АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Вкажіть номер неправильної відповіді. Для виконання завдань по охороні громадського порядку організовуються:

Читайте также:
 1. II. Оголошення теми, мети і завдань уроку.
 2. IX.3.Закономерности развития науки.
 3. Ni – число абонентских номеров для i- ой ТС.
 4. А)Равномерный метод.
 5. А.4. Ресурсне забезпечення виконання протоколу
 6. А.4. Ресурсне забезпечення виконання протоколу
 7. А.4. Ресурсне забезпечення виконання протоколу
 8. Абезпечення громадського порядку і громадської безпеки.
 9. Акти офіційного тлумачення (інтерпретаційні акти) – це правові акти, прийняті компетентними державними органами, що містять роз’яснення норм права або порядку їх застосування.
 10. Аналіз виконання договірних зобов’язань і реалізації продукції
 11. Безусловная оптимизация для одномерной унимодальной целевой функции
 12. Бесконечная равномерно заряженная нить

1. Контрольно-перепускні пункти для пропуску людей і транспорту на заражену територію

2. Оточення зараженої території, виставляння постів і встановлення шлагбаумів, воріт і інших обгороджувань

3. Патрулювання вулиць, населених пунктів (міст) по межі зараження

4. Супровід аварійних команд, підрозділів розвідки, колон автомобілів що вивозять заражений грунт до місця його знезараження патрулями органами громадського порядку або патрульними машинами служби безпеки руху

5. Проведення рятувальних і інших невідкладних робіт

6. Регулювання руху на маршрутах евакуації населення

7. Встановлення попереджувальних знаків (щитів) на межах зон зараження

54. Вкажіть номер правильної відповіді. При організації медичної допомоги потерпілим передбачається система лікувально-евакуаційного забезпечення :

1. Перша медична допомога і перша лікарська допомога, що робиться безпосередньо в районах хімічних аварій і зони хімічного зараження

2. Спеціалізована допомога і стаціонарне лікування, організоване за межами району аварії і зони хімічного зараження

3. Усі відповіді не вірні

4. Усі відповіді вірні

55. Вкажіть номер неправильної відповіді. При контакті з будь-яким ОХР в зонах зараження необхідно здійснювати наступні заходи по медичному захисту і лікуванню потерпілих :

1. Екстремальне припинення вступу отрути в організм (винесення, виведення уражених із зони зараження, їх санітарна обробка, використання засобів індивідуального захисту шкіри і органів дихання)

2. Прискорення виведення отрути з організму (застосування блювотних послаблюючих засобів)

3. Відновлення і підтримка функціонування життєво важливих систем організму (реанімаційні заходи)

4. Киснева інгаляція, як метод лікування з'єднань гіпоксій, що виникають при гострих отруєннях НХР

5. Використання стимуляторів зростання і поліпшення роботи системи імунітету від НХР

6. Використання лікарських (антидотних) засобів профілактики і лікування отруєння НХР

56. Вкажіть номер не правильної відповіді. Організація ліквідації хімічно небезпечних аварій залежить від їх масштабів і наслідків. Масштаб аварії визначається:

1. Кількістю НХР, викинутого в атмосферу (на місцевість)

2. Його просторово-часовим розподілом3. Щільністю населення

4. Щільністю забудови

57. Вкажіть номер неправильної відповіді. Хімічно небезпечні аварії, виходячи з протяжності меж поширення НХР і їх наслідків, а також матеріальних ресурсів необхідних для їх ліквідації, прийнято підрозділяти на надзвичайні ситуації:

1. Глобального рівня

2. Загальнодержавного рівня

3. Регіонального рівня. До ліквідації наслідків хімічно небезпечних аварій, окрім сил і засобів підприємства, військових частин і невоєнізованих формувань ЦЗ області, а у разі потреби, притягуються сили МНС і інших міністерств і відомств

4. Місцевого рівня. При ліквідації наслідків хімічно небезпечної аварії, окрім сил і засобів підприємства, можуть притягуватися військові частини і невоєнізовані формування ЦЗ області (району, міста, обласного підпорядкування). Керівництво ліквідацією здійснюється штаб аварійних робіт або районна (міська) постійна комісія з питань техногенної і екологічної безпеки

5. Об'єктового рівня. Ліквідація наслідків хімічно небезпечної аварії, здійснюються силами і засобами підприємства, на якому сталася аварія

58. Вкажіть номер неправильної відповіді. Ліквідація наслідків хімічно небезпечних аварій, включає комплекс заходів, що проводяться в найкоротші терміни в цілях надання допомоги постраждалому населенню, життєдіяльності населених пунктів і формування суб'єктів господарювання. Вони включають:

1. Прогнозування можливих наслідків хімічно небезпечних аварій

2. Виявлення і оцінку наслідків аварії

3. Здійснення рятувальних і інших невідкладних робіт (РіІНР)

4. Ліквідацію хімічного зараження

5. Проведення демеркуризації території і приміщень, що піддалися хімічному зараженню

6. Проведення спеціальної обробки техніки і санітарної обробки людей

7. Надання медичної допомоги ураженим

59. Вкажіть номер неправильної відповіді. При виявленні масштабів осередку хімічного зараження аналізуються:

1. Райони (об'єкти) схильні до хімічного зараження

‡агрузка...

2. Вид небезпечної хімічної речовини і тривалості його дії

3. Метеоумови і їх вплив на поширення зараженого повітря, його глибину

4. Можливі ділянки (об'єкти) затікання і застою небезпечних хімічних речовин

5. Міра половинного послаблення НХР

6. Характер можливих руйнувань місця пожеж і поразок в районах і на ділянці (об'єкті) рятувальних робіт, на шляхах висунення

7. Види майбутніх рятувальних робіт і їх орієнтовний об'єм

60. Вкажіть номер неправильної відповіді. Рятувальні і інші невідкладні роботи (РіІНР) проводяться з метою:

1 .Порятунки людей і надання допомоги ураженим людям

2. Спостереження (моніторингу) за станом погоди

3. Локалізації і усунення аварійних ушкоджень

4. Створення умов по ліквідації наслідків аварій

61. Вкажіть номер неправильної відповіді. Хімічна розвідка організовується і ведеться:

1. Безпосередньо у осередку ураження і на території ХНО з визначенням ділянок протоки і меж поширення НХР

2. У районах, прилеглих до НХР (можливих зонах хімічного зараження), - на напрямах поширення хмари зараженого повітря в населених пунктах, в місцях роботи і відпочинку людей, на маршрутах евакуації виробничого персоналу і населення, висунення сил ЦЗ

3. У місцях скупчення бойової техніки і озброєння

62. Вкажіть номер неправильної відповіді. Хімічний контроль здійснюється:

1. Стаціонарними хімічними датчиками, встановленими в цехах і на території підприємства

2. Стаціонарні і мобільні акустичні, шумові датчики

3. Хімічними розвідувальними дозорами і хімічними спостережливими постами

4. Пересувними лабораторними станціями, військовими підприємствами, санепідемстанцією

63. Вкажіть номер правильної відповіді. Хімічна розвідка по території підприємства ведеться розвідувальними групами (дозорами) в пішому порядку і на машинах. Вони рухаються між цехами, виміри, визначаючи ділянки протоки і межі поширення НХР через кожні:

1. 10-20 м

2. 50-100 м

3. 30-70 м

4. 100-200 м


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.02 сек.)