента управлінняTextBox, а
для елементів управління ComboBox та ListBox – це адреса клітинки, до якої записується обраний елемент;

RowSource – це діапазон даних для елементів управління ComboBox та ListBox.

ListIndex –повертає номер обраного елемента списку, нумерація еле­ментів списку починається з нуля;

ListCount– кількість елементів списку;

ColumnCount– встановлює кількість стовпчиків у списку.

Ім’я процедури за замовченням складається з імені об’єкта та події, відокремлених одне від одного рискою символу підкреслення.

Для виконання конкретних дій найчастіше використовуються командні кнопки CommandButtonта подія Click (щиглик лівою кнопкою мишки по кнопці). Командні кнопки можна розмістити на формі або на Листі Excel. Для розміщення її на Листі Excel треба спочатку перейти в режим Конструктора за допомогою кнопки

Потім необхідно вивести на екран панель елементів управлін­ня. Це робиться за допомогою відповідної кнопки. Щоб вийти з режиму Конструктора, треба ще раз натиснути ту ж кнопку.Приклад 6.1.Створимо просту форму, що вводить два числа, дозволяє вибрати арифметичну операцію, яку необхідно зробити над числами, і виводить результат.

На рисунку 6.2 приведене вікно форми в режимі конструктора, що містить:

- три текстових поля TextBox1, TextBox2, TextBox3 для введення двох чисел і виведення результату;

- групу перемикачів OptionButton1, OptionButton2, OptionButton3, OptionButton4 для вибору операції; властивості Caption кожного перемикача замінені знаками операцій;

- командну кнопку CommandButton1для запуску процедури обчислення; властивість Caption кнопки замінено словом «Обчислити»;

- напису біля текстових полів, що пояснюють їхнє призначення.


Крім того, на екрані видно вікно проекту, вікно властивостей поля TextBox3, вікно елементів керування.

 

Рисунок 6.2. - Конструювання форми приклада 6.1.

 

З кнопкою CommandButton1 пов'язана процедура, що починає працювати при щиголі мишею на кнопці. Щоб написати текст процедури, необхідно двічі клацнути на кнопці при конструюванні форми. Відчиняється вікно коду, у якому записуємо приведений нижче текст. Заголовок процедури і її ім'я будуються автоматично, тому що ім'я зв'язується з ім'ям об'єкта і подією, за якою запускається процедура.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)