АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Приклади виконання завдання №3

Читайте также:
 1. J Додаткові завдання
 2. S-M-N-теорема, приклади її використання
 3. А) Завдання і джерела ревізій основних засобів
 4. Багатокритеріальні завдання оптимального керування
 5. Варіанти завдань до виконання структурних схем
 6. Виконання господарських зобов'язань
 7. Виконання розрахунку та завершення роботи
 8. Вимоги до виконання практичного завдання в текстовому редакторі Microsoft Word
 9. Вікова фізіологія – це самостійна наука, завданням якої є вивчення закономірностей становлення і розвитку фізіологічних функцій організму в процесі онтогенезу.
 10. Вкажіть номер неправильної відповіді. Для виконання завдань по охороні громадського порядку організовуються:
 11. Вказівки до виконання завдання
 12. Вступ. Предмет і завдання курсу. Культурні джерела східних слов'ян

Приклад 5.3 Протабулювати функціїю

y= ,

Для значень х, що змінюються від -2 до 2 із кроком h=0.2. Таблицю розмістити на робочому листі.

Sub Таблиця()

Dim x as Single, z as Single, i as Integer

Dim xn as Single, xk as Single, h as Single

xn=InputBox(“Введіть початкове значення аргументу x”)

xk= InputBox(“Введіть кінцеве значення аргументу x”)

h= InputBox(“Введіть крок для аргументу x”)

Worksheets(“Лист1”) . Activate

Range(“A1”). Value=”x”

Range(“B1”). Value=”y” ‘ Записуємо заголовки колонок таблиці

i=2 ‘ Номер рядка, починаючи з якого записуємо значення

For x=xn To xk Step h

If x<=0 Then

y = 3*sin(x)-cos(x)^2

Else

y = 3*sqr(1+x^2)

End if

Cells(i,1). Value = x ‘ Записуємо обчислені значення

Cells(i,2). Value = y

i = i + 1 ‘ збільшуємо номер рядка на 1

Next x

End sub

Приклад 5.4

Знаходження суми ряду з визначеною точністю ε

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.16 сек.)